WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Структура взаємин академічної групи як показник її згуртованості - Курсова робота

Структура взаємин академічної групи як показник її згуртованості - Курсова робота

важливо реалізовувати базові прийоми позитивних взаємодій у групі:
до мінімуму зменшити оцінювання інших і підсилити взаємне вислуховування;
розглядати висунуті ідеї і стосунки з точки зору інших сторін, тобто стати на їх позицію відносно того, що вони проголошують;
співпереживаючи розуміння - розуміння разом з іншими, а не розуміння про них;
опануйте тенденцію переглядати власні висловлювання, позиції і не боятися ризикувати змінити самому;
тримати в свідомості намір розуміти інших, а не оцінювати їх.
Взаємостосунки з одногрупниками мають для особистості кожного студента локальне значення. Вони орієнтують вибір смислу життя, на створення власних форм спілкування, на визначення соціальної рольової позиції, на самоствердження своєї індивідуальної сутності.
Таким чином, в залежності від того, в якій системі взаємин опинився студент і буде визначатися його внутрішньогрупова, міжособистісна та індивідуальна роль. Особливо важливим в особистісному зростанні стає коло значущих інших одногрупників, думки яких стають дуже цінними для становлення особистості студента. Визначити рольові позиції, статус в групі, референтних (значущих) осіб, атмосферу в групі, її згуртованість допоможуть ряд психодіагностичних методик.
Висновки
Студентське життя повинно тісно переплітатися з функціонуванням виховного напрямку, розробленого для всього факультету. Виховна робота має ґрунтуватися на єдиній психолого-педагогічній концепції, яка б дозволяла створювати у групах здорову морально-психологічну обстановку, створювати найбільш сприятливу ситуацію розкриття студентів. Тому, виховний вплив здійснюється як через викладання профілюючих дисциплін, так і в процесі спеціальних виховних заходів.
Виховна мета - сприяти особистісному розвиткові студентів, формуванню професійної свідомості студентів, їх професійної культури і здатності до професійної ідентифікації.
Протягом року система виховної роботи повинна функціонувати через власні підструктури. Одна з підструктур в системі виховної роботи - студентський координуючий орган - студентське самоврядування. Основою ефективної діяльності студентського активу є принцип відповідності структур формального і неформального лідерства в студентських групах, можливість його впливу на мотивацію членів груп. Зокрема, спеціалізація діяльності студентського самоврядування може відбуватися за допомогою клубу дозвілля, клубу інтелектуального розвитку, психологічного клубу, які б створювали умови для комплексного особистісно-професійного зростання.
Повинна на факультеті функціонувати і структура інституту кураторів, система організації якого повинна здійснюватися крізь призму проведення основних напрямків виховної роботи:
учбовий
напрям культурно-масових заходів
соціально-психологічний.
Виховна робота куратора є саме тим напрямком, який сприяє набуттю суспільно-корисних особистісних характеристик студентів, розкриттю ними свого власного творчого потенціалу, сприяє збагаченню їх внутрішнього світу, розвиває студентів як особистість.
1. Плановість та системність роботи кураторів повинна забезпечуватися розробленими планами роботи кураторів.
2. Система організації роботи кураторів відбуватися через проведення зборів кураторів.
3. Куратори повинні тісно співпрацювати зі студентськими радами навчальних груп факультетів.
4. Формою роботи кураторів має бути проведення кураторського часу який передбачає аналіз поточних проблем групи, а також дає можливість отримати зворотний зв'язок від групи. Індивідуальні бесіди є частиною системи роботи кураторів.
5. Критеріями ефективності управління системою роботи кураторів є:
стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисциплін студентами;
позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально - пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;
мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
різноманітність здійснювальних форм виховної поза аудиторної роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності студентів при проведенні різноманітних форм виховної роботи;
діяльність студентського самоврядування в групі;
активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер діяльності групи;
участь групи у загально університетських заходах;
сприятливі умови проходження адаптаційного періоду для студентів першого курсу;
оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.
В цілому, виховна робота, яка б сприяла формування сприятливого мікрокліматув студентських групах, повинна здійснюватися відповідно до необхідних вимог: концепція гуманітарної освіти та виховання, положення про кураторів, положення про студентську раду, положення на кращу академгрупу, положення про студентську весну, положення про гуртожитки. Щотижня повинні відбуватися засідання старостату, на яких здійснювалося б ознайомлення старост із організацією навчального процесу та вимогами внутрішнього розпорядку.
Культивування у студентів почуття корпоративної приналежності до колективу факультету, університету можна забезпечити наступними заходами:
Участь студентів факультету в комунікативному тренінгу
Зустріч студентів факультету з випускниками, які працюють у сфері освіти, бізнесу та підприємства
Урочисте святкування Дня факультету.
У формі дискусійних клубів та круглих столів обговорення актуальних питань.
Список використаної літератури:
1. Акопов Г.В. Социальная психология образов. - М.: Флинта, 2000.
2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. К., 1998.
3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. К., 1993.
4. Булах І., Волинська Л. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладача і студентів. - К., 2002.
5. Педагогика и психология высшей школы / Ответствен. ред. С.И.Самыгин. Ростов-на-Дону, 1998.
6. Васянович Г. Педагогіка вищої школи. Навч.посібник. Львів, 2000.
7. Вопросы психологии. - 2005. - март - апрель. - №2
8. Вопросы психологии. - 2005 - май - июнь. - № 3.
9. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. К., 1995..
10. Закон України "Про освіту". К.,1996.
11. .Закон України "Про вищу освіту", К.,2002.
12. .Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. К.,2002.
13. Кларин М.Инновации в мировой педагогике. М.,1998.
14. Куриленко Т.М. Научные основы работы куратора академической группы. - Мн.: Высшая школа, 1982.
15. Лозинська Н.Адаптація студентів до умов навчання у вищому закладі освіти Львів,2002.
16. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки. К., 1992.
17. Наукові записки: Зб. Наук. Статей: НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 1993, Ч.3.
18. Наукові записки: Зб. Наук. Статей: НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 2002. - Вип. 47.
19. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. К.,2001.
20. Освітні технології. К., 1999.
21. Основи національного виховання: Концептуальні положення / За ред. В.Г. Кузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергійчука.К., 1993.
22. Педагогіка вищої школи. Одеса, 2002
23. Підручники з педагогіки (Автори: Волкова Н., Фіцула М., Вишневський О, Мойсеюк Н. та ін.).
24. Педагогика: педагогические теории, системи, технологии. Учебное пособие. М., 1998.
25. Подласый И.П. Педагогика. М., 1999.
26. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні. К.,1991.
27. Социальная психология: Курс лекций / Н.М. Ануфриева, Т.Н. Зелинская, Н.Е. Зелинский. - К.:МАУП, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...