WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

самостійній роботі студентів, яка має переваги перед самостійною роботою під керівництвом викладача. На думку О. В. Аксьонової, переваги полягають у тому, що надано можливість студенту зробити глибокий і всебічний аналіз завдання; ознайомитися з різними точками зору на дану проблему; студент сам вибирає найбільш оптимальний для себе варіант опрацювання матеріалу. Автор наголошує, що навчання - це самоосвіта, яка грунтується на самостійній роботі студентів .
Як показав аналіз науково-педагогічних досліджень, питання самостійної роботи у процесі вивчення конкретних дисциплін розглядаються дуже вузько, переважно на рівні простих методик. Тому ми ставимо завдання об'єднати науково-методологічні й теоретико - методичні засади з метою визначення методологічної і методичної складових самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін у сучасному закладі освіти.. Регулятивним принципом при цьому виступає, як було зазначено вище, професійна спрямованість.
Самостійну роботу можна розглядати у різних аспектах: як вид навчання, як організаційну форму навчання, як вид самостійної діяльності, як форму пізнавальної активності суб'єкта навчання.
Актуалізована нами професійна спрямованість визначається сукупністю потреб, установок, інтересів, здібностей, ідеалів, переконань тощо. Ця спрямованість забезпечує вибір життєвих цілей студентів, сприяє розвитку їх активності, визначає успішний характер діяльності та глибоку особисту зацікавленість і задоволення роботою. Саме спрямованість на майбутню професію "визначає психологічний склад особистості, саме через неї виявляються потреби, цілі, мотиви особистості, її суб'єктивне ставлення до різних сторін діяльності, до її характеристик і якостей" .
Розглянемо професійну спрямованість як установку певного виду. Установка - це стан готовності до певної активності, спрямованої на задоволення тієї чи іншої потреби. Установка, акумулюючи минулий досвід, опосередковує стимулюючу дію зовнішніх умов і зрівноважує відносини суб'єкта з середовищем. Завдяки установці людина вибирає з навколишньої дійсності або зі свого досвіду необхідні для поведінки об'єкти з метою реалізації запланованих дій, задоволення потреб особистості . Установка студента на даний вид діяльності формується на основі усталених потреб особистості. Потреби -це стійкі та сильні вимоги людини до чогось. Розрізняють потреби матеріальні й духовні. Освоєння професійних знань зумовлене потребою особистості в пізнанні, вдосконаленні, саморозвитку, владі, матеріальному достатку.
Здобуті людиною знання стають переконаннями, під якими розуміють знання та ідеї, характерні для даної особистості для переконання в правильності й необхідності вчинків. На основі переконань формуються інтереси людини - вибіркове, емоційне ставлення й увага до певних предметів, діяльності, результатів, умов, пов'язаних із можливостями задоволення потреб, досягнення життєвих і професійних цілей.
Професійна спрямованість забезпечує мотивацію самостійної роботи студентів. У психології під мотивами розуміються спонукальні причини дій і вчинків людини, під мотивацією - система мотивів, які викликають активність людини і визначають її конкретну спрямованість. Отже, мотивація діяльності складається з сукупності певних мотивів у досягненні в ній успіхів, у основі якої лежать глибокі, міцні та різноманітні знання, навички й уміння. Своєю чергою, ця потреба викликає певний інтерес і надає сенсу навчально-пізнавальній діяльності. Необхідно, щоб мета і зміст діяльності не лише були внутрішньо прийняті, а й набули особистісного смислу, представляли соціально-особистісну цінність, викликали у нього позитивні переживання, намагання і прагнення ефективних навчально-пізнавальних дій і стали підвалиною професійної спрямованості й діяльності. Мотивація сприяє досягненню цілей, визначених особистістю для реалізації в житті та діяльності.
Доцільною є рання професійна спрямованість самостійної роботи студентів. Це дозволяє раніше і повніше розвинути у них професійні потреби й інтереси, допомагає ознайомити майбутніх фахівців з основами професії та її специфікою, викликає інтерес і потребу в засвоєнні суспільних дисциплін. Адже самоосвітня діяльність під час їх вивчення залежить від професійних інтересів студентів :
Рання професійна спеціалізація студентів, особливо в позааудиторний час, важлива й необхідна ще й тому, що вже на першому курсі вони мають можливість підключатися до виконаннянауково-дослідних робіт, які є головними напрямами в процесі становлення дослідницьких навичок і вмінь студентів, мотиваційними основами формування активності, готовності до самостійної творчої роботи, тобто того, що в дійсності визначає майстерність і якість спеціаліста, професіонала.
Студенти першого курсу під керівництвом викладача опрацьовують спеціальну наукову літературу, виступають із доповідями на засіданнях наукового студентського товариства і на студентських конференціях, беруть участь у дослідженнях за темою кафедри, що сприяе розвитку потреби внести свою частку у вирішення важливих наукових завдань. Кожна тема не може бути повністю розкрита без урахування останніх новин літератури, які забезпечують можливість ознайомлення з досягненнями в професійній сфері (статей, журналів, буклетів тощо).
На старших курсах відбувається усвідомлення студентами своїх слабких і сильних сторін. Чим більше цікавого бачитиме він у своїй діяльності, тим глибшим, стійкішим і позитивнішим буде ставлення до неї. Якщо студент не отримує повного задоволення від навчання,то він не зможе повністю віддаватися своїй майбутній роботі. Тому під час самостійної роботи на старших курсах необхідне формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх фахівців до своєї спеціальності, що забезпечуватиме високий рівень професіоналізму.
Формування знань, умінь і навичок студента, передбачених навчальними програмами забезпечується відповідністю обраних форм, методів і засобів навчання. Самостійна робота як одна з форм організації занять спрямована на розвиток компетентності майбутніх фахівців. Методологічною основою при досягненні цілей вивчення є принцип гуманізації навчання.
У психолого-педагогічній літературі досліджувалися проблеми гуманізації навчання, які впливають на рівень розвитку інтелектуальної культури майбутнього фахівця. Принцип гуманізації передбачає спрямованість змісту, форм і методів навчання та викладання на особистісно-професійне вдосконалення працівників; максимальне врахування їхніх актуальних професійних інтересів, потреб розвитку. Цей принцип передбачає також "запровадження діалогічних засад, що мають виявлення на різних рівнях: міжособовому, міжгруповому, міжкультурному, внутрішньо-особистісному;
реалізацію у професійній освіті загальних і особливих (уточнених у професійному аспекті) вимог до гармонійного розвитку особистості у поєднанні з врахуванням індивідуальних особливостей, перспектив і прагнень кожного учня та його заохочення до саморозвитку (передовсім у межах професійної культури як творчої царини й органічної складової загальнолюдської культури)" . Принцип гуманізації передбачає пріоритетність людських цінностей над технократичними, виробничими, економічними, адміністративними.
Суспільні дисципліни повинні

 
 

Цікаве

Загрузка...