WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

запланованого результату; як процес цілеутворення та об'єктивного контролю за отриманими результатами: як системний метод створення. використання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів у їх взаємодії. Таким чином. педагогічних технологій з характерними ознаками є процеси конструювання, моделювання. прогнозування. проектування, програмування, тобто процеси упорядкування педагогічного середовища. Педагогічна технологія дає повну уяву про весь навчально-виховний процес, що спрямовується на цілком визначений результат і включає обов'язковий опис початкового й кінцевого. станів, складу його учасників, цілей і завдання, принципів реалізації і управління, зміст. методи і форми організації, хід процесу тощо. Вихідним моментом педагогічних технологій є попереднє проектування окремих елементів, етапів, з метою їх упорядкування та прогнозування
Виходячи із закономірностей і структури дидактичного процесу, педагогічні технології класифікуються на такі: мотиваційні, діяльнісні та управлінські. Мотиваційні педагогічні технології сприяють включенню учнів у професійну учбово-пізнавальну або учбово-виробничу діяльність без тривалого "вживання"; вони орієнтовані, насамперед на розвиток внутрішньої мотивації особистості. Чинниками класифікації діяльнісних педагогічних технологій є наступні: їх призначення, застосування, цілі засвоєння і пізнавальна самостійність учнів, спосіб реалізації цілей навчання і розвитку. За своїм значенням діяльності педагогічні технології можуть бути поділені на технології засвоєння теоретичних знань та виконанням практичних завдань Педагогічні технології управління являють собою систему способів і засобів досягнення результату процесу навчання.
Застосування педагогічних технологій на практиці відбувається за допомогою інформаційних технологій, які розуміють як системи збору. накопичення, зберігання, пошуку, обробки та подання інформації. Нові інформаційні технології (НІТ)- це інформаційні технології, -засновані на використанні ЕОМ та телекомунікаційних засобів. Вони передбачають одержання нової інформації, нового знання.
У традиційній системі освіти викладач - уважається основним і найбільш компетентним носієм знань та до того ж і контролюючим суб'єктом пізнання, тоді як за новою парадигмою освіти викладач більше виступає в ролі організатора самостійної активної пізнавальної діяльності тих, хто навчається, він стає компетентним консультантом і помічником студентів. Його професійні вміння спрямовуються не просто на контроль знань і вмінь, а на діагностику їх діяльності. з метою надання своєчасної допомоги. кваліфікованими діями сприяти уникненню труднощів. які намічаються в пізнанні і застосуванні знань. Ця роль значно складніша, ніж в традиційному навчанні. і вимагає більш високого ступеня педагогічної майстерності. Педагогічні технології організації і управління самостійною роботою студентів передбачають диференційований підхід з урахуванням рівня інтелектуального розвитку студентів, а також професійної і загальнотеоретичної підготовки, особистих можливостей і задатків.
Отже, суспільство інформаційних технологій, або, як його називають, постіндустріальне суспільство, на відміну від індустріального суспільства кінця XIX - середини XX століть, більшою мірою зацікавлено в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, які постійно змінюються. Ще зовсім недавно вирішити ці завдання було неможливо з-поза відсутності реальних умов для їх виконання при традиційному підході до освіти, традиційних засобів навчання, здебільшого зорієнтованого на лекційно-семінарську систему занять. За останні 10-15 років такі умови, якщо не створені повністю, то створюються в різних країнах з різним ступенем успішності. Перш за все, це умови, які зможуть забезпечити наступні можливості:
-- залучення учнів та студентів в активний пізнавальний процес, причому не пасивного оволодіння знаннями а активної пізнавальної діяльності, застосування набутих знань на практиці і чіткого усвідомлення того, де, яким чином і з якою метою ці знання можуть бути застосовані;
Іншими словами, необхідно створити умови для формування особистості, яка володіє вищезазначеними якостями. І це завдання стосується не тільки, і навіть не стільки, змісту освіти, скільки технологій, які використовуються в навчально виховному процесі. Виконання цих завдань потребує комплексних зусиль всього суспільства.
На нашу думку, в цьому нам зможуть допомогти, не в останню чергу, нові педагогічні, і зрозуміло, інформаційні технології. Відділити їх одне від одного неможливо, оскільки тільки широке застосування нових педагогічних технологій дозволить змінити саму парадигму освіти і тільки нові інформаційні технології дозволять найбільш ефективно реалізовувати можливості. закладені в нових педагогічних технологіях. Саме нові інформаційні технології дозволяють уповні розкривати дидактичні принципи, реалізувати закладені в них потенційні можливості
1.1. Самостійна робота як категорія педагогіки
Важливо, на наш погляд, визначити місце самостійної роботи як категорії педагогіки. Ця проблема розв'язується по-різному у педагогічній науці: самостійна робота - це діяльність студентів, що протікає без безпосереднього керівництва викладача, хоча спрямовується і організується ним ; самостійна робота - це специфічний педагогічний засіб організації і керування самостійною діяльністю студентів у навчальному процесі, яка повинна включати метод навчального чи наукового пізнання ; самостійна робота - це конкретний вияв розуму ;
самостійна робота - це специфічний вид навчально-пізнавальної діяльності чи сполучення декількох видів ; самостійна робота -це різноманітні види індивідуальної та групової пізнавальної діяльності студентів, що здійснюється ними на аудиторних заняттях та у позанавчальний час ; самостійна робота - це різноманітні види індивідуальної навчальної діяльності школярів, яка здійснюється ними на навчальних заняттях або вдома за завданнями вчителя та під його керівництвом, однак без його безпосередньої участі .
У зарубіжній педагогічній літературі для визначення поняття "самостійна робота" використовують ряд понять, які підкреслюють різні аспекти цієї роботи. Німецькі педагоги термін "самостійна робота" використовують, як правило, у тому значенні, яке найбільш поширене у вітчизняній педагогіці. Іноді використовується поняття "опосередковане навчання" тобто робота, яка здійснюється під опосередкованим керівництвом викладача, протилежне поняття -"пряме" (безпосереднє) навчання, що відбувається під директивним керівництвом викладача. У педагогічній літературі Австрії, Швейцарії знайшов застосування термін "тиха робота",який підкреслює, що робота здійснюється наодинці. У французькій і англійській педагогічній літературі можна зустріти термін "індивідуальна робота".. У США користуються терміном "незалежне навчання", що означає таку пізнавальну діяльність, при якій студенти отримують навчальні плани-програми і їм надається відносно велика свобода добору засобів і методів засвоєння.
У сучасній вітчизняній дидактиці самостійна робота студентів розглядається, з одного боку, як вид навчальної праці, який здійснюється без

 
 

Цікаве

Загрузка...