WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

служити засобом постійної передачі студентам професійно корисної інформації, оновлення та збагачення знань зі спеціальності, бути засобом досягнення, у першу чергу, цілі підвищення рівня освіченості, ерудиції в межах своєї спеціальності, адже робота на професійному рівні потребує постійного вдосконалення майстерності, поповнення професійних знань, розширення професійного кругозору.
Висновки до другого розділу
На підставі вищесказаного ми можемо зробити наступні висновки: якщо розглядати самостійну роботу як форму пізнавальної активності суб'єкта, то постає проблема організації самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання, що є одним зі стратегічних напрямів побудови якісно нової системи підготовки фахівців. У сучасних педагогічних дослідженнях обґрунтовується цілісна концепція особистісно орієнтованого навчання (І. Д. Бех, В. В. Рибалка, В. В. Серіков, І. С. Якиманська), згідно з якою метою є розвиток особистості учня чи студента, що є суб'єктом пізнання. Суть самостійної роботи на основі такого підходу полягає у забезпеченні розвитку і саморозвитку особистості студента на основі виявлення його індивідуальних особливостей.
У широкому розумінні самостійна робота є видом самостійної діяльності студента. Проаналізуємо особливості, що відображають сутність самостійної роботи, на основі діяльнісного підходу. Теорія діяльності (О. М. Леонтьєв) розглядає діяльність як систему, що має дві групи основних елементів, взаємопов'язаних між собою: організаційну (суб'єкт, процес, предмет, умови, продукт діяльності) та соціально-психологічну (ціль, мотив, спосіб, результат) . Дидактичними цілями самостійної роботи є закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань;
самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом; формування умінь і навичок самостійної розумової праці; мотивація регулярної цілеспрямованої роботи з освоєння спеціальності; розвиток самостійності мислення; формування здатності до самоорганізації.
Умови діяльності студентів можуть відрізнятися і за своєю природою, і за впливом, а тому скласти їх повний перелік неможливо, хоча простежуються дві основні групи умов у навчальному процесі:
а) зовнішні умови (взаємовідносини "викладач - студент", об'єктивність оцінки навчальної праці, місце навчання, приміщення і клімат, постійність робочого місця та його оснащеність тощо);
б) індивідуальні умови (стан здоров'я, риси характеру, досвід, знання, уміння, навички, позитивна мотивація, переживання успіху тощо).
Доведено, що самостійна робота студентів успішно здійснюється за наявності певних умов: чітко визначені мета і завдання самостійної роботи; усвідомлене ставлення студентів до необхідності самостійної роботи; наявність обгрунтованого змісту і засобів здійснення самостійної роботи; розподіл студентів за рівнями на основі існуючих відмінностей в особливостях і змісті самостійної навчально-пізнавальної діяльності, їхній мотивації та умінні організовувати самостійну роботу; чітке уявлення кожним студентом того обсягу самостійних практичних робіт, який він повинен виконати за певний проміжок навчального часу (за семестр чи навчальний рік); ознайомлення студентів зі змістом передбачених для самостійної роботи практичних робіт; наявність зразків виконуваних практичних робіт і рекомендацій щодо їх виконання; знання вимог до оцінювання кожної роботи викладачем; можливість своєчасно отримати потрібну консультацію від викладача.
Сьогодні педагогічною наукою і практикою накопичено значний досвід щодо активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів. Зростаючий розрив між обсягом знань, призначених для вивчення, й можливістю їх засвоєння може бути подоланий, головним чином, шляхом розвитку розумових здібностей студентів, формування в них здатності самим регулювати процес засвоєння нових знань і підвищення ефективності навчання.
Список використаної літератури
1. Абдулина О.А. Личность студента в процессе профессиональной подготовки. Высшее обраэование в России. 1993, № 3.
2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. -М.:Наука.1980.-334с.
3. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991.-301 с.
4. Авдеев Р.Х. Философия информационной цивилизации. - Москва, 1994.
5. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. - К.: Либідь, 1998.-560с.
6. Алексюк Л.Н., Аюрзанайн А.А., Пидкасистый П.И., Козаков В.А. и др. Организация самостоятельной работы студентов в условиях интенсификации обучения: Учебное пособие для слушателей ФПК. - Киев, 1993. - 336 с.
7. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Педагогика. 1977. - 355 с.
8. Андреев Г. Обучение и воспитание в вузах неразделимы. Высшее образование в России. -1996.№ 3.
9. Арнольдов А.И. Социалистическая культура и мировоззрение..// Культура и мировоззрение: мат-лы всесоюз. Науч.-практ, конфер "Формирование науч. мировоззрения" Отв. ред. Л.П.Арнольдов. - М-: И- ФАН 1985-- С.19.
10. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе его закономерные основы и методы. - М.:Высшая школа,1980. - 368 с.
11. Архангельский С. И.. Лекции по теории обучения в высшей школе. - Москва.1974.
12. Арыдин В.М., Атанов Г.А. Учебная деятельность студентов. - Донецк: "ЕАИ-пресс", 2000. - 80 с.
13. Атаманюк В.В., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Цвілик С-Д. Тобі, першокурснику.(рекомендації) поради, навчальні програми). - Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2000. - 77 с.
14. Балл Г.О. Проблема гуманізації освіти та деякі напрямки її роз-в'язання // Психологічні засади гуманізації загальної середньої осііітн. - Рівне, 1995.
15. Барабанщиков А.В., МуцыновС.С. Педагогическая культура. - Рига: РВВПУ 1982. -156с.
16. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - СПб.: Питер, 1997. -263с.
17. Берак О., Шибаева Л. Установка на развитие личности студента. Вестник высшей школы. - 1990. № 10.
18. Белкина В.И. Развитие творчества ребенка в условиях его совместной деятельности со сверстниками / Педагогический вестник. - Ярославль, 1998.-С.3-12.
19. Бех І.Д. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. - 1994 - № 3.
20. Богданова І.М. Технології в освіті: теоретико-методологічннй аспект. -Одеса; Тес. 1999. 146с.
21. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищіх закладах освіти. - К.: Наукова думка, 1997. - с. 62.
22. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів.-К.: "Вересень". 1996.-129с.
23. Боришевський М.И. Розвиток самоактивності дитини як основа гуманізації педагогічного процесу // Міжнар. семінар з гуманістичної психології та педагогіки, м. Рівне, 15-17 черв. 1998 р.: Тези допов. і повід./ Відн. ред. і.О. Балл. - К. - Рівне. 1998.
24. Вакуленко В.М. Основи вищої школи України. Навчальний посібник-Луганськ: вид-во СНУ.2001.-247с.
25. Введение в научное исследование по педагогике. - /Под ред. Журавлева В.И - М: Просвещение. 1988.-239 с.
26. Вергасов В.М. Активизация мыслительной деятельности студентов в высшей школе. - К.: Наукова думка, 1977. - 289 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...