WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Роль соціально-психологічної служби в процесі адаптації студента першокурсника у вищому навчальному закладі - Курсова робота

Роль соціально-психологічної служби в процесі адаптації студента першокурсника у вищому навчальному закладі - Курсова робота

навчання, так і входження в нову групу товаришів. Як зазначає Г.М. Андрєєва, "середовище органічно включене в життєдіяльність людини і послуговує важливим факторам регуляції її поведінки. З будь-яким компонентом екосистеми індивід пов'язаний через процесипристосування до неї і, разом з тим, через процеси її перетворення" (1, с.349). Суттєвим у цій думці для нас є зауваження щодо перетворення оточення.
Отже, слід зазначити, що рівень особистісної готовності до самостійного життя сучасних випускників шкіл вимагає суттєвої додаткової психологічної роботи з ними в системі вузівського навчання. Основні напрями цієї роботи мають бути пов'язані зі стимуляцією розвитку таких особистісних якостей, як самостійність, відповідальність, інтегрованість, а також керованість пізнавальної та емоційної діяльності.
§2. Зміст та напрями роботи соціально-психологічної служби, її значення для студентів першокурсників в процесі адаптації до умов навчання
Психологічна служба в структурі освіти, якій в 2001 виповнилося 10 років, є складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України, вона діє з метою виявлення! забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
Період навчання у ВЗО, під час якого здійснюються професійна ідентифікація та професійна адаптація майбутнього спеціаліста, - найбільш важливий для розвитку особистості фахівця будь-якої сфери діяльності. І від успішного психологічного забезпечення навчально-виховного процесу великою мірою залежить ефективність підготовки молодих кадрів.
Загальною метою психологічної служби у вищих закладах освіти є сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів.
Психолог у ВЗО має широке і не менш складне, ніж в інших навчальних закладах, поле діяльності, оскільки психологічні проблеми, з якими стикаються викладачі та студенти, досить різноманітні. Це є налагодження міжособистісних стосунків, і формування психологічної готовності до майбутньої професії, а також чільне місце відводиться проблемі адаптації до навчання у нових умовах.
Необхідність психологічної служби у вищому закладі освіти не викликає сумніву. Основні її завдання тісно пов'язані з підготовкою висококваліфікованого фахівця, що не лише володіє необхідним обсягом теоретичних знань, практичних умінь та навичок, а й має необхідні професійно значущі особистісні якості, котрі дають йому змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнути фахового й особистісного самовдосконалення, тобто бути професіоналом, що не зупиняється у своєму розвиткові.
Основними напрямами роботи психологічної служби ВЗО, за класифікацією Н.В. Чепелєвої, є :
> Психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
> Психодіагностична робота серед студентів;
> Психокорекційна робота серед студентів (у разі недостатності психопрофілактичної роботи та з умови необхідності, своєчасності та ефективності застосування методів психокорекції та загальної психотерапії);
> Консультативна робота на замовлення студентів та викладачів;
> Просвітницька робота з роз'яснення актуальних проблем та методів психології;
> Групова тренінгова робота.
Названі напрями багато в чому подібні до напрямів роботи шкільної психологічної служби, однак вони мають свою специфіку. Психологічна служба ВЗО покликана підвищувати психологічну культуру викладачів та студентів, забезпечувати належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяти психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагати у розв'язанні різноманітних особистих і професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя.
У зв'язку з цим можна виділити основні функції психологічної служби ВЗО (9):
> Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу;
> Психологічна просвіта викладачів та студентів;
> Психологічна допомога викладачам та студентам.
Зупинимось докладніше на першій функції, оскільки вона якнайкраще розкриває роль соціально-психологічної служби ВЗО у процесі адаптації студентів до умов навчання. Отже, психологічне забезпечення навчально-виховного процесу включає такі завдання:
Відбір абітурієнтів на ту чи іншу професію. Це передбачає розробку професіограм фахівців і створення на цій основі пакета конкретних психодіагностичних методик, опитувальників, анкет, програм бесід з абітурієнтами з метою визначення рівня сформованості особистісних та когнітивних якостей абітурієнта. Визначення професійної направленості абітурієнта в подальшому процесі навчання полегшить адаптацію студента до нових умов у В ЗО.
> Полегшення процесу адаптації студентів до умов навчання. Тут найважливіше допомогти першокурсникам оволодіти якісно новими прийомами навчальної та навчально-професійної діяльності, виробити потяг до самостійної роботи. Адаптація до умов навчання включає і зміну стилю спілкування з товаришами й викладачами у навчальній та позанавчальній діяльності.
> Професійну адаптацію, кінцевою метою якої є професійна ідентифікація майбутніх фахівців. Професійна адаптація передбачає насамперед вироблення та вдосконалення професійно значущих особистісних якостей, стереотипів поведінки тощо.
> Засвоєння основних професійних ролей, форм спілкування, необхідних для успішного виконання майбутньої професійної діяльності; формування професійної рефлексії та професійної самосвідомості студентів.
Психологічну допомогу викладачам в їхньому професійному самовдосконаленні. Передусім це стосується налагодження ефективного контакту зі студентами, віднайдення оптимальних способів педагогічного впливу на них, вироблення доброзичливого ділового стилю спілкування, дотримання педагогічного такту, допомоги у розв'язанні конфліктів, що в свою чергу сприяє кращій адаптації студента першокурсника до нового середовища. Виходячи з вище перерахованих завдань можемо дійти висновку щодо необхідності соціально-психологічної служби у вищих закладах освіти.
Оскільки процес інтеграції студента в нове соціокультурне середовище, його адаптація до навчально-виховного процесу у вузі прямо впливає на його успішність у навчанні та психологічну сформованість, фахівці соціально-психологічної служби у своїй роботі повинні виходити із основних психологічних проблем, що виникають при вступі абітурієнта до вищого навчального закладу.
Враховуючи психологічні труднощі, які виникають у студентів першокурсників, окреслені Т.І. Рєзник в §2, робота фахівців соціально-психологічної служби перш за все покликана підвищувати психологічну компетенцію студентів першокурсників, корекцію шкільних навичок, розвиток мнемічної сфери, формувати способи пізнавальної діяльності студента тощо. Така психологічна допомога має здійснюватися передусім через індивідуальні консультації, бесіди, групові тренінги, інші форми психотерапевтичної роботи, основною метою яких є сприяння

 
 

Цікаве

Загрузка...