WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Теоретико-методологічні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів освіти - Курсова робота

Теоретико-методологічні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів освіти - Курсова робота

реалістично оцінюють різноманітні комунікативні ситуації, оволодівають вміннями знаходити конструктивний вихід із стресових ситуацій або, як мінімум, контролювати свою поведінку у них, навчаються самостійно братися за вирішення власних проблем.
В учасників тренінгових груп розвитку комунікативних навичок спостерігається розвиток гуманістичної установки на партнерів по спілкуванню. Характерними для них стають почуття дружелюбності, взаємного тепла і доброзичливості, симпатії, прийняття інших членів групи, розвиток інтересу до них та до людей взагалі.
Водночас їм більшою мірою притаманні такі професійно значущі якості як відповідальність, великодушність, підкреслене виявлення своєї доброзичливості, схильність до компромісної поведінки та співробітництва з іншими, прагнення показати свою належність до соціальної спільноти. Зростає сформованість лідерських якостей. Знижується рівень недовірливості до людей, підозріливості та невдоволення ними, скептичності в оцінках їх суджень та вчинків тощо.
Таким чином, підтверджується гіпотеза нашого дослідження про те, що становлення комунікативної компетентності практичних психологів протікає більш ефективно за умови педагогічного управління цим процесом на етапі професійної підготовки, яке забезпечує усвідомлення ними своїх власних установок у комунікативній сфері, експлікацію наявних та вироблення більш продуктивних моделей пізнання особистості партнерів по спілкуванню, освоєння певного рівня особистісної рефлексії та розвиток рефлексивного ставлення до себе як до суб'єктів професійного спілкування, вироблення вміння диференціювати та адекватно у процесі спілкування виражати власні почуття та психоемоційні стани.
Проведене нами теоретичне дослідження, зрозуміло, не вичерпує усіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними, на наш погляд, можуть стати такі напрямки подальшої роботи: вивчення динаміки становлення комунікативної компетентності практичних психологів в процесі їх професійної адаптації, зокрема, на етапі адаптації; вивчення факторів, які заважають становленню у майбутніх практичних психологів професійно достатнього рівня комунікативної компетентності; подальша розробка змісту, форм та методів цілеспрямованого розвитку у практичних психологів системи освіти професійно достатнього рівня комунікативної компетентності; дослідження ціннісно-мотиваційної детермінації розвитку комунікативної компетентності практичних психологів системи освіти тощо.
Література
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232 с.
2. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.2. - М.: Педагогика, 1980. - 288 с.
3. Андреева Е.В.Социальная психология. - М.: Изд-во МГУ, 1990 - 432 с.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т.3. Проблемы развития психики. - М.: Педагогика, 1982. - 368 с.
5. Голубева Э.А. Комплексное исследование способностей (к 90-летию Б.М. Теплова) // Вопросы психологии, 1986. - № 5.
6. Долинська Л.В., Левченко М.В., Чепелєва Н.В., Уманець Л.І. Активні методи в роботі практичного психолога. - Київ, 1994. - 80 с .
7. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: ЛГУ, 1985. - 276 с.
8. Емельянов Ю.Н. Обучение общению в учебно-тренировочных группах// Психологический журнал. - 1987. - Т.8. - № 2. - с.81-87.
9. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растенников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 104 с.
10. Заброцький М.М. Максименко С.Д. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування. - Київ-Житомир: Волинь, 2000.- 32 с.
11. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. - 55 с
12. Кабардов М.К., Арцишевская О.А. Типы языковых и коммуникативных способностей и компетенции // Вопросы психологии, 1996. - № 1, с. 7-9.
13. Ковалев Г.А. Основные направления использования активного социального обучения в странах Запада// Психологический журнал. - 1989. - Т.10. - № 1. -с.127-136.
14. Корнев М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. - К., 1995. - 304 с.
15. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М.: Знание, 1979. -48 с.
16. Леонтьев А.А. Психология общения. - Тарту, 1974. - 128 с.
17. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 449 с.
18. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. - М.: Педагогика, 1986. - 143 с.
19. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности: Тексты. - М., 1982. - С. 108-117.
20. Мясищев В.М. Проблема отношений человека и ее место в психологи // Вопросы психологии, 1957. - N.5.
21. Мясищев В.М. Сознание как единство отражения действительности и отношения к ней // Проблемы сознания: (Материалы симпозиума). - М., 1966. - С. 126-133.
22. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. - М.: Мысль, 1971. - 351 с.
23. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.
24. Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-психологического тренинга. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 162 с.
25. Петровская Л.А. Тренинг сензитивности как школа рефлексии// Психологические условия социального взаимодействия / Под ред. Х.Миккина, Ю.Орн. - Таллин: Изд-во ТГУ, 1983. - С. 47-59.
26. Петрушин С.В. Игротека для взрослых (200 упражнений СПТ): методические рекомендации. - Москва-Казань: НМЦ, 1989. - 70 с.
27. Петрушин С.В. Секреты открытого общения. - Казань: Татрское книжное изд-во, 1994. - 112 с.
28. Познание и общение / Под ред. Б.Ф. Ломова и др. - М.: Наука, 1988. - 208 с.
29. Прозорова Е.В. Педагогические условия развития коммуникативной компетентности// Мир психологии. - 2000.- № 2. - с.191-202.
30. Психогимнастика в тренинге/ Под ред. Н.Ю. Хрящевой. - СПб.: "Речь", Институт Тренинга, 2001. - 256 с.
31. Психология: Словарь / Под ред. А.Петровського, М.Ярошевського. - М., 1990. - 494 с.
32. Психологический словарь // В.В.Давыдов, В.П.Зинченко и др. - М.: 1996. - 448 с.
33. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
34. Руденский Е.В. Социальная психология: Курс лекций. - М.-Новосибирск, ИНФРА-М, 1997. - 224 с.
35. Склонности и способности: комплексные исследования / Под ред. Э.А. Голубевой. - М.: Педагогика, 1989. - 200 с.
36. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. - Київ: УРЕ, 1974. - 776 с.
37. Словник української мови / Редкол.: І.К. Білодід (голова) та ін. - Т. 14. - Київ: Наукова думка, 1973. - 840 с.
38. Чепелєва Н.В. Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки практичних психологів/ Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. - К.: Гнозис, 1998 - 605 с.
39. Федотюк Т.І. Психологічні особливості становлення емпатії як елементу комунікативної здатності практичного психолога: Автореф. дис. канд. психол. наук. - Київ, 1997. - 19 с.
40. Jackobson R. Closing statement // Linguistics and Poetics in Style in Language / ed. T. Sebeok. - Cambr. - 1960.
41. Holliday M.U. Langiage as Social Semiotic. - L., 1978. - 238 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...