WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура педагога - Курсова робота

Психологічна культура педагога - Курсова робота

структурі психологічної культури В.В.Семикін виділяє такі компоненти:
- когнітивний (система наукових психологічних знань про людину і
соціальну взаємодію людей, система адекватних уявлень про свій
внутрішній психічний світ і особистісно-індивідуальні якості, розвинутий науковий Інтелект, креативність, схильність до соціальної творчості);
- рефлексивно-перцептивний (спостережливість, увага до людей,
психологічна проникливість, вміння адекватно сприймати самого
себе і інших людей, прогностичні здібності, здібності до
ідентифікації);
- афективний (чутливість до людей, розвинута емпатія і
вміння співпереживати, багатство і дієвість переживань, емоційна
стабільність, чуйність, доброзичливість, великодушність,
милосердя, почуття власної гідності, почуття гумору);
- вольовий (здатність протидіяти зовнішньому тиску,
здатність придушити негативні емоційні впливи і сильні
переживання, здатність продовжувати виконувати певну роботу при
значних психічних і фізичних навантаженнях, самоконтроль,
витримка, наполегливість в утвердженні моральних цінностей і
відстоюванні моральних принципів, надійність);
- комунікативний (вміння спілкуватись з різними людьми,
адекватно сприймати і передавати інформацію, вміння будувати і
висловлювати свої думки логічно, доказово і зрозуміло, мовленнєва
культура);
- регулятивний (адаптивність, вміння довільної саморегуляції
поведінки і діяльності, володіння собою, вміння керувати своїми
психічними станами і розумом, моральна саморегуляція);
- підсистема досвіду соціальної взаємодії (установки і
стереотипи культурної поведінки, розвинуті вміння і навички
соціальної взаємодії, соціальна активність, терпиме ставлення до
людей, ввічливість, дипломатичність, добросовісність, внутрішня
гідність, інтелігентність); - ціннісно-змістовий (соціальні норми, цінності і відношення до них, цікавість до людей, толерантність, гуманність, порядність, справедливість, відповідальність, моральність, самоповага) [28].
Три останні компоненти в цьому багатомірному психологічному утворенні є системоутворюючими, а ціннісно-змістовий компонент в цій системі, крім того, виступає стрижневим, інтегруючим. Саме від нього залежить істинність і зрілість психологічної культури людини. Без моральних переконань і внутрішнього морального закону, а також соціальне значущих смислів культурна поведінка людини буде формальною або награною і оманливою.
Психологічна культура, як психічне утворення, пронизує всі основні іпостасі людини: особистість, суб'єкт, індивідуальність. Психологічна культура має ієрархічну багаторівневу будову і багатокомпонентний склад. Тут виявляються і особливості сприймання іншої людини, і глибина її розуміння, і адекватність знань про неї, характер переживань, пов'язаних з іншою людиною, а також вміння спілкуватись, співпрацювати і продуктивно виконувати спільну справу. Таким чином, психологічна культура постає як єдність знань, відношень, переживань і життєвого досвіду людини.
Психологічна культура це приклад системної соціальної якості людини. Як вказував Б.Ф. Ломов, системні якості, являючись інтегральними, можуть бути виявлені тільки шляхом наукового аналізу тих систем, до яких належить людина і закономірностям яких підпорядковується її поведінка і її життя в цілому [18, с.32].
В психологічній культурі проявляється міра конгруентності людини і соціуму, її здатність вписуватись в оточуючий світ, і відповідати духовній природі світу. Психологічна культура є результатом соціалізації, освіти, виховання, а також великої внутрішньої роботи людини, роботи по гармонізації власних життєвих інтересів і потреб з інтересами оточуючого світу і соціуму.
Розділ 2. Проблема становлення психологічної культури педагога
Психологічна культура педагога -- складне поняття. На думку більшості дослідників, вона включає сукупність знань з психології, вміння використовувати ці знання у роботі з учнями, а також здатність бачити за поведінкою дитини її душевний стан, рівень розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, рис характеру; вміння орієнтуватися в педагогічних ситуаціях, оцінювати їх, вибирати відповідні способи спілкування з конкретною дитиною і колективом учнів, адекватно ситуації впливати на психіку школяра.
Висока психологічна культура дає вчителеві можливість компетентного вибору ефективних форм, методів, засобів навчання і виховання, що є запорукою успішного здійснення педагогічного процесу. І в той же час, саме недостатньою психологічною грамотністю педагогів пояснюється велика кількість їхніх помилок і упущень. Наприклад, наявність стереотипів у сприйманні та оцінюванні дітей; перебільшення ролі пам'яті у процесі навчання і як наслідок її перевантаження; незнання вікових можливостей школярів; недемократичний стиль спілкування, який часто є причиною різноманітних ускладнень у взаєминах з учнями, не кажучи вже про явище дидактогенії тощо.
Як вже було зазначено, психологічна культура вчителя складне поняття, а тому є необхідним розглядати його як системне одиничне явище і в той же час як структурний компонент загального явища, яким є професійна психологічна культура вчителя.
За А.Б.Орловим, справжня професійна психологічна культура педагога передбачає культуру його переконань, переживань, уявлень і впливів, яка проявляється у відношенні і до самого себе, і до учнів;
така культура є результатом поступового подолання і викорінення невротичних (тобто неавтентичних, ілюзорних) компонентів власного внутрішнього світу в різного роду психотерапевтичних по своїй суті практиках [22, с.146].
Він має бути активним організатором, наполегливим, вміти володіти собою й впливати на інших таким чином, щоб кожен учень усвідомлював себе як "громадянина, як хранителя духу народу, його ідей, його багатств і цінностей, його неминучої величі", стверджував В.О. Сухомлинський [ЗО, Т.2-е.338].
Особа вчителя надзвичайно багатогранна, і в кожному конкретному випадку виявляються ті чи інші його цінні моменти. Саме вчитель поєднує в собі дві спеціальності. Він має бути фахівцем не лише з того предмета, який викладає, а й педагогом-вихователем, тобто поєднувати в собі майстерність

 
 

Цікаве

Загрузка...