WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → План-схема психологічної характеристики професії - Реферат

План-схема психологічної характеристики професії - Реферат

професіографічного матеріалу у профконсультаційній роботі має свої особливості. Професіограма допомагає профконсультанту правильно визначити критерії придатності людини до певної професійної діяльності, обгрунтувати вибір психодіагностичних методів для оцінки і прогнозування ефективності професійного навчання і професійної діяльності. На основі порівняльного аналізу результатів психодіагностичного обстеження і професіографічних матеріалів працівник служби профорієнтації конструює профконсультаційну бесіду і дає відвідувачу служби зайнятості пораду щодо вибору чи зміни професії. Крім того, професіографічний матеріал дає змогу самій особистості усвідомити свої психофізіологічні якості, здібності і адекватно оцінити їх з огляду на придатність до конкретної професії. Професіографічна інформація спонукає особистість "аналізувати" себе, "приміряти" професію на себе, проводити, таким чином, самоконсультацію щодо вибору чи зміни професії, роботи.
У профвідборі встановлюється жорсткіший зв'язок між людиною і професією, тому і методика розробки професіограм з цією метою має свою специфіку. Профвідбір проводиться передусім на професії, які ставлять підвищені чи специфічні вимоги до психіки людини. До такої професійної діяльності не можна допускати першого ліпшого працівника, не враховуючи його відповідних індивідуальних якостей. Так, професії машиніста, водія, диспетчера, оператора доступні не кожному. Особливі психологічні характеристики вимагаються також для посад керівників усіх рівнів управління.
У психологічному аналізі діяльності з метою профвідбору увага акцентується на стрижневих, професійно необхідних якостях і кількісних показниках рівня їх розвитку, що дає змогу диференціювати людей на професійно придатних і непридатних. Наприклад, професійно необхідними для професії водія транспортних засобів є такі якості: високо розвинута сенсомоторика, динамічний окомір, широкий розподіл і швидке переключення уваги, оперативне мислення, здібність до прогнозування, емоційна стійкість, нахил до виправданого ризику, відповідальність, організованість тощо.
У ході вивчення професій з метою профвідбору особливу значущість набуває визначення та всесторонній аналіз професійно важливих якостей, які диференціюють людей за ефективністю праці і протягом всієї діяльності залишаються відносно стійкими, стабільними, погано піддаються тренажу і вправлянню. Недостатній розвиток таких якостей не вдається повною мірою компенсувати іншими якостями. Визначення міри тренованості професійно важливих якостей і можливості їх компенсації за рахунок вироблення індивідуального стилю діяльності має велике значення для практики. Знання цих показників дає змогу, з одного боку, прийняти рішення про необхідність професійного відбору і визначити критерії професійної придатності людини, а, з другого, розробити психологічно обґрунтовані практичні рекомендації для управління процесом професійного становлення спеціаліста.
Розробка професіограм з метою профвідбору - складний і трудомісткий процес, який включає ряд етапів, а саме: а) попередню розробку психограми; б) добір психодіагностичних методик для дослідження й оцінки рівня розвитку професійно важливих функцій, визначених психограмою; в) проведення експерименту з метою перевірки адекватності методик і уточнення психограми на різних групах спеціалістів (з високою, середньою і низькою продуктивністю праці); г) статистична обробка і якісний аналіз отриманих експериментальних даних у групах спеціалістів з різним рівнем продуктивності праці; д) складання методичних рекомендацій.
Для проведення профвідбору на особливо відповідальні професії, пов'язані з ризиком, небезпекою для життя людей, можуть використовуватися стандартизовані психодіагностичні тести. В особливих випадках розробляються спеціальні психодіагностичні методики, що моделюють ту чи іншу професійну діяльність.
Інші завдання має вивчення професій з метою раціоналізації та підвищення ефективності процесу професійної підготовки та перепідготовки кадрів. Специфікою професіограм у цьому випадку є установка на визначення насамперед тих професійно важливих якостей, які піддаються значному розвитку в процесі вправляння в міру оволодіння професійною майстерністю. Відшуканню шляхів найбільш ефективного навчання спеціалістів сприятиме порівняльний аналіз діяльності досвідченого спеціаліста з динамікою формування молодого працівника. В тому чи іншому випадку необхідно виділити характерні психологічні структури і порівняти їх для того, щоб визначити, наскільки процес формування молодого спеціаліста відповідає вимогам, що ставляться до професіонала зі значним досвідом роботи. На основі такої професіограми у дальшому намічають заходи, спрямовані на раціоналізацію навчання. Успішне формування професійних умінь і навичок багато в чому залежить саме від того, в якій послідовності, в якій системі взаємодії реалізуються в навчальновиробничому процесі професійно важливі якості особистості.
Немаловажною є оцінка навчальних методів з точки зору того, наскільки у ході професійного навчання активізуються психофізіологічні системи і функції, відображені у психограмах тих чи інших професій.
Раціоналізація режиму та умов праці теж розпочинається з вивчення особливостей конкретної професійної діяльності та розробки її професіограми. Як і в будь-якій іншій психограмі тут визначаються основні професійно важливі якості, найкраще використання яких мусить забезпечуватися оптимізацією умов роботи. Разом з тим особлива увага приділяється виявленню найбільш лабільних психічних функцій, динаміка яких є показником найслабкіших місць в організаціїпраці. Наприклад, істотне зниження зорового аналізатора під кінець робочого дня свідчить про необхідність раціоналізації освітлення, кольорового вирішення інтер'єру і робочого місця тощо. Зміна картини динаміки психічних функцій після оп-тимізації умов праці може служити індикатором ефективності вжитих заходів. Оцінюючи зрушення у працездатності у зв'язку з особливостями професійної діяльності, необхідно враховувати наявність значних індивідуальних відмінностей в динаміці
пропускної здатності аналізаторів, швидкості і точності реакцій, у коливанні, стійкості і переключенні уваги та інше.
Вивчаючи професії з метою профорієнтації, важливо додержувати ряд методичних вимог. Необхідно добиватися доступності викладу, по можливості менше використовувати спеціальні професійні терміни. Не слід докладно зупинятися на суто технологічних тонкощах професії, якщо для їх розуміння потрібна спеціальна підготовка. Бажано добиватися образності викладу, яка досягається використанням прикладів з професійної діяльності, яскравих порівнянь, залученням унаочнення. У процесі вивчення професій необхідно дотримуватися визначеної схеми, але не можна допускати шаблону.
Таким чином, професіографія є фундаментом професійної орієнтації. Вона дає змогу ефективніше вести практичну роботу з раціонального розподілу трудових ресурсів.
Список використаної літератури
1. Автоматизация прогнозирования профессиональной пригодности рабочих на промьішленном предприятии / Под ред. Л.И.Меньшикова. - Рига, 1982. - 194 с.
2. Архангельский С.Н. Схема профориентационного описання профессии // Школа и производство. - 1966. -N10. - С.2425.
3. Асеев В.Г. К истории психологического изучения профессии (2030 годы) // Вопросы психологии труда и профтехобразования / Под ред. В.Г.Асеева. - Иркутск, 1978. -С.105120.
4. Богданое В.А. Структурная модель личности и психология деятельности // Зкспериментальная и прикладная психология: Межвуз.сб.- Л.,1982.- С.2632.
5. Владимирові Н.И. Психографический метод как способ прогнозирования успешности профессиональной деятельности // Содержание и методы профессионального воспитания: Межвуз. сб. - Тюмень, 1981. - С.5361.
6. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
7. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
8. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
9. Галкіта О.И., Kaeepima P.T., Кліімов Е.А., Jleeueea C.H.. Пузьіревская Е.К., Тітюеа И.П. Информационнопоисковая система "Профессиография". - Л., 1973. -179 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...