WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Становлення особистості майбутнього педагога як проблема сучасної психології - Реферат

Становлення особистості майбутнього педагога як проблема сучасної психології - Реферат

і в наслідок розвитку науково - технічного прогресу, спричиняють виникнення суперечностей між необхідністю дотримання цінностей і стимуляцією щодо їх порушення або ігнорування.
Головним критерієм важливості формування, збереження і розвитку цінностей є практика життєдіяльності особистості, нації, держави, Європи і світу в історичному, соціально-економічному, політичному аспектах та в площині побудови демократичної держави як першооснови громадянського суспільства. Формування такого суспільства створює передумови для побудови демократичного устрою та утвердження позитивних, реальних і потенційних, безпосередніх і опосередкованих, абсолютних і відносних, політичних, соціальних, моральних, естетичних, наукових, християнських цінностей і блокування негативних тенденцій. Беручи до уваги рівень розвитку і організації, саморганізації фахівця, незалежно від рівня організації суспільних відносин розрізняють загальнолюдські, загальнонаціональні, народні, сімейні, колективні, особистісні цінності.
Складається небезпідставне враження про тенденцію трансформування представників гордого європейського народу в бездумних біороботів, наймитів та кріпаків. Тому доцільно в аспекті становлення фахівця з наукової, політичної, соціально - економічної, духовної точок зору визначити, як відбувається "зазначена "різанина" - по горизонталі чи по вертикалі і який життєво необхідний орган чи ступінь мислення особистості відсікається на рівні індивідууму, сім'ї, колективу, закладів освіти, регіону, держави, європейського та міжнародного співтовариств.
Система становлення педагога забезпечується виконанням цілей освіти і розглядається як гарант демократичності суспільного устрою та державотворення і служить ефективним засобом, за допомогою якого попереднє покоління і держава формують людей за власними аналогами. Побудова ж демократичного суспільства базується на національній ідеї, любові до Вітчизни, класичній культурі і спрямовується в площині Я-концепції особистості, громадянина, патріота України. Тому до системи понять, які повинен глибоко знати педагог, формуючий в учнів громадянські якості, слід віднести поняття "національна ідея, національний ідеал, національна ідеологія, національні інтереси та інші. Національна ідея виконує орієнтувальну, організаційну та мотиваційну функції в життєдіяльності етносу.
У формуванні педагога значну роль відіграють і національні цінності - як соціально-матеріальні (демократія, гуманізм, свобода, добробут, соціальний захист тощо), так і духовно-культурні (принципи, погляди, моральні норми, традиції), які сповідує дана нація. Здебільшого вони мають загальнолюдській характер, хоча й багато в чому специфічні, бо залежать від світосприймання, світорозуміння та інших особливостей нації. Загалом завдання цінностей та ціннісних орієнтацій: утвердження в між людських стосунках гуманних начал - доброти, справедливості, толерантності, щирості, сумлінності, власної гідності, взаємоповаги, відповідальності, принциповості і негативного ставлення до фальші, цинізму та лицемірства.
Треба виховувати у майбутніх громадян вміння робити власні об'єктивні оцінки, щодо різних життєвих явищ та подій, щодо самих людей та сенсу життя і завдяки цьому протистояти механічному та експансивному нав'язуванню ззовні готових, часто сумнівного змісту і походження еталонів та орієнтирів.
Висновки
Отже, демократизація освітньої діяльності вимагає адекватних змін і в роботі з підготовки керівних кадрів, пошуку і введення інноваційних підходів і технологій щодо формування нових педагогів. Сьогодні педагогові, важко працювати: змінюються, а точніше, розширюються його функції, ускладнюється роль. Причина цього полягає в тім, що школа з закритої системи перетворилася в складну, відкриту систему. Саме тому процес усвідомлення цього й адаптації вимагає терпіння і часу. А ще - підготовки професійного висококваліфікованого фахівця як у сфері управління, так і в сфері конкретної області, в якій він працює. Адже будь-яка діяльність має "подвійний" предмет роботи: педагог повинен бути і гарним організатором, і гарним фахівцем. Це означає, що сучасний викладач навчального закладу повинен успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і змісту навчально-виховного процесу і різноманітних форм міжсуб'єктних відносин у нових умовах. Реальне положення справ полягає в тому, що більшість педагогічних вузів не готує своїх студентів до можливої управлінської діяльності. Пізніше педагогічне життя виявляє з них найбільш схильних до організаторської роботи, тих, хто має певний авторитет у колективі. Тому, як ми можемо спостерігати, становлення педагога проходить дуже складно, враховуючи при цьому ще й всі чинники становлення особистості як такої. Проблема становлення сучасного фахівця є проблемою не лише психології, а й багатьох інших наук, які хоч якось торкаються сфери антропології, але саме психологія дає найбільше відповідей на поставлені людством питання про формування людського.
Список використаної літератури
1. Абульханова К.О., Васина Н.В., Лаптева Л.Г. Психологія і педагогіка. - М., 1998.
2. Арутюнян Л.А. Ценности в системе социального образа жизни // Арутюнян Л.А. Образ жизни и ценносные ориентации личности. Ереван, 1979. С.168.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М., 1990.
4. Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 116.
5. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 144.
6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М. 1999.
7. Кан-Калик В.А.Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.
8. Кузьмина Н.В. Профессионализм лчности преподавателя и мастера производственного обучения. - М., 1990.
9. Крицька Л.В. Громадянські ціннісні орієнтації учнівської молоді // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 128.
10. Леонтьэв А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.
11. Петровський А.В. личность. Деятельность. Колектив. - М., 1982.
12. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М., 1993.
13. Нікітіна Л.Є. Соціальне виховання дітей - фактор стабілізації суспільства // Педагогіка. - 1998. - № 7. - С. 36.
14. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проэкции, практики. - М., 1995.
15. Педагогика: Учебн. пособ. для студ-в пед. УЗ/ Сластенин В.А. и др. - М., 1997.
16. Савченко С. В. Способность к лидерству как критерий социализированности современного студента//Цінністні пріоритети освіти у ХХ ст.: Міжнародна науково-практична конференція. - Ч. 2. - 2003. - 308 с. внутришкольного управления. - Луганск: Альма матер, 1999. - 118 с.
17. Тараненко І.Г.Демократичні цінності у становленнігромадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 151.
18. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...