WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Опитувальні листи для виявлення професійно важливих якостей спеціалістів - Реферат

Опитувальні листи для виявлення професійно важливих якостей спеціалістів - Реферат

напруження розуму, уваги тощо.
103. Уміння самостійно мислити і розпоряджатися, доцільно розподіляти окремі фази роботи за місцем і часом.
104. Уміння швидко приймати рішення при зміні ситуації.
105. Здатність виконувати також небезпечну роботу.
106. Постійність, непримхливість, незалежність від настрою.
107. Обережність.
108. Порядок, старанність, чистота.
109. Терплячість, здатність невпинно і правильно рухатися до мети. ПО. Уміння наказувати.
111. Енергійність, здатність пожвавлювати роботу, спонукати до неї, висловлювати свою волю.
112. Уміння поводитися з підлеглими, бути з ними справедливим.
113. Тактовність, уміння поводитися з людьми різного суспільного положення, характеру тощо.
114. Уміння підпорядковуватися, точно виконувати приписане.
115. Сумлінність, почуття обов'язку, старанність, ретельність.
116. Здатність не дозволяти заважати в роботі навіть начальству чи небезпечним особам.
117. Відповідальність, здатність займати відповідальні посади.
118. Абсолютна чесність, здатність не зловживати довірою, не зваблюватися чужими грішми і речами.
119. Уміння мовчати.
120. Завжди рівний, приємний характер.
121. Самостійна організація, доцільний розподіл роботи між окремими працівниками.
122. Самостійне комбінування, здатність розбиратися у фазах процесів виробництва та їх співвідношенні.
123. Критичне ставлення до своєї роботи.
124. Критичне ставлення до чужої роботи.
125. Здатність швидко помічати і виправляти помилкові враження.
126. Уміння швидко і впевнено зробити письмовий звіт.
127. Уміння швидко і впевнено обчислювати в голові.
128. Уміння висловлюватися письмово.
129. Уміння висловлюватися усно.
130. Уміння креслити.
131. Уміння малювати.
132. Добрий стиль.
133. Виразна міміка.
134. Уміння коротко і ясно запитувати.
135. Уміння коротко і ясно відповідати.
136. Здатність детально описувати предмет чи пристрій.
137. Здатність показувати що-небудь багатомовно і в різних видах.
138. Здатність впливати на людей.
139. Розуміння абстракції.
140. Мала навіюваність, здатність не піддаватися впливам інших.
141. Наслідування чужої діяльності.
142. Уміння робити копії креслень.
143. Уміння робити копії малюнків.
144. Уміння малювати з натури.
145. Уміння виконувати роботу на основі креслення.
146. Уміння самостійно робити креслення (ескізи).
147. Уміння відтворювати креслення за моделями.
148. Здатність до встановлення красивих, що кидаються у вічі, просторових співвідношень (відчуття симетрії тощо).
149. Уміння розподіляти кольори гармонійно, зі смаком чи так, щоб вони кидалися у вічі.
Ці запитання складають основу всебічного аналізу професійної діяльності та її особливостей. Вони утворюють загальну схему для розробки комплексної професіографічної характеристики професії.
Під час аналізу результатів дослідження за допомогою дешифратора (див. табл.З):
- вираховується середня оцінка кожної психологічної властивості по всій групі обстежуваних спеціалістів;
- обчислюється середній бал по кожній групі властивостей;
- виписуються властивості, визнані спеціалістами необхідними (середня оцінка від 1,6 до 2,0);
- встановлюється ієрархія якостей;
- виділені ПВЯ порівнюються з професійними завданнями.
Необхідно зазначити, що опитувальників О.Ліпмана недостатньо для складання психограми, оскільки вони не дають уявлення про індивідуально-психологічні властивості і ставлення особистості. Для визначення вимог діяльності до особистісних якостей працівника можна успішно використати "Модифіковану карту особистості", розроблену К.К.Платоновим.
"Модифікована карта особистості" побудована за принципом методу полярних профілів. Вона включає 93 індивідуально-психологічні властивості і ставлення особистості, які можуть виступати як ПВЯ. Крім того, даний метод допомагає оцінити три важливих показники, які характеризують успішність діяльності (швидкість, якість, надійність роботи). Кожна властивість оцінюється за 10бальною шкалою.
Результати дослідження опрацьовуються за допомогою шифрів (див. табл. 4). У процесі аналізу:
- обчислюється середній бал кожної властивості до десятих;
- обчислюється середній бал для кожної групи властивостей;
- порівнюється ступінь вираженості найбільш значущих властивостей і ставлень з успішністю діяльності (оцінка діяльності подається наприкінці опитувальника: швидкість, надійність і якість роботи);
-досліджувані спеціалісти піддаються процедурі ранжування за успішністю діяльності, при цьому їм присвоюється високий чи низький ранг;
- проводиться порівняльний аналіз ПВЯ у працівників вищого і нижчого рангів;
- при великій вибірці досліджуваних обчислюється коефіцієнт рангової кореляції.
Дана методика може використовуватися не лише для виявлення вимог професійної діяльності до особистісних властивостей і якостей працівника, а й для складання його психологічної характеристики (для відбору керівників, у ході атестації), у процесі добору психодіагностичних методик, для процедури профвідбору).
Наступні розділи присвячені описові конкретних професіограм, розглядуваних нами як один з важливих методичних засобів піднесення на значно вищий науковометодичний рівень практичної роботи з професійної консультації. Зокрема, подаються загальні характеристики п'яти типів професій, об'єднаних у групи згідно з профорієнтаційною класифікацією за Є.О.Клімовим. Крім того, з кожної класифікаційної групи описуються двітри професіограми, розроблені авторами посібника методом експериментального дослідження контрасних груп (досліджуваних з високими і низькими виробничими показниками), доповнених збором професіографічних матеріалів методом незалежних характеристик та аналізом літературних джерел.
Список використаної літератури
1. Автоматизация прогнозирования профессиональной пригодности рабочих на промьішленном предприятии / Под ред. Л.И.Меньшикова. - Рига, 1982. - 194 с.
2. Архангельский С.Н. Схема профориентационного описання профессии // Школа и производство. - 1966. -N10. - С.2425.
3. Асеев В.Г. К истории психологического изучения профессии (2030 годы) // Вопросы психологии труда и профтехобразования / Под ред. В.Г.Асеева. - Иркутск, 1978. -С.105120.
4. Богданое В.А. Структурная модель личности и психология деятельности // Зкспериментальная и прикладная психология: Межвуз.сб.- Л.,1982.- С.2632.
5. Владимирові Н.И. Психографический метод как способ прогнозирования успешности профессиональной деятельности // Содержание и методы профессионального воспитания: Межвуз. сб. - Тюмень, 1981. - С.5361.
6. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
7. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
8. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
9. Галкіта О.И., Kaeepima P.T., Кліімов Е.А., Jleeueea C.H.. Пузьіревская Е.К., Тітюеа И.П. Информационнопоисковая система "Профессиография". - Л., 1973. -179 с.
10. Геллерштеїт С.Г. Проблеми психологии профессии в системе советской психотехники. - М.Л., 1931. - 191 с.
11. Гуревич KM. Профпригодность и основньїе свойства нервной системьі. - М., 1970.-271с.
12. Дмитриева М.А., Крьшов А.А., Нафтульее A.M. Психология труда и инже-нерная психология. - Л., 1979. - 219 с.
13. Долишний М.Н., Покровский Н.Н. Методика профессионального отбора ста-ночников и рабочих ведущих профессии. - Львов, 1980. - 98 с.
14. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
15. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
16. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
17. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...