WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Науки про людський фактор: їх становлення і доробки - Реферат

Науки про людський фактор: їх становлення і доробки - Реферат

психології (павуків, мурах, бджіл, птахів, собак, коней, мавп, щурів) у наш час долучено китоподібних (дельфінів).
Вроджені механізми поведінки тварин складають об'єкт спеціального вивчення в порівняно новій галузі біології та психології - етології.
Загальна психологія
Особливе місце серед інших галузей психології посідає загальна психологія.
Вона не є такою галуззю психологічної науки, яка могла б бути поставлена в один ряд із педагогічною, юридичною, медичною, військовою, порівняльною психологією тощо.
Загальна психологія - це особлива назва, вживана для характеристики найбільш загальних закономірностей, що їх виявляє психологія; методів вивчення, якими користується ця наука; теоретичних принципів, яких вона дотримується; основних наукових понять, які ввійшли в її вжиток.
Загальну психологію інколи називають теоретичною та експериментальною психологією, її завдання - розроблення проблем методології та історії психології; теорії та методів дослідження найзагальніших законів виникнення, розвитку та буття психологічних явищ.
Загальна психологія вивчає:
o пізнавальну і практичну діяльність;
o загальні закономірності відчуття, сприйняття пам'яті, уяви, мислення;
o психічну саморегуляцію;
o диференціально-психологічні особливості особистості людини;
o характер і темперамент;
o переважні мотиви поведінки і т. ін.
Результати дослідження в галузі загальної психології- фундаментальна основа розвитку всіх галузей і розділів психологічної науки. Поняття загальної психології об'єднуються в три основні категорії:
o психічні процеси;
o психічні стани;
o психічні властивості чи особливості особистості.
Економічна психологія започатковувалась як прикладна наука. Її завданням було дослідити причини невідповідності поведінки "економічної людини" економічній практиці. Хоча перші праці з економічної психології з'явилися ще наприкінці ХІХ століття (Г. Мюнстерберг), широкого визнання сформульовані в них ідеї не здобули. 1902 року французький соціопсихолог Г. Тард написав двотомник "Економічна психологія", який теж не був належно оцінений.
Пізніше, в 1940-і роки, увагу наукової громадськості привернули роботи Дж. Катони. Вивчаючи поведінку споживача, він став одним з найяскравіших представників маркетингової гілки економічної психології. В 1970-ті роки створюється Міжнародна асоціація з досліджень у галузі економічної психології. Західні психологи активно вивчають економічну реальність, про що свідчить не тільки велика кількість досліджень з цієї тематики, але й заснування журналу "Економічна психологія". Започатковуються й окремі галузі економічної психології, зокрема вікова економічна психологія, психологія споживача та інші.
Динаміка розвитку економічної психології пов'язана з закономірностями розвитку суспільства, в якому все більшого значення набуває потреба зрозуміти не тільки закономірності світу зовнішнього, предметного, але й внутрішнього, духовного. На цей час у міжнародній економічній психології сформувались такі напрямки досліджень: психологія підприємництва, психологія грошей, психологія споживання, психологія економічної поведінки, психологія накопичення, економічна соціалізація, психологія прийняття рішень.
У вітчизняній науці перші роботи з проблем економічної психології з'явились у 1980 - 1990 роках. В них досліджувалися засоби підвищення ефективності господарського механізму. Тематика економічної психології пов'язувалася з людським фактором у виробництві та проблемами управління, а сама економічна психологія розглядалась як наука про психологічні умови ефективного господарювання. Йшлося про необхідність використання керівниками психологічних знань для активізації людського фактора. Саме тому економічна психологія розвивається певний час у рамках промислової психології і психології управління. Проте уже тоді з'являються праці, в яких обгрунтовується необхідність виділити економічну психологію в окрему галузь науки. Так, А. Кітов наголошує, що економіка і психологія - це галузі знань, які вивчають один і той самий об'єкт - людину. Економічна наука досліджує відносини людей в суспільстві стосовно "речей" і не приділяє уваги впливові суб'єктивних факторів на економічні відносини. Психологічна ж наука цілком зосереджується на людині, суб'єктивних аспектах суспільних відносин, абстрагуючись від конкретного економічного контексту. Значно глибше відображає економічне життя суспільства економічна психологія, яка об'єднує зусилля економічної і психологічної наук.
С. Малахов, один з перших радянських дослідників економічної психології, в дискусії щодо її предмета звернув увагу на розвиток на Заході "психологічної економіки" (або "поведінкової економіки") та "економічної психології". Він вбачав різницю між ними в методах дослідження. Психологічна економіка використовує абстрактно-дедуктивний метод, а економічна психологія - конкретно-індуктивний. Водночас межі між психологічною економікою і економічною психологією важко виявити, а їх предметні площини перетинаються.
В останні роки предмет економічної психології прагнуть уточнити як економісти, так і психологи. Російський психолог О. Дейнека вважає, що економічна психологія сформувалась на стикові політекономії, окремих економічних наук і соціальної психології. Предметом економічної психології, на думку О. Дейнеки, є відображення господарських відносин у свідомості і поведінці людини. Автор стверджує, що "в рамках цієї дисципліни вивчаються ефекти і феномени економічної поведінки, механізми і закономірності економічної діяльності, алгоритми і моделі, що описують економічні переваги, вибір, рішення і фактори, які впливають на досвід господарювання".
Враховуючи всю багатоманітність економіко-психологічних підходів та площини їх застосування, авторка загострює увагу на феномені економічної свідомості, що є властивим суб'єктові господарювання. Економічна свідомість розуміється як системна складова свідомості, вищий рівень психічного відображення економічних відносин суспільно розвинутою людиною.
Отже, економічна психологія покликана вирішувати широкий спектр проблем на стикові психології та економічної науки. Слід зазначити, що в нашому суспільстві практикується зовсім інша, ніж на Заході, ієрархія пріоритетів у вирішенні прикладних економічних завдань. Ці пріоритети обумовлені, передусім, проведенням ринкових реформ і проблемами, які виникають у зв'язку з трансформацією суспільства. Це, перш за все, проблеми орієнтації особистості в умовах ринкової економіки. Такі як адаптація людини до нової економічної реальності, створення ринкової системи управління, стимулювання інвестицій, підтримка вітчизняного підприємництва,проблема бідності більшої частини населення. Це проблеми нашого сьогодення, необхідність дослідження яких обумовлена саме нашою економічною реальністю.
Список використаної літератури:
1. Ковалев А.Г. Психология. - М., 1990.
2. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. - М., 1995.
3. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.
4. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. - М.,1986.

 
 

Цікаве

Загрузка...