WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Класифікація професій - Реферат

Класифікація професій - Реферат

традиційні класифікації професій. До них відноситься розподіл професій на професії фізичної і розумової праці. Під першими розуміютьпрофесії, що вимагають фізичної сили і різноманітних психомоторних якостей; до других відносять професії, що не вимагають цих якостей, а насамперед ставлять вимоги до розумової діяльності. Розподіл професій на фізичні і розумові дуже загальний, не відображає істотних відмінностей між професіями або навпаки, їх подібності.
Існує класифікація професій за галузевою ознакою: 1) промислові; 2) сільськогосподарські; 3) транспортні; 4) торговельні; 5) адміністративно-управлінські; 6) канцелярські; 7) медичні; 8) педагогічні; 9) юридичні; 10) військові; 11) наукові; 12) мистецькі; 13) спортивні та інші. Але за цієї класифікації ряд професій не завжди можна віднести до одного з вказаних типів. Крім того, з одного боку, в межах кожного з вказаних типів є мало подібних між собою професій, а з іншого, деякі професії з різних груп мають подібні психологічні характеристики (лікар, педагог). Нарешті, професії наукових працівників можуть бути представлені і в медицині, і в педагогіці, і в сільському господарстві. Така класифікація зручна для керівників підприємств, навчальних закладів і малопридатна для профорієнтації. Адже одна галузь об'єднує спеціалістів різних професій. Так, у легкій промисловості працюють модельєри конструктори, слюсарі, швачки мотористки, бухгалтери, економісти тощо. Всі вони різняться за психологічною характеристикою праці. Відсутня можливість порівняти особистісні якості (інтереси, нахили, здібності) людини з вимогами галузі промисловості в цілому. Тому для профорієнтації, мабуть, найкраще користуватися класифікацією, побудованою за ознаками, які йдуть безпосередньо від людини як учасника процесу праці.
Справді, коли людина працює, її увага спрямовується на предмет праці. Те, що потрібно робити з предметом, - мета праці, яка реалізується за допомогою тих чи інших знарядь, засобів і, що для людини суттєво, - у певних умовах. Саме на цих чотирьох ознаках будується профорієнтаційна класифікація професій Є.О.Клімова (див. табл. 1), яка серед нечисленних розробок заслуговує уваги.
Предмет праці - це об'єкт, на який спрямована людська діяльність. Це може бути інша людина, жива і нежива природа, технічні об'єкти, символи, знаки, художній образ.
Згідно з класифікацією професії залежно від предмета праці поділяються на п'ять типів (див. табл.2). До типу професій "людина - людина" відносяться професії, де предметом праці є люди. Тип "людина - техніка" об'єднує професії, де предметом праці є технічні об'єкти. Професії, де предметом праці є жива і нежива природа, відносяться до типу "людина - природа". До типу професій "людина - знакова система" відносяться професії, де предметом праці виступають умовні знаки, цифри, схеми, карти, таблиці, формули. І, нарешті, професії, де предметом праці виступає художній образ, засоби його побудови, відносяться до типу "людина - художній образ".
Названі типи не можуть бути жорстко розмежовані. До уваги беруться лише ознаки, що переважають у характеристиці кожного типу професій. У будь-якій професії, наприклад, є елементи взаємодії людей. Але успішність діяльності інженера організатора виробництва, педагога, професії яких відносяться до типу "людина - людина", залежить головним чином від уміння взаємодіяти з людьми, а не тільки від знань у тій чи іншій галузі науки і техніки.
Ще один характерний приклад. Професія трактористамашиніста широкого профілю відноситься до типу "людина - природа". Здається, вона має всі підстави бути віднесеною до типу "людина - техніка", адже тракторист працює з технікою. Але при аналізі професій з метою встановлення елементів спільності між різними професіями слід брати до уваги основні аспекти діяльності спеціаліста. В даному випадку предметом праці тракториста машиніста є земля, яку він обробляє, щоб виростити врожай. А трактор і різні причіпні механізми виступають знаряддями праці, за допомогою яких тракторист обробляє землю. Ось чому професію тракториста машиніста широкого профілю віднесено до типу "людина - природа".
Таким чином, характер предмета праці значною мірою визначає вимоги професії до людини. Тому згруповані таким способом професії мають багато спільного як щодо характеру діяльності, так і щодо вимог, які ставляться до працівника. В даній класифікації виділяються стрижневі професії, психологічна структура яких найбільшою мірою є типовою для всієї групи. Ці професії тим самим набувають функцію своєрідних представників відповідних груп. їх психологічна характеристика по суті є психологічною характеристикою всього типу професій.
Така класифікація дає змогу систематизувати різноманітний матеріал про професії і на прикладі стрижневих професій кожної групи розкрити їх типові вимоги до працівника. Таким чином, немає необхідності ознайомлювати людину з кожною професією, та це й неможливо. Для орієнтації в світі професій досить вивчити кілька стрижневих професій кожного типу. Конкретніший вибір в межах типу професій, якому віддається перевага, залежить від інтересів, відношень і установок людини.
Таким чином, використання класифікації професій в профорієнтаційній роботі допомагає ефективніше враховувати професійну спрямованість особистості при виборі чи зміні професії та перенавчанні, економніше будувати профконсультаційну роботу і профвідбір, по-новому підходити до проблеми самореалізації і творчості людини в професійній діяльності.
Список використаної літератури:
1. Гуревич KM. Профпригодность и основньїе свойства нервной системьі. - М., 1970.-271с.
2. Дмитриева М.А., Крьшов А.А., Нафтульее A.M. Психология труда и инже-нерная психология. - Л., 1979. - 219 с.
3. Долишний М.Н., Покровский Н.Н. Методика профессионального отбора ста-ночников и рабочих ведущих профессии. - Львов, 1980. - 98 с.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Марищук В.В. Схема составления профессиограммьі // Материальї І Всес. со-вещ. по компл. пробл. "Профориентация": Стеногр. отчет. - Л., 1969. - С.8290.
10. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
11. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
12. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
13. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...