WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура педагога - Курсова робота

Психологічна культура педагога - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
З ПСИХОЛОГІЇ
Психологічна культура педагога
Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Поняття психологічної культури та її структура 5
Розділ 2. Проблема становлення психологічної культури педагога 14
Висновки 22
Список використаних джерел 25
Вступ
Нове століття в освітній політиці позначилося впровадженням в життя ідей і стратегій модернізації освітнього процесу, що було зумовлене прагненням вивести вітчизняну систему освіти на європейський, а то й світовий рівень. В зв'язку з цим є необхідним переосмислення вимог до особистості майбутнього фахівця, в тому числі і педагога. Основна увага повинна бути спрямована на знаходження оптимальних механізмів поєднання особистісних якостей людини і технології підготовки спеціаліста з урахуванням сфер його майбутньої діяльності.
Своєрідним орієнтиром у підготовці педагогічних кадрів могла б слугувати професійна культура вчителя. Адже саме культура фокусує систему ціннісних орієнтацій, які становлять основу суспільних та особистісних уявлень суб'єкта, регулюють його діяльність, реалізуються у засобах та результатах цієї діяльності.
В усі історичні епохи вчитель репрезентував виховну функцію суспільства і завжди був предметом особливої уваги з боку психологічної науки і педагогічної практики. А складність та актуальність поставлених перед ним завдань вимагали адекватного поєднання його психологічних, психофізіологічних та соціально-психологічних якостей, тобто відповідної психологічної культури.
Більшість шкільних проблем обумовлені саме низьким рівнем психологічної культури (а той і відсутністю її взагалі) певної частини педагогів, а також традиційною психологічною безграмотністю в організації навчально-виховного процесу і педагогічної взаємодії. Сучасні педагогічні підходи часто виявляються неефективними як для вирішення завдань навчання, так і для виховання.
Можна привести багато прикладів, коли відсутність елементарної психологічної культури постає головною причиною виникаючих проблем, труднощів чи конфліктів в соціальній взаємодії людей, а також стресів, хворобливих станів, криз і навіть катастроф в житті і діяльності, як окремих людей, так і життєдіяльності суспільства в цілому.
Тож тема даної курсової роботи є актуальною і вимагає детального розгляду і вивчення.
Об'єктом дослідження виступає особистість педагога.
Предметом дослідження є психологічна культура як складова професійної культури особистості педагога.
Завдання роботи полягає в тому, щоб обґрунтувати поняття психологічної культури як системи, визначити її складові, дати їхню узагальнену характеристику.
Джерелами до вивчення теми послугували різноманітні праці українських і зарубіжних дослідників.
Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел.
Розділ 1. Поняття психологічної культури та її структура
"Психологічна культура" є порівняно новим поняттям і поки що доволі рідко використовується в науковій літературі. Воно утворилося на перехресті різних наукових областей: філософії, культурології, соціології, етики і психології.
В книзі "Психологическая помощь й консультирование в практической психологии" дається визначення психологічної культури як турботи про своє психічне здоров'я, вміння самому виходити із психологічних криз і допомагати близьким людям [24, с.7].
На думку О.І.Моткова, психологічна культура - це комплекс розвинутих спеціальних потреб, здібностей і вмінь людини [2], с.24]. Психологічна культура проявляється в самоорганізації і саморегуляції будь-якої життєдіяльності людини, різноманітних видах її базових прагнень і тенденцій, в ставленні особистості до себе, до людей, до живої і неживої природи, до світу в цілому [21].
Л.С.Колмогорова вводить поняття загальної психологічної культури, відділяючи його від поняття професійної психологічної культури, і дає йому наступне визначення: це складова базової культури особистості як системної характеристики людини, яка дозволяє їй ефективно самовизначитися і самореалізуватися в житті, а також сприяє успішній соціальній адаптації і саморозвитку [15, с.48].
На сьогодні вже існує певна кількість досліджень, де розглядаються різні аспекти, рівні та складові психологічної культури, а також робляться спроби якось визначити ЦІ феномени.
Зокрема, Е.А.Климов упроваджує поняття психологічної грамотності, як певний рівень психологічної культури, і виділяє в ній такі складові: психологічну спрямованість мислення; інтерес до сторонньої людини; володіння елементами психологічного пізнання. Е.А.Климов підкреслює важливість того, щоб психологічна спрямованість розуму поєднувалась у людини з культивуванням в собі високого рівня терпимості до індивідуальної неповторності інших людей [8, с.310].
В.М.Аллахвердов, досліджуючи "психологічну проникливість" як певну складову психологічної культури, зауважує, що відсутність психологічної проникливості це відсутність ефективного інструменту в побудові поведінки людини [1, с.53]. Також вчений відзначає, що "психологічна некультурність" людей, яка нерідко зустрічається, проявляється звичайно не у вигляді поганих манер і неерудованості, а як не володіння особливим культурним кодом, який забезпечує адекватну інтерпретацію процесу психологічної взаємодії, а також не володіння культурними моделями поведінки, закріпленими в різноманітних формах спілкування і способах комунікації.
Л.Б.Куликов, розглядаючи поняття психологічної культури в
рамках етнічної психології, вважає область цього поняття
предметом психокультурології міждисциплінарної науки,
найбільш тісно пов'язаної з культурологією, психологією, етнологією, антропологією, соціологією. В психокультурології можуть бути виділені такі розділи: психологічна культура почуттів і емоцій; психологічна культура пізнання і інтелекту, психологічна культура свідомості самосвідомості; психологічна культура волі і саморегуляції; психологічна культура самовдосконалювання і саморозвитку особистості [5, с.159].
Психологічна культура включає в себе як освіченість (навченість і вихованість) в області психології, так і основні параметри розвитку особи. Це відповідає початковому розумінню терміну "культура"

 
 

Цікаве

Загрузка...