WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування творчої особистості вчителя - Курсова робота

Формування творчої особистості вчителя - Курсова робота

54%;
на новаторському рівні - 19%.
Отже, більшість учителів Першої української гімназії працює на вищих рівнях творчої діяльності - конструктивному та новаторському, що говорить про високий творчий потенціал і надзвичайно сприятливі умови для творчого саморозвитку педагогів (див. додаток 8).
У процесі внутрішкільного контролю для розвитку педагогічної творчості вчителів при відвідуванні уроків і позаурочних заходів керівники шкіл повинні звертати увагу:
на нестандартні форми й методи навчання та виховання, їх поєднання й результативність;
конструювання навчального матеріалу;
нестандартні прийоми планування навчально-виховного процесу;
здатність учителя модифікувати й комбінувати в нестандартному напрямі;
уміння виділити основну ідею уроку, виховного процесу;
виявлення зерен педагогічного досвіду.
Про результативність педагогічної творчості вчителя в навчально-виховному процесі свідчать реальні перетворення в особистості учня чи поведінці учнівського колективу на основі перетворення педагогічної діяльності самого вчителя. У процесі внутрішкільного контролю керівникишколи спостерігають за змінами в педагогічній діяльності вчителів та навчальній діяльності учнів, у розвитку їх творчих здібностей.
Аналізуючи взаємозалежність творчої діяльності вчителя й учнів, результати їхньої спільної діяльності, керівник школи робить висновок щодо динаміки розвитку творчої індивідуальності вчителя.
Отже, розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності навчально-виховного процесу знаходиться у прямо-пропорційній залежності від педагогічних умов, від правильно обраних шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей учителя.
Тому для організації навчально-виховної діяльності необхідно враховувати саме ці чинники формування творчої особистості, адже тільки у сприятливих педагогічних умовах за допомогою правильно обраних шляхів реалізації свого творчого потенціалу може вільно розвиватися творчий учитель.
Висновки
У результаті нашого дослідження ми дійшли таких висновків:
Формування творчої особистості майбутнього вчителя, підготовка його до педагогічної творчості - це проблема, вирішення якої на сьогоднішній день не завершене. Узагальнений досвід, спостереження та експериментальні дані свідчать, що процес формування педагогічної творчості у майбутніх вчителів не приведе до ефективних наслідків, якщо не буде передбачена його органічна єдність із розвитком становлення їх творчої особистості, формуванням уміння сприйняти педагогічну діяльність як творчий процес.
Щоб виховати справжню творчу особистість, розвинути потенційні творчі можливості дитини, учителю необхідно оволодіти методами і засобами, які розвівають креативні риси особистості. Для реалізації такої мети педагог і сам повинен уміти творити, адже творчість розвивається через творчість.
Творчість - необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість є основою формування педагогічної талановитості вчителя.
Виховання справжнього творчого вчителя має починатися ще у вузі. Заняття з основ педагогічної майстерності (ОПМ) та інших предметів психолого-педагогічного циклу за умови, доцільної їх організації сприяють активному розвитку творчого потенціалу студентів, їхніх креативних якостей і є необхідними при формуванні творчої особистості.
Розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення результативності навчально-виховного процесу залежить від психолого-педагогічних умов, правильно визначених шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності та особистісних якостей учителя.
Отже, педагогічна діяльність - це передусім діяльність творча. Без творчості неможливі ні виховний, ні навчальний процеси. Бо подібно до того, як скульптор ліпить свої скульптури, художник пише картини, а ювелір обробляє коштовне каміння, учитель творить нову особистість, яка житиме в цьому суспільстві, стане його невід'ємною часткою.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. - Казань, 1988. - 228 с.
2. Бердяев Н.А. Самопознание: Опьіт философской автобиографии. -М., 1990.
3. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2000. - 144 с.
4. Геращенко И.Г. Педагогическое творчество и формализм // Школа. - 2000. - № 1. - С.2-5.
5. Гирнинов Г. Наука и творчество. - М., 1979. - С.67.
6. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М., 1987.-159 с.
7. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество учителя. - М, 1987. - 159 с.
8. Кант И. Сочинения в 6 т. - М, 1964. - Т.З. - С .397.
9. Карлгрен Ф. Антропософский путь познания: Пер. С нем. Я.Обухова. - М, 1991.-160 с.
10. Краних З.М. Свободньїе вальдорфские школи: Пер. С нем. - М., 1991.-32 с.
11. Краткий психологический словарь. - М, 1985. -С. 351.
12. Лузина Л.М. Формирование творческой индивидуальности учителя в педвузе. - Ташкент, 1986.
13. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М.: Просвещение, 1993.-192 с.
14. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчально-тематичний план і програма курсу для педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів /Укл. С.О.Сисоєва, В.І.Барко, І.В.Бушовський та ін. - К., 1991.-32 с.
15. Платон. Сочинения в 4 т. - М, 1969. - Т.2. - С.135.
16. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблеми развития и опыт: Пособие для учителя. - К., 1988. - С.5-60.
17. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навчально-методичний посібник (ред. рада: В.Даній (голова), Г.М.Несен (заст. голови), Л.В.Сохань, І.Т.Єрмаков (наук. ред). та ін. - К., 1996. - 792 с.
18. Психология творчества / Под ред. Я.А.Пономарева. - М, 1990. - С.350.
19. Рубинштейн С.А. Проблеми общей психологии. - М., 1976.
20. Рувинский Л.И. Теория самовоспитания. - М., 1973.-263 с.
21. Сидоренко Т. Творчість у діяльності вчителя // Рідна школа - 2001.-№5.-С.55-57.
22. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник. - К.: ІСДОУ, 1994. -112 с.
23. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість учителя: Визначення, теоретична модель, функції підготовки // Педагогіка і психологія. - К.: Педагогічна думка, 1998. - 255 с.
24. Спиноза Б. Избранньїе произведения в 2-т. - М 1957 - Т 1 - С.303.
25. 25. Цапок В.А. Творчество (Философский аспект проблемьі). - Кишинев, 1989.-С.7.
26. Шакуров Р.Х. Творческий рост педагога. - М, 1985. - 80 с.
27. Щербакова К.І. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник - К., 1990. -166 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...