WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності - Реферат

Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності
?
ЗМІСТ
ВСТУП
1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СТУДЕНТ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ
2. Психологічний аналіз діяльності студентів
2.1. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА
2.2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА ЯК СУБ'ЄКТА НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Особливості діяльності визначаються змістом її завдань, предметом, на який вона спрямована, засобами та способами, з допомогою яких вона здійснюється, результатами. Діяльність та особистість знаходяться в єдності: особистість - це суб'єкт діяльності. Всі психологічні процеси, властивості, досвід людини проявляються та формуються в діяльності (в її різних видах). Стосується це і навчально-професійної діяльності.
Діяльність впливає на особистість людини, на її мислення, відчуття, волю, ставлення до життя. Склад психологічних процесів, станів, властивостей, мотивів, знань, навиків людини, які проявляється в діяльності (психологічний зміст), визначається її предметом, засобами, умовами, а також особливостями самої особистості.
Яким би не був предмет діяльності студента, її психологічний зміст являє собою цілісну єдність психологічних процесів, станів, утворень та властивостей його особистості. Колективна (групова) діяльність студентів наповнюється психологічним змістом завдяки розумовим, емоційним, волевим та мотиваційним особливостям колективу, його досвіду та традиціям.
Процес діяльності складається із пов'язаних між собою дій і розпочинається з постановки мети на основі потреб та мотивів (або усвідомлення поставленого іншими людьми завдання). Після цього йде розробка плану, установок, моделей, схем майбутніх дій. Згодом виконуються предметні дії, задіюються засоби діяльності, її зовнішні та внутрішні прийоми, порівнюються хід та проміжні результати з поставленою метою, вносяться корективи. На процес діяльності особистості та колективу впливає керівництво діяльністю.
Умови діяльності можуть бути сприятливими, підвищувати її ефективність, та несприятливими - досить тяжкими, екстремальними.
Актуальність тематики даного дослідження мотивується необхідністю глибинного осмислення ролі студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності, адже в останні роки в умовах кризи вітчизняної освітньої системи та переходу до двоступеневої системи вищої освіти в Україні необхідним є перегляд самого статусу студента в його найширшому аспекті, в тому числі і як суб'єкта навчально-професійної діяльності.
Об'єктом дослідження є психологічний аналіз діяльності студента.
Предмет дослідження - розгляд особливостей ролі студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності.
Мета даної роботи: простеження особливості ролі студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності.
Основними завданнями дослідження є:
- розкрити сутність поняття студент та визначити його основні ознаки;
- охарактеризувати індивідуально-психологічні передумови ефективності діяльності студентів;
- дати аналіз психологічних особливостей навчання як основного виду діяльності студентів;
- вказати на основні шляхи становлення студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності.
1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СТУДЕНТ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ
Сучасна науково-технічна революція зробила потребу в освіті дійсно масовою. Рівень освіти є не тільки наслідком, але й необхідною умовою науково-технічного прогресу.
Студентство - найкультурніша частина молоді в усіх країнах, яка є важливим джерелом відтворення інтелігенції.
У наш час в науковій літературі ще немає повного визначення поняття "студент", "студентство", як і немає одностайності щодо тлумачення характеру і специфіки навчально-професійної діяльності студентства. Проте є великий інтерес до цієї соціальної групи, який, передусім, пояснюється необхідністю підвищення якості підготовки спеціалістів для держави, що розбудовується.
"Студент" у перекладі з латинської означає "навчаюся". Студентство - це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям [3, 95].
В "Українському педагогічному словнику" "студент" трактується як учень вищого навчального закладу. У Стародавньому Римі та в часи середньовіччя студентом називали кожного зайнятого процесом пізнання. З організацією у XII ст. університетів термін "студент" застосовували до тих, хто навчався (спочатку і до тих, хто викладав) в університетах. Після введення в університетах вчених звань для викладачів (магістра, професора та ін.) студентами називають лише тих, хто в них навчається [5, 322].
Т. Іщенко акцентує увагу на тому факті, що студентство є складовою частиною такої суспільної групи як молодь. Як соціальна група вона наділена всіма якостями, властивими молоді. Водночас студентство мас свої особливості. Однією з таких специфічних особливостей є соціальний престиж, оскільки більшість студентів усвідомлюють, що вищий навчальний заклад є одним із засобів соціального просування [3, 95].
Студентство - це мобільна група, метою існування якої с організована за певною програмою підготовка до виконання професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві [12, 67].
"Студентство як соціальна група, - пишуть Б. Рубін і Ю. Колесніков, - функціонує в системі вищої освіти, виступає як об'єкт виробництва, предметом якої є не річ, а сама людина, особистість. Тому головною формою виробництва є навчально-освітня діяльність" .
Спільна праця сприяє виробленню у студентства згуртованості та колективізму. Сам процес навчання у вищому навчальному закладі передбачає включення студентства в систему соціальних суспільних відносин, заміщення позицій і засвоєння соціальних цінностей.
Важливою особливістю студентства є те, що активна взаємодія з різними соціальними утвореннями суспільства, а також специфіка навчання у вищому навчальному закладі створюють для студентів великі можливості для спілкування. Тому досить висока інтенсивність спілкування - це специфічна риса студентства [3, 95].
Соціально значущою рисою студентства є також напружений пошук сенсу життя, прагнення до нових ідей. Проте в силу недостатності життєвого досвіду, поверховості в оцінюванні явищ життя деякі студенти від справедливої критики переходять до критицизму і навіть до нігілізму.
Відповідно до цього студентському віку притаманні ряд суперечностей. Психолог Ю. Самарін виділяє наступні суперечності студентського віку:
o між розвитком інтелектуальних і фізичних сил студента і жорстким лімітом часу та економічних можливостей для задоволення збільшених

 
 

Цікаве

Загрузка...