WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Становлення особистості майбутнього педагога як проблема сучасної психології - Реферат

Становлення особистості майбутнього педагога як проблема сучасної психології - Реферат


Реферат на тему:
Становлення особистості майбутнього педагога як проблема сучасної психології
?
ЗМІСТ
Вступ
Умови формування майбутнього педагога
Духовні цінності в становленні особистості педагога
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання - виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її з тимчасових соціально - економічних труднощів на шлях прогресу і процвітання.
З огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства, яке орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого покоління, якому в недалекому майбутньому відстоювати та примножувати здобутки нашої незалежності, та людей, які мають честь виховувати таке покоління. Зараз, в умовах економічної кризи, відбувається інтенсивний процес соціальної і моральної деградації частини учнівської молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного бізнесу і низькопробною зарубіжною культурою. Відтак, притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. Кого ж звинувачувати: батьків чи педагогів. Спробуємо розібратись в останніх. І переглянемо формування і становлення педагогів, які, на мою думку, не менш відповідальні як за формування підростаючого покоління, так і за всю країну загалом. З огляду на викладене, актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, по суті нової системи становлення педагога, мета якого - сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення Української Держави.
З огляду на те, що дана тема в вітчизняній науці опрацьована недостатньо, давався взнаки брак теоретичного і фактичного матеріалу.
В вітчизняній історіографії з даного питання нашу найбільшу увагу привернули дослідження з проблеми ролі цінностей в процесі громадянської освіти, таких авторів, як І. Бех, М. Боришевський, Б. Чижевський, І. Тараненко Р. Скульський, які і склали основну масу використаної нами в процесі написання кваліфікаційної роботи літератури.
В ході написання практичної частини нашої роботи, ми скористалися науковими розробками таких вітчизняних вчених, як Л. Крицька, Л. Хорунжі, Л. Старовойт та Р. Скульський.
Специфічного відтінку окресленому проблемному полю надає сьогодніш-ня ситуація в нашій країні. З одного боку, розклад старих соціальних і ідеологічних підвалин людської діяльності загострює потребу у висуненні власне етичних і, не тільки, орієнтирів, що дозволяли б людям за умов нинішньої нестабільності знаходити надійну опору в житті, регулювати свої стосунки на гуманних та раціональних засадах. З другого - доводиться констатувати, що основа вітчизняної культури зазнала протягом XX століття таких втрат, до того ж сама ідея становлення особистості була дискредитована до такого ступеня, що потреба у орієнтирах лише з великими труднощами знаходить для себе місце у суспільній свідо-мості. Тим більш нагальним і драматичним стає завдання обгрунтування подібних орієнтирів, осмислення способів їх критичної перевірки і утверд-женя у психології При цьому зрозуміло, що специфіка нашої вітчизняної ситуації вимагає від дослідників-психологів як оперативного засвоєння західного досвіду у цій галузі, що є неодмінною умовою виходу на сучасний рівень аналізу даних проблем, так і якомога точнішого врахування особливостей вітчизняної і її суперечливого розвитку, теоретичною відповіддю на запити якого мають зрештою стати подібні дослідження.
Умови формування майбутнього педагога
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку як всього українського суспільства в цілому, так і освіти зокрема, вимагають нових підходів і принципів управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких стають основи теорії менеджменту як науки про конкурентноздатне професійне управління. Демократизація освітньої діяльності вимагає адекватних змін і в роботі з підготовки керівних кадрів, пошуку і введення інноваційних підходів і технологій щодо формування нових педагогів. Сьогодні педагогові, важко працювати: змінюються, а точніше, розширюються його функції, ускладнюється роль. Причина цього полягає в тім, що школа з закритої системи перетворилася в складну, відкриту систему. Саме тому процес усвідомлення цього й адаптації вимагає терпіння і часу. А ще - підготовки професійного висококваліфікованого фахівця як у сфері управління, так і в сфері конкретної області, в якій він працює. Адже будь-яка діяльність має "подвійний" предмет роботи: педагог повинен бути і гарним організатором, і гарним фахівцем. Це означає, що сучасний викладач навчального закладу повинен успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і змісту навчально-виховного процесу і різноманітних форм міжсуб'єктних відносин у нових умовах. Реальне положення справ полягає в тому, що більшість педагогічних вузів не готує своїх студентів до можливої управлінської діяльності. Пізніше педагогічне життя виявляє з них найбільш схильних до організаторської роботи, тих, хто має певний авторитет у колективі. Якщо ця людина компетентна у сфері управління навчальним закладом, ми угадали. Однак, якщо рівень управлінської культури, як компонента даної компетентності, нового директора є недостатнім, не має сенсу говорити про ефективну роботу навчального закладу. Адже саме високий рівень педагогічної культури, що включає в себе знання теорії і процесів викладання, їхніх закономірностей, властивостей, функціонального змісту, видів, форм і методів діяльності, є запорукою результативної діяльності викладача. У педагогічній теорії і практиці вироблені науково обґрунтовані вимоги до сучасного керівника школи. Але сформувати такий ідеал є непростою справою. При доборі на посаду викладача виникає цілий ряд проблем і труднощів. Серед них: зростання функціональних обов'язків виклача сучасної школи при відсутності належної інформативної і навчально-технічної бази, достатнього фінансування; плинність кадрів через недостатню підготовленість до управлінської діяльності в школі; обставини незалежні від педагога, але такі, що заважають його діяльності, створюють дискомфорт і незадоволення у роботі; відсутність своєчасної та якісної моделі підготовки складу керівних кадрів. Все це змушує здійснювати пошук конкретних шляхів і засобів підготовки керівних кадрів, які б відповідали сучасним високим вимогам і могли б вирішувати завдання, визначені в законах України, урядових документах про освіту.
Серед найголовніших завдань вищої педагогічної освіти на всіх етапах її розвитку є формування управлінської культури майбутніхпедагогів як запорука ефективності діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...