WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Методи наукових досліджень у конфліктології. Функції конфліктології в суспільстві - Реферат

Методи наукових досліджень у конфліктології. Функції конфліктології в суспільстві - Реферат

стає думка спеціалістів, що спирається на їхній професійний науковий та практичний досвід. Важливо в цьому контексті сформулювати питання, правильно підібрати експертів, організувати їхню роботу.
Метод "картографіїконфлікту". Суть методу полягає у послідовному заповненні "карти" конфлікту, розділеної на кілька секторів (залежно від кількості учасників конфлікту). У центр її заноситься основна проблема, а в розділи - інформація про учасників конфлікту та їхню мету в ньому.
Комп'ютерний контент-аналіз. Так званий комп'ютерний контент-аналіз (ККА) текстів засобів масової комунікації - один із методів відстежування моделей соціальної реальності, які транслюються масовими інформаційними та пропагандистськими джерелами. Ці результати можна використати як вихідну базу даних чи додатковий аналітичний матеріал у процесі прийняття рішень. Метод ККА досить швидко входить у сучасну практику.
Примирні та арбітражні процедури. Використовуються з метою розв'язання конфліктів на різних соціальних рівнях. Вони допомагають мирно врегульовувати складні трудові конфлікти, що зайшли в глухий кут. У такому разі аналіз конфліктів здійснюють незалежні організації. Наприклад, в Україні такою організацією є Національна служба посередництва і примирення. Завданням незалежної організації є вивчення ситуації та запропонування проекту вирішення конфліктів. Якщо ж сторони не доходять згоди, то незалежна організація виносить свій вердикт, обов'язковий для конфліктуючих сторін.
Соціометрія. Цей метод прийшов у вітчизняну науку із зарубіжної соціології та соціальної психології. Сам термін "соціометрія" походить від латинської socius (співучасник) і metrum (вимірювання).
Соціометричне вимірювання у конфліктології передбачає вивчення емоційно-психологічних зв'язків між людьми.
На думку винахідника цього методу американського вченого Дж. Морено, соціометричний метод являє собою систему технічних засобів і процедур для аналізу соціально-емоційних зв'язків індивіда з членами тієї групи, де він живе і працює.
Соціальне макросередовище (система суспільних відносин) є об'єктивною основою для виникнення тих та інших взаємин особистості з людьми в групі. Мікросередовище посідає проміжне становище у відносинах особи й суспільства, воно ніколи не є пасивним, посилюючи або ж знижуючи вплив суспільства на особу. За допомогою соціометричних досліджень можна отримати зріз динаміки внутрішніх взаємин у групі, дати конкретну кількісну оцінку внут-рішньогрупових і міжгрупових процесів спілкування, виявити характер психологічних взаємин, наявність лідерства, угруповань, конфліктних ситуацій. Важливим позитивом цього методу є простота й швидкість процедури дослідження.
Вимоги до методів конфліктологічного дослідження
Об 'єктивність - висновки повинні бути зроблені на достовірних даних, а не на припущеннях чи уявленні.
Валідність - можливість повноти дослідження.
Надійність - отримання однозначних результатів при багаторазовому контролі.
Специфічність - відповідність певної методики тільки тому фактові, процесу чи проблемі, які вивчаються.
Економічність - розв'язання цієї проблеми з найменшими витратами часу, засобів, зусиль тощо.
Функції конфліктології у суспільстві
Кожен суспільний феномен викликається життєвою потребою.
Народна мудрість
Конфліктологія, як і будь-яка інша наука, виконує в суспільстві певні функції (від лат. functio - здійснення). Основні з них такі:
o інформаційна;
o гносеологічна (пізнавальна);
o прогностична;
o виховна;
o практично-рекомендаційна;
o ідеологічна та ін.
Знання конфліктології потрібне кожній людині в суспільстві, кожному керівникові, вихователю, педагогу, оскільки це сприяє гармонізації людських стосунків. Зокрема, надто важливо знати конфліктелогію управлінцям, бо вони керують людьми і від них залежить злагода в колективах, у суспільстві та душевний спокій особистості.
Вивчати курс конфліктології важливо майбутнім офіцерам, практичним психологам та організаторам виховної роботи Збройних сил України, аби у військовому середовищі передбачати й уникати конфліктних ситуацій, уміти розв'язувати їх на основі злагоди, консенсусу, взаємопорозуміння, а на високому рівні (державному) - завдяки закону та загальновизнаним моральним нормам і принципам розв'язувати суспільні проблеми без кровопролиття.
Курс конфліктології можна вивчати на лекціях, "круглих столах", практичних заняттях, а також у процесі самостійної роботи над науковими джерелами та іншою інформацією, яку можна отримати з періодики (газет, журналів), над матеріалами соціопсихологічних досліджень тощо.
Проблеми конфліктів мають багато аспектний характер, через те потрібно, аби їх досліджували вчені різних наук і профілів: соціологи, політологи, біологи, медики, журналісти. Наприклад, прогнозувати конфліктні ситуації неможливо без математичного моделювання, ретроспективного дослідження, політико-соціопсихо логічного аналізу.
Вивчення проблем конфліктів у життєдіяльності суспільства є певною мірою прогнозом нашого буття, тими "дороговказами у майбутнє", про які писав учений, соціолог, економіст, менеджер, наш земляк із Канади Богдан Гаврилишин в однойменній книзі.
Ставлення до конфлікту за соціалізму було однозначним: будь-який конфлікт - це аномалія, зло, яке треба усувати, "безконфліктно" долаючи щонайглибшу кризу. Побутувала думка, що найбільші суперечності можна долати швидко. Але факти засвідчують, що це не так. Наша суспільна думка виявилася непідготовленою до проблемних ситуацій XXI ст., про що засвідчили, скажімо, події 11 вересня 2001 р.
Проте не тільки злободенність проблем суспільного розвитку зумовлює актуальність розробки конфліктологічногопідходу до їх розв'язання, а й повсякчасні потреби індивіда. Класик сучасної теорії конфліктів Ральф Дарендорф писав, що "політика свободи - це політика існування в конфлікті".
Таким чином, можна зробити висновок, що конфліктологія - це нова галузь наукового знання, викликана практикою життя. Конфліктологія - це система знань про закономірності та механізми виникнення й розвиток конфліктів, а також про принципи та технології управління ними. Роль конфліктології як самостійної науки постійно підвищується, бо у XXI ст. суспільним життям об'єктивно закладено нові проблемні парадигми, відносини між народами набирають проблемно-інформаційного характеру. Розв'язувати проблемні ситуації потрібно й завдяки новим ціннісно-оцінювальни-м параметрам. Від конфліктів виграють обидві сторони - така конфлікте логічна парадигма нашого буття в XXI столітті, якщо будемо налаштовані розумно будувати відносини й політику. Інакше ми загубимо себе як цінність у реальності природи, бо з природними законами ми втрачаємо "ниточку розумного співжиття" через вивчення законів природи та врахування їх на практиці.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. - М., 1999.
2. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособ. для вузов. - Харьков, 1997.
3. Гришина Н. В. Психология конфликта. - СПб., 2000.
4. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учеб. пособ. - М., 2000.
5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. - СПб., 2000.
6. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. - М., 1995.
7. Загальна конфліктологія: Навч. посіб. / Ващенко І. В. та ін. - Х., 2001.
8. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М., 1995.
9. Конфликтология: Учебник / Под ред. А. С. Кармина. - СПб., 1999.
10. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология кон-фликта: Учеб. пособие. - К., 2000.
11. Пірен М. Деонтологія конфліктів та управління. - К., 2001.
12. Пірен М. І. Основи конфліктології. - К., 1996.
13. Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному сві-ті: Тези Міжнар. наук.-практ. конф.: У 2 кн. - Чернівці, 1993.
14. Психология конфликта. - СПб., 2001.
15. Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления. - К., 1991.
16. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. М. І. Пірен, Г. В. Ложкіна. - Чернівці; Київ, 1995.
17. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. - М., 1998.
18. Харламов И. Ф. Педагогика. - М., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...