WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

ризикують бути безрезультатними в сучасних умовах у зв'язку з тим, що вони випереджають як рівень загальної, так і рівень освітньої культури, тобто не є культуровідповідними. Теорії, що спрямовані на майбутнє, без належного наукового обгрунтування соціально-педагогічними дослідженнями можуть ніколи не стати культуровідповідними.
Науково-теоретичні дослідження повинні відбуватися щонайменше на трьох рівнях:
- наукове обгрунтування досягнень педагогіки в історії людства (ретроспективний рівень);
- сучасної теорії освіти (актуальний рівень);
- моделей побудови системи освіти у майбутньому суспільстві (прогностичний рівень).
З метою аналізу сучасного стану системи освіти в Україні достатньо активно використовуються методи, що дозволяють розкласти її на окремі складові з метою поглибленого аналізу кожної з них. Одним з найважливіших завдань у зв'язку з цим є визначення двох основних складових будь-якої системи (освітньої в тому числі) - статичної і динамічної. Стабільність державної системи освіти внаслідок об'єктивних змін у державі порушена. Зміни у динамічній складовій набули більш активного характеру.
Внаслідок цього все важче вдається враховувати закономірності розвитку системи в цілому, а це, в свою чергу, призводить до неузгодженості у розвитку окремих її елементів. При теоретичному обгрунтуванні сучасних процесів, характерних для системи освіти, важливо, здійснюючи наукове дослідження, акцентувати увагу на тих елементах, що склалися протягом попередніх десятиріч і успішно функціонують, відбору найбільш ефективних життєздатних змін системи освіти. Функціонування цих двох систем вимагає періодичного узгодження на основі акумуляції дослідженння не лише статичної, а й динамічної системи окремо та їх взаємодії з тим, щоб наступні дослідження кожного з елементів системи стали основою якісних, конструктивних змін. На наш погляд, у цей важливий час об'єктивних змін потреба у подібному "збиранні каміння" особливо актуальна. Це важливо тому, що в подібних умовах активізації розвитку динамічної системи без належного наукового обґрунтування можуть з'явитися старі елементи під новою назвою або, навпаки, у суцільному потоці нововведень залишиться непомітним дещо якісно нове, необхідне для ефективного функціонування системи освіти сьогодні.
Одним із важливих завдань навчання педагогічним наукам майбутніх фахівців є усвідомлення ними визначених вище завдань науково-теоретичних досліджень у галузі педагогіки. Розв'язання цього завдання можливе за умови глибокого знання студентами історії та теорії педагогіки, залучення їх до різних видів наукової роботи, здійснення наукових досліджень різного рівня протягом навчання у вищому навчальному закладі.
Високий рівень навчальних досягнень студентів, результати їхньої наукової роботи зумовлюються рядом об'єктивних, об'єктивно-суб'єктивних та суб'єктивних факторів.
Серед об'єктивно-суб'єктивних факторів велике значення мають самостійна робота студентів і рівень спілкування викладачів зі студентами.
Висновки до першого розділу
Значні перетворення суспільства не можуть відбутися без участі вищої школи, бо освіта-освіта духовного, соціального, культурного розвитку суспільства, її метою є всебічний розпиток людини як особистості, розвиток її талантів, ініціативи, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору Проблема професійної самостійності завжди була основою її ефективності. Розгляд даної теми є актуальним і на сьогоднішній день.
В сучасних умовах ринкових відносин і запровадження ринку праці значно підвищуються ці вимоги до підготовки фахівців з вищою освітою. Йдеться про вироблення у майбутніх працівників таких рис особистості, які б свідчили про їх готовність до самостійної пізнавальної діяльності Виникає потреба сформувати демократичний тип викладання, що означає творчу співдружність студента і викладача, підвищення особистої відповідальності самого студента за результати навчання. Рішення цих проблем, як показав наш аналіз, неможливе без зміни методики навчання.
На досягнення цієї мети має бути спрямована і система контролю знань студентів. Організація самостійної роботи повинна активно впливати на характер навчального процесу, систематизувати роботу студента протягом всього семестру. Вона має охоплювати матеріали лекцій і семінарів, навчання навичкам конспектування, професійний та термінологічний практикум, складання опорних конспектів, письмовий контроль за проблемою, огляд літератури, виконання самостійних різнорівневих проблемних та практичних завдань
У навчально-виховній роботі ВНЗ має домінувати орієнтація на процеси самоорганізації й самореалізації кожного студента. Усвідомлення суті та закономірності самостійної пізнавальної діяльності, оволодіння високим рівнем ефективності її організації - один із шляхів удосконалення процесу навчання і розвитку особистості. У процесі цілеспрямованої й систематичної самостійної діяльності студенти набувають досвід самостійно працювати.
Отже, підготовка спеціалістів вищої кваліфікації має бути спрямована на формування здатності до самостійної творчої діяльності. Ця робота повинна носити систематичний, а не епізодичний характер. Процес навчання має організовуватися так, щоб самостійна діяльність студента реалізувалася на всіх етапах: під час аудиторних занять (потокових та групових), у поза аудиторний час, коли студент веде науково-дослідницьку роботу, виконує домашні завдання, працює над контрольними та курсовими роботами, працює з підручником і т.п. Вона .має передбачати когнітивний, праксеологічний, афективний та аксиологічний компоненти самостійної діяльності студентів, носити творчий характер.
Ефекгивне формування досвідусамостійної роботи студентів вищих навчальних закладів можливе лише за умов:
- забезпечення оптимального поєднання аудиторної та позааудиторної роботи;
- застосування новітніх технологій організації самостійної пізнавальної, наукової та виробничої діяльності студентів;
- врахування специфіки вивчення навчальних дисциплін;
- стимулювання самостійної роботи.
А це вимагає теоретичного обгрунтування педагогічних умов організації і стимулювання самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів освіти; вивчення видів самостійної роботи та методів її проведення; експериментальної перевірки системи педагогічних умов вдосконалення СРС; розробки методичних рекомендацій з організації СРС.
Таким чином, непряме педагогічне управління самостійною роботою студентів - то є засіб опосередкованої координації процесу їхнього професійного розвитку, що опосередковано впливає на особистість. без жорсткої регламентуючої дії. з наданням права вибору особистих стратегій поведінки та який реалізується на базі непрямих впливів, рефлексії і спітворчої взаємодії у процесі індивідуальної та групової самостійної творчої діяльності.
Сучасне трактування освітніх технології вміщує такі поняття: технологія навчання, педагогічна технологія. технологія виховання.
Технологія навчання (з грец. - мистецтво слова,. навчання )- системний метод створення, застосування й визначення процесу навчання, засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію

 
 

Цікаве

Загрузка...