WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічний клімат у колективі - Реферат

Соціально-психологічний клімат у колективі - Реферат


Реферат на тему:
Соціально-психологічний клімат у колективі
Одним із показників успішної діяльності керівника організації (фірми, колективу) є рівень сформованості соціально-психологічного клімату. Так, Б. Д. Паригін зазначає, що соціально-психологічний клімат - "один із вирішальних чинників успішної діяльності людини в усіх сферах життя суспільства" .
Соціально-психологічний клімат будь-якої установи породжується міжособистісною взаємодією, яка опосередковує не тільки між-особистісні впливи, а й вплив навколишнього фізичного середовища: речей, предметів, явищ природи тощо. Настрій однієї людини впливає на настрій іншої, позначається на різноманітних актах поведінки, діяльності, життя людини.
Р. X. Шакуров пропонує розглядати соціально-психологічний клімат з урахуванням трьох особливостей: психологічної, соціальної
та соціально-психологічної. "Психологічна форма клімату, - пише Р. X. Шакуров, - розкривається в емоційних, вольових та інтелектуальних станах і властивостях групи (так, можна говорити про атмосферу оптимізму, страху, цілеспрямованості або вольової розслабленості, творчого пошуку та інтелектуальної активності людини тощо)". На його думку, якщо в інтелекті, емоціях, волі фіксувати їхній соціальний зміст, то тут виявлятиметься соціальний аспект, соціально-психологічний аспект виявляється в єдності, згоді, задоволенні, дружбі, згуртованості.
Соціально-психологічний клімат - якісний бік стосунків, що виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості в групі. Такий клімат може бути сприятливим, несприятливим, нейтральним, позитивно чи негативно впливати на самопочуття людини.
Найважливіші ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату групи (колективу):
Суб'єктивні ознаки:
o довіра та взємовимогливість членів групи один до одного;
o доброзичливість і ділові претензії;
o вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки окремих осіб;
o відсутність тиску з боку керівництва на підлеглих і визнання за ними права приймати рішення, значущі для справ колективу;
o достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ у колективі;
o високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба;
o усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі кожним із її членів.
Об'єктивні ознаки:
o високі показники результатів діяльності;
o низька плинність кадрів;
o високий рівень трудової дисципліни;
o відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо.
І хоча кожен колектив має своє, неповторне обличчя, стиль, інтереси, згадані ознаки майже універсальні для будь-якого колективу.
Загальні фактори формування соціально-психологічного клімату:
o характер виробничих відносин того суспільства, складовою частиною якого є група;
o організація й умови трудової діяльності;
o специфіка й особливості роботи органів управління та самоврядування;
o стиль і характерологічні форми керівництва;
o соціально-психологічні, тендерні та демографічні особливості групи;
o чисельність групи тощо.
Вирізняють такі основні фактори формування соціально-психологічного клімату:
o фактори макросередовища;
o фактори мікросередовища.
Говорячи про фактори макросередовища, які впливають на психологічний клімат ззовні, необхідно враховувати те, що жодна група не може існувати, а тим більше розвиватися ізольовано від навколишнього світу. До таких факторів належать:
o соціально-психологічні тенденції науково-технічного прогресу;
o особливості суспільно-економічної формації на конкретному етапі розвитку суспільства;
o особливості діяльності органів управління, вищих за рівнем;
o соціально-психологічні особливості територіального району, в якому функціонує організація, тощо.
Значно більше впливають на соціально-психологічний клімат колективу фактори мікросередовища; основні з них такі:
o особливості матеріально-економічних, технологічних та організаційно-управлінських умов праці в колективі та ступінь задоволення людей цими факторами;
o особливості формальної структури в колективі та її співвідношення з неформальною;
o стиль керівництва керівника колективу;
o рівень психологічної культури керівника та співробітників тощо. Отже, основними факторами, які впливають на стан соціально-психологічного клімату в колективі, є зміст праці та ступінь задоволення людей роботою; умови праці та побуту, задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків зі співробітниками; стиль керівництва, особистість керівника, а також те, чи задоволений він співробітниками.
Український психолог Н. Л. Коломінський розробив схему, де враховано основні чинники, що зумовлюють задоволеність людей ви-конуваною роботою, а також взаємний вплив різних компонентів. Така схема цікава для керівника, бо допомагає запобігати конфлік-тності в колективі.
Аби керівник сприяв згуртованості колективу, він має володіти такими особистісними характеристиками: визначеність, усвідомленість, цілеспрямованість, вибірковість, тактовність, дієвість, вимогливість, критичність, відповідальність.
Доброзичливими, комфортними будуть стосунки людей в колективі, коли члени колективу ставитимуться з повагою, симпатією один до одного. Це дуже важливо. М. М. Обозов, Г. В. Щокін систематизували основні чинники, які визначають характер міжособистісних стосунків [13].
З метою формування та поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі (фірмі) бажано проводити тренінги, з допомогою яких психологи навчали б членів колективу і керівників високій культурі взаємодії та спілкування. Найбільш ефективними є такі форми тренінгів, як тренінг поведінковий, тренінг чутливості, тренінг рольовий, відеотренінг та ін.
Пропонуємо для розмірковувань модель діяльності психолога з метою поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі (організації будь-якої сфери діяльності).
Модель діяльності психолога в організації сфери щодо оптимізації соціально-психологічного клімату колективу
Список використаної літератури:
1. Коваль А. П. Ділове спілкування: Навч. посіб. - К., 1992.
2. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. - К., 1996.
3. Леви В. Л. Искусство быть другим. - М., 1980.
4. Леви В. Л. Искусство быть собой. - М., 1991.
5. Лукашевич Н. П., Сингаевская И. В., Бондарчук Е. И. Психология труда: Учеб.-метод, пособие. - К., 1997.
6. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посіб.- К., 2000.
7. Моченое Г. В., Ночевник А. М. Конфліктні ситуації й організаційні структури колективу. - Тернопіль, 1993.
8. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми: Советы руководителю. - К., 1990.
9. Парыгин Б. Д. Социально-психологический климатколлектива: пути и методы изучения. - Л., 1981.
10. Платонов Ю. П. Психология коллективной деятельности. -М., 1998.
11. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др. // Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. - СПб., 2000.
12. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. - М., 1990; Любимов А. Ю. Мастерство коммуникации. - М., 1999.
13. 18. РеанА. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология.-СПб., 1999.
14. Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива / Под ред. Б. Д. Парыгина. - Л.: Наука, 1986; Райгород-ский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методы и тесты. Учеб. пособие.- Самара, 2000.
15. Сухарев В. А., Сухарев М. В. Психология народов и наций. - Д.: Сталкер, 1997.
16. Тарханов П. С. Анатомия мудрости: 120 философов. - В 20 т. - Симферополь, 1997.
17. Щёкин Г. В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению. - Монография. - К., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...