WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціокультурний вплив особистості педагога у процесі формування громадянськості сучасної молоді - Реферат

Соціокультурний вплив особистості педагога у процесі формування громадянськості сучасної молоді - Реферат


Реферат на тему:
Соціокультурний вплив особистості педагога у процесі формування громадянськості сучасної молоді
ЗМІСТ
Вступ
Соціокультурний зміст у формуванні особистості громадянина
Високий рівень громадянськості педагога як визначальний чинник становлення демократичного суспільства
Висновок
Література
Вступ
Забезпечення успішності процесу демократичної модернізації українського суспільства неможливе без усвідомлення та врахування надзвичайної ваги аксіологічних чинників соціально-політичного життя, наповнення демократичних за формою політико-правових інститутів відповідним змістом. У даному контексті зростає значення та роль важливої складової політичного процесу, якою є громадянська культура нації. Низький її рівень у всіх суб'єктів суспільних відносин, домінування у поведінці громадян принципу "Моя хата скраю" та історично сформоване конфронтаційне (опозиційне) ставлення до влади та її рішень як ніколи потребують зміщення акцентів у бік зростання громадянськості (громадянської участі, publik participation) особистості.
Відтак, проблема розбудови демократичного, гуманного суспільства, яке орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого покоління, якому, зважаючи на прискорене поширення у сучасному світі процесів глобалізації, деструктивного впливу "масової культури", вже у недалекому майбутньому доведеться складати історичний іспит з приводу власної спроможності бути осередком збереження національної самобутності української нації. Адже сьогодні доводиться спостерігати інтенсивний процес соціальної і моральної деградації частини молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного бізнесу і низькопробною зарубіжною культурою. Внаслідок чого гальмуються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали.
Тому надзвичайної актуальності набуває питання наукової розробки та практичного втілення нової системи громадянського виховання, мета якого - сформувати в середовищі молодого покоління комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України та реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення вітчизняної державності.
Соціокультурний зміст у формуванні особистості громадянина
Ціннісна орієнтація слугує своєрідним критерієм, фільтром у визначенні ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, системи установок, відстоювання принципів і переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне значення об'єктів навколишнього світу для індивідууму чи суспільства і визначається не їхніми властивостями як такими, а їх місцем та наявністю в людській життєдіяльності інтересів і потреб, соціальних відносин, критеріями і способами оцінки цього значення, виражених в моральних принципах і нормах, ідеалах, установках і цілях [Основи психології: За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменець. - К., 1996. - С.114].
Необхідність виваженого розв'язання проблеми державотворення, розвитку системи виховання зумовлює потребу формування і збереження класичних та утвердження нових ціннісних орієнтацій. Центральним місцем в процесі державотворення є формування в студентської молоді демократичних цінностей, свобод та громадянської позиції.
Спустошення ціннісних засад національної ідей, які набули масового захоплення у 1991 р., невирішеність соціально-економічних проблем, а відтак - й неспроможність влади задовольнити відповідні потреби населення, потенційно ведуть до виникнення загрози соціального вибуху на ґрунті загострення "кризи довіри". Саме тому цілком очевидною стає нагальна необхідність створення нової аксіологічної системи, яка б слугувала орієнтиром у вихованні молодого покоління та громадян будь - якого віку. При цьому консолідуючим елементом на цьому шляху має стати духовність як форма осмислення людиною гуманістичного сенсу мети людської життєдіяльності. Адже втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу народу, нації й визначає спрямованість особистісних потреб, бажань на відповідний життєвий вибір.
Оскільки загальноприйнятою серед педагогів є думка про те, що виховання на основі цінностей - це провідний шлях формування особистості, її духовного світу, то в сучасних умовах постає питання не лише про ціннісне виховання, але й про ціннісне навчання, тобто навчання, яке має своїм кінцевим результатом не знання, а формування "аксіологічного світогляду, який оперує ціннісними категоріями"[Див.: Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). К.1994.].
Пошук нових ціннісних орієнтацій ускладнюється кризою моральності і правосвідомості, соціальною нестабільністю, яку можна спостерігати сьогодні. Тому процес державотворення в Україні висуває на передній план такі спільні для всіх ідеологічні цінності, як патріотизм та громадянськість, та їх відображення у свідомості, світогляді й поведінці.
Цей процес відбувається водночас з іншим, не менш потужним і також новим для нас - входженням до європейської спільноти, коли Україна розглядається, як частина загально - європейського культурного простору з його багатоманітністю культур, які об'єднуються на засадах демократизму та гуманізму, толерантності та відкритості, цивілізованості.
Разом з тим, досить помітне місце в нашому житті посіли так звані предметні цінності які, як вважалося донедавна, були притаманними лише капіталістичному суспільству і які досить інтенсивно і успішно розроблялися на Заході [С.Г.Кара-Мурза. Путь к гражданскому обществу / Кара-Мурза С.Г. Знову запитання до вождів. - К. : Оріяни, 1998. - С.60.]
Це - особистий інтерес, корисливість, раціональність, прибуток. У повсякденному житті саме ці прагматичні раціональні цінності набувають дедалі більшого значення, особливо для молоді і тому не можуть не виступати проблемою для педагогів. Відтак, мета і завдання формування цінностей, ціннісних орієнтацій, їх зміст та форма - це педагогічна проблематика.
Слід відзначити, що в своєму загалі цінності розглядаються передусім, як категорія моралі в найширшому її розумінні. У нас значно менше тяжіють до розгляду цінностей в прагматично - раціональному розумінні, характерному для північноамериканської цивілізації. Ми бачимо в цінностях, ціннісних орієнтаціях ідеали та ідеї моральності, тісно пов'язані більше з ідеалістичним світоглядом, з осучасненою християнською культурною традицією.
Педагогічні дослідження

 
 

Цікаве

Загрузка...