WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

який заважає результативнiй дiяльностi тривожних людей, є те, що вони зосереджуються не тiльки на його виконаннi, але переважно на тому, як вона виглядає збоку. У зв'язку з цим необхiдно тренувати умiння формулювати мету cвоєї поведiнки в тiй чи iншiй ситуацii, повнiстю абстрагуючись.
Ці прийоми ефективнi в корекцiйнiй роботi з тими учнями, для яких характерною є вiдкрита форма тривожностi.
Певну роль у подоланнi дезадаптованостi могли б вiдiгравати так званi методи групової роботи, або соцiально-психологiчний тренінг спiлкування.
Одна з головних особливостей соцiально-психологiчного тpeнінry полягає в тому, що він завжди має груповий характер, тобто здiйснюеться в формi групової взаемодii. Основним змiстом комунiкацiй у групi тpeнінry є сфера мотивiв людини, коло її потреб. 3авдяки колективному обговоренню, самоаналiзу в учасникiв з'являється можливiсть усвiдомити справжнiй смисл своїх дiй, побачити себе збоку, проаналiзувати власнi переживання та суб'ективнi уявлення.
Ефективнiсть такого процесу забезпечусться груповим феноменом. Насамперед, це можливiсть одержати зворотний зв'язок i пiдтримку з боку людей, яких непокоять аналогiчнi проблеми i переживання. У такiй групi люди вiдчувають себе прийнятими й активно приймають iнших, користуються довiр'ям групи i довiряють caмi, пiлкуються про iнших i caмi вiдчувають пiклування про себе. В умовах групи учасник може випробовувати рiзнi стилi спiлкування, засвоювати i вiдпрацьовувати рiзнi навички взаемодїї вiдчувати при цьому психологiчний комфорт i захищенiсть. Груповi заняття дають можливiсть iдентифiкувати себе з iншими; група значною мiрою полегшує самоаналiз i саморозкриття. умiння i навички, якi формуються у штучно створених умовах, допомагають ефективно долати труднощi мiжособистiсних стосунків у життi. Але в практицi навчально-виховної роботи цей метод поки що не набув помiтного розширення, в основному через його непристосованiсть до вiкових особливостей. А потреба в подiбнiй роботi вiдчувасться велика. Уже в пiдлiтковому вiцi (не говорячи про юнацький) вiдбувасться звикання з певною роллю, що значно ускладнюс процес спiлкування та формування провiдних якостей особистостi.
Використана література.
1. Балл Г.А. Понятие адаптации й его значение для психологии личности //Вопр. психологии. - 1989. - №21. - С.92-100.
2. Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности. - К., 1991 -189 с.
3. Венгер А. Л. Десятникова Ю.М. Групповая работа со старшеклассниками, направленная на их адаптацию к новым социальньном условиям.// Вопр. психологии. - 1995. - № 2, 1. - С. 25-33.
4. Гаврилова Т. П.. Учитель и семья школьника. - М., 1988. с. 5.
5. Пальцев Ю.В., Коржова Е.Ю. Профилактика и коррекция психологической дезадаптации педагогов // Творча особистiсть вчителя: проблеми теopii практики: Збiрник наук. праць. - К, 1997. -С. 110-114.
6. Десятникова Ю.М. Психологическое состояние старшеклассников при изменении социального окружения. // Вопр. психологии. - 1996. -№ 2, 5. - С.18-25.
7. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. - М., 1991. - 230 с.
8. Зимбардо Ф. Застенчивость: Пер. сангл. - М.: Педагогика, 1991. - 208 с.
9. Зотова О.И., Кряжева И.К. Некоторые аспекты социально- психологической адаптации личности: Психологические механизмн регуляции социального поведения. - М.: Наука, 1979. - С. 219-232.
10. Меерсон Ф.3. Адаптация, стресс и профилактика. - М., 1981.
11. Моргун. В.Ф. Защитные механизмы: адаптация или дезинтеграция личности // Актуальнi проблеми сучасної психологiї.
12. Медична психологiя та психокорекцiя: Матерiали других мiжнароднихпсихологiчних читань. - Харків, 1995. - С. 47-48.
13. Мэй Р. Проблема тревоги. Пер. сангл. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,2001. - 432с.
14. Налчаджян А.А. Личность, психическая адаптация и творчество. - Ереван, 1980. - 240 с.
15. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебн. пособие: В 2 кн. - М.: Изд-во. - Кн. 2. - 480 с.
16. Роджерс Карл Р. Взгляд на психотерапию// Становление человека.- М.: Прогресс, 1994. - 480 с.
17. Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. - М., 1993. -141 с.
18. Фурман А.В. Як допомогти учням долати дезадаптованiсть до школи// Рад. шк. -1991. -№ 2 5. - С. 25-32.
19. Юрченко В.1. Тривожнiсть як прояв суперечностей "Я" концепцii" майбутнього вчителя: Наук.-теор. та iнформ. журнал АПН України. - К, 1997.- № 2 1(14)
20. Атрощенко Т. "Культура міжнаціонального спілкування в студенському середовищі".//Шлях освіти.2004 №2.с.31-35.
21. Весна М. "Самоорганизация в студенческой учебной группе". //Высшее образование в России.2003 №2.с.93-95.
22. Мельник Л .П. "Сучасний студент: проблеми і перспективи".//Нові технології навчання: Науково -методичний збірник.,-Київ.; 2003 Випуск 135 .С.131-140.
23. Кулінченко О.С. "Студентське самоврядування в системі вищої школи". //Соціалізація особистості.-Київ:Логос 2002.Т.17., Вип.1. с.67-75.
24. Лузан П., Зайцева І. "Академічна група в контексті проблем виховання студентської молоді". //Освіта і управління. 2002 Т. №1 .с.151-156.
25. Плотнікова О. "Важливість вивчення індивідуальних особливостей першокурсників у період дедактичної адаптації".// Рідна школа 2001. №10.с.62-64.
26. Гусейнов А. Ш. "Активность студеньческой группы социально-психологический аспект" //Содержание социально-гуманитарного образования в меняющемся мире: междисцеплинарный подход.Краснодар: КГУ 2000.,с. 123-124.
27. Андрееав Г.М. "Социальная психология". М., Аспект.пресс.,1996 с.374.
28. Власенко В. В. "Вчителі-учні; психологія взаємних оцінних ставлень".
29. -К., 1995. с.154.
30. Внутригрупповая комформность //Психология в ВУЗе 2005, №2, с.62
31. Социально-психологический уровень развития групп.
32. // Персонал 2003, №8 с.70.
33. Взаимоотношения групп с неравным социальным статусом // Психологический журнал 1990, т.11, №4, с.12-19.
34. Психологія: збірник наукових праць. К.2001. Вип.14, с.345.
35. Щуркова Н.Е. Практикум по педакогической технологии. М. 2001, с.94.
36. Загальна психологія К.1999, с.368.Психология и педагогіка. М.1999, с.75.Современная психология. М.1999, с.524.
37. Сушков И Психология взаимоотношений. М.1999, с.210.
38. Немов Р.С. Психология. Т 1.М. 1998, с.528.
39. Андреева Г.М. Социальная психология М.1996, с.303.
40. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. Ч.1 М.1995, с.238.
41. Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса Тернополь - 1989, с.43.
42. Методика определения структуры малой группы.//Вопросы психологи 1984 №4, с.112.
43. Психологическая наука и образование 2002 г. №4 с.5-15.
44. Наукові записки: збірник наукових статей, К.2001, вип 44, с.114.
45. Практическая психология для преподавателей. М.1997, с.161.
46. Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. К.2000, ч.1, с.111.
47. Проблеми освіти. К.2001, вип 25, с.69.
48. Организационная психология. С.-П. 2000, с.227.

 
 

Цікаве

Загрузка...