WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Загальна характеристика конфлікту як явища - Реферат

Загальна характеристика конфлікту як явища - Реферат


Реферат на тему:
Загальна характеристика конфлікту як явища
Слово "конфлікт" у перекладі з латинської мови означає "зіткнення". В основі будь-якого конфлікту лежить протиріччя, що призводить або до конструктивних наслідків (наприклад, до посилення групової динаміки розвитку колективу), або до деструктивних (наприклад, до розвалу колективу).
Поняття "конфлікт" характеризується винятковою широтою змісту і вживається у різноманітних значеннях. У спеціальній літературі молена зустріти велику кількість визначень, що розкривають різні сторони цього питання. Тому вважається за доцільне насамперед уточнити деякі категорії та поняття. Почнемо з визначень поняття "конфлікт".
Найзагальніпіе визначення конфлікту міститься в тлумачному словнику російської мови С.Ожегова, який визначає його як зіткнення, серйозну незгоду, суперечку. При цьому дане визначення молена доповнити положенням, що воно пов'язане з гострими емоційними переживаннями, обумовлене протилежністю чи розбіжністю інтересів, поглядів та ціннісних орієнтацій учасників конфлікту.
У психології під конфліктом розуміють "зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії". У зв'язку з цим молена дати визначення конфлікту як однієї з форм людської взаємодії, в основі якої лелеать різного роду реальні чи ілюзорні, об'єктивні чи суб'єктивні, різною мірою усвідомлені протиріччя міле людьми зі спробами їх вирішення на тлі прояву емоцій.
Н.В.Гришина пропонує визначати соціально-психологічний конфлікт як зіткнення, що виникає і протікає у сфері спілкування і викликане суперечливими цілями, способами поведінки, установками людей в умовах їхнього прагнення до досягнення певних цілей.
Конфлікт також можна визначити як відсутність згоди між двома або більшою кількістю сторін, що можуть бути представлені конкретними особами чи групами осіб. Колена сторона робить усе можливе, щоб було прийнято саме її точку зору чи мету, і заважає іншим робити те ж саме.
Є.А.Уткін визначає конфлікт як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, у міжособистісних взаємодіях чи міжособистісних відносинах індивідів чи груп людей, що пов'язане з негативними емоційними переживаннями.
Англійський соціолог Е.Гідденс визначає конфлікт як реальну боротьбу між діючими людьми чи групами, незалежно від того, якими є джерела цієї боротьби, її способи і засоби, що мобілізуються коленою зі сторін.
В.П. Пугачов під конфліктом розуміє одну з найрозповсюдженіпіих форм організаційної взаємодії, заснованої на реальних чи уявних протиріччях, що переслідує несумісні, взаємовиключні цілі сторін, дії яких безпосередньо спрямовані одна проти одної та виключають взаємну вигоду [40, с.230].
У визначенні Г. В. Ложкіна, Н. І. Повякеля конфлікт трактується як зіткнення різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій) суб'єктів - сторін взаємодії .
Таким чином, молена зробити висновок, що на повсякденному рівні під конфліктом розуміється сварка, суперечка, а на семантичному рівні він трактується як розбіленість, зіткнення.
Конфлікти мають багато характеристик, особливостей, що дозволяє, у свою чергу, виділяти різні їх види. У цьому посібнику розглядається тільки один з різновидів загального конфлікту - трудовий конфлікт.
Трудовий конфлікт - це є конфлікт у сфері трудових відносин із приводу засобів працезабезпечення, рівня заробітної плати, використання професійного й інтелектуального потенціалу, різних елементів та чинників трудового процесу (організації, змісту, умов праці й т.ін.), рівня цін на різні блага, реального доступу до цих благ й інших ресурсів, викликаний протилежністю інтересів.
У Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 17 листопада 1998 р. визначається, що колективна трудова суперечка (конфлікт) - це є розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, стосовно:
o встановлення нових чи зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
o укладання чи зміни колективного договору, угоди;
o виконання колективного договору, угоди чи окремих їх положень;
o невиконання вимог чинного законодавства України про працю.
Широке розповсюдження конфліктів у суспільстві та загострена увага до них з боку громадськості та вчених сприяли виникненню спеціальної галузі знання - конфліктології - науки, що вивчає причини виникнення, сутність та способи подолання конфліктів. Це є прикладна наукова дисципліна і разом з тим - сфера професійної діяльності, що вимагає спеціалізованих знань, умінь і навичок з врегулювання конфліктів. Конфліктологія входить до програми професійної підготовки соціологів, менеджерів, економістів, психологів, соціальних працівників та інших фахівців.
Слід зазначити, що конфлікти нині є об'єктом вивчення представниками різних наук - психологів, соціологів, філософів, економістів, правознавців. Конфліктологія передбачає подальший розвиток теорії та практики управління суспільними відносинами, підходів і методів соціального менеджменту. З погляду менеджменту конфліктологія розглядається як сфера наукових знань про пі ляхи, способи і прийоми діяльності з управління конфліктами. Такий підхід є припустимим у зв'язку з великою різноманітністю елементів досліджуваного явища, сторін суспільного життя, яких вони стосуються. Але тільки комплексний підхід до вивчення проблеми може дати найповніпіу картину та аналіз причин, характеристик і наслідків конфліктів.
Загалом, у спеціальній літературі конфлікти розглядаються на соціальному, соціально-психологічному чи психологічному рівнях, які діалектично пов'язані один з одним. Тому в цьому навчальному посібнику було зроблено спробу висвітлити різні аспекти конфлікту, але при цьому наголошено на недостатньо розкритих у спеціальній літературі питаннях - правових та економічних характеристиках трудових конфліктів.
Нині існує багато невиріпіених питань, що стосуються місця і ролі конфліктів у суспільному житті. "Наскільки поширені конфлікти у суспільстві, як давно вони виникли і чи існуватимуть у майбутньому?", - ці питання є предметом численних дискусій вчених.
Марксистська концепція конфлікту виходить з вчення про суспільне протиріччя як головну рушійну силу соціальних змін, що в умовах класово-антагоністичних формацій у соціально-економічній та політичній сферах реалізуються у формах класової боротьби. Класи ж у марксистському вченні - це є насамперед економічна реальність, оскільки класоутворюючою ознакою виступають відносини власності. Отже, основу соціальних конфліктів, згідно з марксизмом, складає боротьба за власність.
У марксистській літературі розрізнюються два види боротьби, що виникають на основі протиріччя економічних інтересів. Перший вид - соціальне протиборство за зміну принципів розподілу матеріальних благ, другий - за зміну критеріїв їхнього розподілу в межахсформованої суспільної системи. Боротьба за зміну принципів вимагає реформування

 
 

Цікаве

Загрузка...