WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма друкаря офсетного друку - Реферат

Професіограма друкаря офсетного друку - Реферат

офсетника є продуктивність його зорової пам'яті. Йому часто доводиться протягом кількох днів працювати з одним тиражем. Зберігати всіобрази, які виникають у процесі роботи, стає складним завданням. Тому друкар мусить мати досить високий рівень наочнообразної пам'яті, яка допомагає йому підтримувати природний ритм праці.
У діяльності офсетника, незважаючи на механізацію і автоматизацію основних виробничих процесів, є багато операцій, які вимагають розвинутих рухових навичок, точної координації рухів. Особливо це необхідно у приведенні набірних форм, приправленні - дуже складній і тонкій операції, яка виконується за допомогою різака і паперу. Для тих, хто обирає цю професію, розвиток сенсомоторики має перебувати на дуже високому рівні.
Значні вимоги робота друкаря ставить також до емоційної стійкості спеціаліста, його самовладання та витривалості.
Успішність діяльності друкаря офсетного друку багато в чому визначається рівнем розвитку його художніх, технічних та літературних здібностей, а також художньою культурою і загальною поінформованістю у питаннях мистецтва.
Вказані якості допомагають офсетнику відчувати естетичні можливості оригіналу, його композиційну будову, особливості сортів паперу і фарб, що застосовуються, виразні можливості того чи іншого шрифту.
Тиражуючи репродукції з картин, друкар сприяє втіленню задуму художника. Але під час друку неминучі певні втрати. Художній смак друкаря виявляється у вмінні визначати, які з цих втрат у даних умовах він може припустити, а які - ні. Таким чином, у діяльності офсетника саме естетичний смак і досить висока художня культура виконують регулювальну роль.
З інтегральних якостей надзвичайно вагомими для друкаряофсетника є сумлінність, акуратність, дисциплінованість. Він повинен бути терплячим і витриманим. Імпульсивній людині біля друкарської машини робити нічого. Друкарю повинне бути притаманне почуття високої відповідальності, оскільки він завершує працю великої кількості спеціалістів.
Названі психологічні якості особистості мають диференціювальне значення у діяльності друкаря офсетного друку. Низький рівень їх розвитку у допрофесійний період повинен розглядатися як можлива перешкода для досягнення високої майстерності у подальшій роботі (див. схему 14).
Психограма професії друкаря офсетного друку за специфікою психологічних вимог близька до психограми професії друкаря високого, глибокого, трафаретного друку, а також до психограми професії травильника кліше і ретушера.
Підсумовуючи сказане, необхідно відзначити, що професіографія є однією з важливих основ, на яких будується стратегія профінформації, профконсультації і профвідбору. Результати психологічного вивчення професій - професіограми і психограми - мають бути підручними методичними засобами профконсультан-та.
Подані у посібнику матеріали дають уявлення практичним працівникам центрів профорієнтації, центрів зайнятості населення, шкільним психологам про теоретичні основи професіографії, збагачують їх конкретними методиками збору професіографічних даних, ознайомлюють з профорієнтаційною класифікацією професій і узагальненими вимогами кожної класифікаційної групи спеціальностей до психологічних якостей працівника. Такі знання допомагають піднести профорієнтаційну роботу з населенням на значно вищий методичний рівень, ефективніше використовувати наявні професіографічні матеріали. Більше того, творче використання методичного посібника на практиці формує у профконсультантів узагальнений метод психологічного аналізу професії і стимулює до самостійного складання професіограм та їх нагромадження у профконсультаційних цілях.
У системі профінформаційної роботи ознайомлення учнів і дорослого населення з психологічною структурою конкретних професій стимулює аналітичне порівняння своїх індивідуальнопсихологічних особливостей з вимогами конкретної професії до психологічної структури особистості працівника, розвиває самопізнання і самовиховання недостатньо розвинених професійно важливих якостей.
Використання професіографічного матеріалу у профкон-сультаційній роботі має особливе призначення. На основі психограми профконсультант визначає основні критерії придатності людини до певної професійної діяльності, обґрунтовує вибір психодіагностичних методик для оцінки і прогнозування успішності її професійного навчання та майбутньої роботи.
Відповідно до Закону "Про зайнятість населення" кожна людина має право на профорієнтаційну консультацію. Щоб це право можна було успішно реалізувати, профконсультанти і працівники служби зайнятості мають володіти певним рівнем теоретичних знань і методичними засобами в галузі прикладної психології. Насамперед це стосується знання психодіагностичних методик і професіограм.
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
10. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
11. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
12. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.
13. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1960. - 158 с.
14. Руководство по психотехническому профессиональному отбору / Под ред. И.Н.Шпильрейна. - М.Л., 1929. - 236 с.
15. Система профессиональной информации в старших классах средней школьї / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1977. - 164 с.
16. Смирнов А.А. Психология профессий. - М., 1927.
17. Теплов Б.М. Проблеми индивидуальньїх различий. - М., 1961. - 535 с.
18. Федоришин Б.А., Синявский В.В. Психологические основьі профориентаци-онной работьі в школе // Школа и производство. - 1985. - N 10. - С.5152.
19. Шпильрейн Н.И. Основные вопросьі профессиографии (Психофизиология труда и психотехника). - М., 1928. - 4.1. - С.3140.
20. Юровская М.А. К психологическим характеристикам профессий (Интелли гентньїй труд). - М., 1925. - СІ 823.

 
 

Цікаве

Загрузка...