WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект.
?
ЗМІСТ
Розділ 1. Педагогічні технології організації та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців
1.1. Самостійна робота як категорія педагогіки
1.2. Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця
Висновки до першого розділу
Розділ 2. Роль викладача в організації самостійної роботи
2.1. Референція та спілкування як основні складові самостійної роботи у формуванні професійності та компетентності майбутніх фахівців
2.2. Основні підходи до проблеми організації та підготовки самостійної роботи студентів (СРС)
Висновки до другого розділу
Список використаної літератури
Розділ 1. Педагогічні технології організації та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців
Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців полягає в діалектичній єдності процесу навчання і виховання, забезпеченні тісного взаємозв'язку професійного навчання з практикою. З цих позицій, особливої ролі набуває проблема теоретичного обґрунтування та експериментального апробування відповідних педагогічних технологій щодо організації самостійної роботи тих, хто навчається.
Аналіз останніх досліджень (Белкіна В.Н, Бондар В.І., Курлянд З.Н. . Масюкова Н. А. , Москаленко П. Г. та ін.) виявив протиріччя між ускладненим соціальним замовленням, пов'язаним з професійною підготовкою та усталеною практикою. що виявляє орієнтацію переважно на репродуктивний характер виконання професійних функцій. Розв'язання даної проблеми започатковано у доведенні того, що саме самостійна діяльність, яка активізує розвиток професійних якостей особистості, виступає гарантом формування потреби постійного пошуку, накопичення знань, розуміння їх сенсу та значення, самостійного використання, що необхідно для постійного професійного зростання особистості з урахуванням вимог сучасності. У зв'язку з цим. Виникла потреба переорієнтації навчально-виховного процесу таким чином, щоби професійне становлення майбутніх фахівців було насамперед націлене на розвиток умінь самостійної роботи.
Водночас, результат досліджень сучасних науковців переконливо свідчать, що високий рівень професійної майстерності та творчого підходу досягається лише за умов. коли виникає і реалізується потреба професійного саморозвитку і самовдосконалення, а також коли виявляється позитивне мотиваційно-ціннісне ставлення до себе. як суб'єкта професійної діяльності. Останнє знаходить свій прояв у безпосередньому здійсненні заходів щодо організації самостійної роботи тих, хто навчається.
Визначення сутності та специфіки педагогічних технологій організації та управління самостійною роботою студентів є сьогодні особливо важливим.
На нашу думку, творча самостійна робота студентів - це діяльність, обумовлена самостійним пошуком .майбутнім фахівцем відповіді на будь-яку проблему, oз метою досягнення релультатів. які мають об'єктивну чи суб'єктивну новизну та оригінальність, а також прогресивність, за умов володіння засобами організації цієї діяльності на тлі позитивного ставлення до пізнання. Головними структурними елементами самостійної роботи студента є її мета і мотиви, які можуть бути як різноманітними. так і суперечливими.
Вони встановлюють потреби,. інтереси особистості майбутнього фахівця. Відповідність мотивів до цілей самостійної діяльності є передумовою його професійного та особистісіного розвитку. Однак протиріччя між цілями та мотивами, ускладнюють цей процес .Збагаченню знаннями та творчому засвоєнню професійного досвіду допомагає зміст самостійної діяльності.
З позицій управлінського підходу до організації самостійної роботи студентів,. ми розуміємо управління самостійною роботою майбутніх фахівців - як цілеспрямовану діяльність викладачів що забезпечує ефективне функціонування навчального процесу та розвиток суб'єктів управління. насамперед їхніх професійних здібностей.
Підготовка майбутніх спеціалістів при організації та управлінні самостійною роботою студентів стає ефективною за умови врахування викладачем функцій педагогічного управління цим процесом, серед яких ми визначили такі. організаційна, коректуюча та контролююча. З другого боку, у професійній діяльності викладача щодо організації самостійної роботи тих, хто навчається, крім прямого управління, де об'єктом впливу є особистість, необхідно ураховувати також принципи непрямого управління. Спроби управляти студентами лише маніпуляційно можуть викликати агресивну реакцію, відчуження або замкненість та блокування взаємодії, та інші негативні. а нерідко й конструктивні прояви, при підході до професійної діяльності викладача, як до процесу, що не тільки прямо. .іде й опосередковано впливає на професійний розвиток майбутніх фахівців, останні самі мають право вибору особистого реагування, що проявляється у формах активності особистості. Можна сказати, що. чим досконаліший та сприятливіший клімат управління oпроцесом самонавчання, тим ефективніше здійснюється професійний розвиток майбутніх фахівців.
На наш погляд. викладач опосередковано, шляхом створення сприятливих умов для самостійної роботи, так званої "творчої атмосфери'', за допомогою непрямого впливу. збуджує бажання та потребу до професійного самовираження та творення. З цих позицій, при активно-творчому спілкуванні стає можливим непряме управління професійним розвитком, при здійсненні якого, необхідно орієнтуватись на емоційні прояви особистості під час діяльності.
Як відомо, емоційна сфера пов'язана з мотиваційною та впливає на неї. Тут необхідно відмітити, що досягнення свідомо поставленої мсти не виключає можливості попередження всіх об'єктивних наслідків управління, тому що вони тісно пов'язані з емоційними та мотиваційними проявами й базуються на суб'єктивних процесах, які відбуваються в особистості тих,. хто навчається та можуть бути непередбачуванними й змінними. Однак, ці наслідки піддаються контролю з боку викладача у процесі вербально-комунікативної діяльності.
Взагалі. як відомо, кожна науково і практично обгрунтована технологія характеризується основними трьома ознаками:
перша - розподіл процесу на внутрішні взаємоповязані фази та операції. операції. При цьому забезпечується оптимальна або близька до оптимальної динаміка розвитку процесу, .і також визначаються раціональні межі вимог до персоналу, який буде діяти задачою технологією;
- друга координоване й оптимальне виконання дій. спрямованих на досягнення конкретного результату.
третя - однозначність виконання включених в технологію процедур і операцій, що є обов'язковою й вирішальною умовою досягнення результатів, адекватних поставлених цілей (за І.М..Богдановою).
Педагогічна технологія є предметом вивчення різних наукових напрямків у сучасній педагогічнійнауці, залежно від яких вона розглядається: як мистецтво використання результатів наукових досліджень у сфері освіти; як проект педагогічної системи. яка реалізується на практиці; як сукупність засобів і методів навчально-виховного процесу, які безперечно приведуть до

 
 

Цікаве

Загрузка...