WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота

Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота

суспільства відіграють вищі навчальні заклади. Вища школа здійснює комп'ютерну підготовку, методичне управління та підготовку кадрів для системи освіти в цілому. Створюючи свої інформаційні ресурси, включаючи їх у всесвітню мережу, вища школа впливає на всі сторони навчального процесу. Тому в даних умовах на перший план виходить задача формування інформаційної компетентності майбутніх учителів. Поняття компетентності доволі змістовне і різні точки зору на природу цього явища призводять до різних його визначень.
Так, в широкому смислі поняття "готовність до діяльності" трактується як готовність до життєвої практики в цілому, до входження в нову сферу, до самореалізації втворчій діяльності, до переносу знань і способів діяльності з однієї сфери в іншу, до діяльності в нових умовах, що постійно змінюються, до адекватної самооцінки.
У вузькому смислі можна розглядати "готовність до педагогічної діяльності" як сукупність властивостей і якостей особистості учителя, що адекватно відображає структуру його педагогічної діяльності, як вирішальну умову швидкої адаптації випускника вузу до специфічних умов педагогічної праці, як можливість для подальшого професійного удосконалення.
В період інформатизації освіти та швидкого розвитку інформаційних та комунікаційних технологій у майбутнього учителя повинна бути розвинена якісь готовності до максимального сприймання та засвоєння нового рівня цих технологій, особливо це актуально для майбутніх учителів інформатики.
Застосування засобів ІКТ в сучасній освіті ґрунтується на реалізації великої кількості можливостей самих інформаційних і комунікаційних технологій. Зараз найбільш ефективне використання засобів ІКТ для досягнення певних педагогічно значимих цілей:
1) розвиток особистості, її підготовка до комфортної життєдіяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства масової комунікації і глобалізації:
- інтенсифікація психолого-педагогічної взаємодії з метою розвитку мислення, формування системи знань, що дозволяють реалізувати побудову структури своєї розумової діяльності;
- формування і розвиток умінь здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженні інформації;
- розвиток здібностей до свідомого сприйняття інтегровано поданої інформації;
- розвиток умінь здійснювати інформаційно-пошукову, експериментально-дослідну діяльність на основі організації процесів моделювання, симуляції, імітації;
2) реалізація соціального замовлення в умовах інформатизації, глобалізації та масової комунікації сучасного суспільства:
- підготовка професійних кадрів та спеціалістів, компетентних в області реалізації можливостей засобів і методів інформатики, ІКТ у відповідній сфері життєдіяльності членів інформаційного суспільства;
- підготовка користувача до застосування засобів ІКТ різного рівня (від буденного використання до професійного);
3) інтенсифікація всіх рівнів освітнього процесу системи неперервної освіти:
- підвищення ефективності і якості освітнього процесу за рахунок реалізації унікальних, з точки зору педагогічних застосувань, можливостей ІКТ;
- забезпечення спонукальних мотивів (стимулів) до отримання освіти, що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності з використанням засобів ІКТ;
- поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації при вирішенні задач різних предметних галузей;
- реалізація ідей відкритої освіти на основі використання розподіленого інформаційного ресурсу.
Таким чином, сучасні інформаційні і комунікаційні технології відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають абсолютно нові можливості для творчості.
Висновок
Особистість педагога визначає стан освіти. Від рівня культури вчителя і його професійної підготовки, широкого кругозору і громадянської позиції безпосередньо залежать результати соціально-економічного і духовного розвитку суспільства. Задача підготовки педагогічних кадрів, що відповідають сучасним потребам, актуалізує проблему виявлення психологічних умов підвищення ефективності особистісного і професійного вдосконалення майбутнього вчителя в період навчання у вузі. Але на сьогоднішній день основним критерієм оцінки випускника педагогічного вузу є, в основному, знання, тоді як визначальним фактором успіху його професійної діяльності виявляється сформованість, цілісність його особистості, духовне багатство, моральний та естетичний образ. Сформованість цих якостей "захистить" молодого вчителя від професійної деградації.
Але саме теоретичних і практичних психологічних знань не вистачає студентам, і не тільки знань, але й глибокого розуміння умов і смислу педагогічної діяльності, психологічної готовності до неї.
Як, наприклад, налагодити в класі дисципліну? Як психологічно правильно побудувати урок? Як на протязі уроку утримувати увагу учнів? Як самого себе психологічно налаштувати на урок? Як навчитися не боятися дітей? Що робити в кожному конкретному випадку не в загальному, а з конкретною дитиною? Як організувати психологічну консультацію батьків? Саме ці і багато інших подібних проблем постають перед студентами в процесі педагогічної практики. Психологу під час педагогічної практики виділяється одна година на консультацію одного студента і він повинен встигнути допомогти кожному, що є зовсім нереально. Не дивно, що саме на старших курсах, після педагогічної практики, збільшується кількість студентів, що розчарувалися в майбутній професії, яка перестає бути частиною їх життєвих орієнтацій. Вирішити цю проблему можна через поглиблення психологічної підготовки у педагогічному вузі.
Список використаних джерел
1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М. - 1980. - 244 с.
2. Дурай-Новикова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: Автореф. Дис. …д-ра пед.наук. М. - 1983. - 18 с.
3. Исаев Г.И Перестройка психологической подготовки в высшей школе // Вопросы психологии. - 1977. - №6.
4. Лубовский В.И., Переселени Л.И., Семаго М.М. О публикациях психодиагностических материалов // Вопросы психологии - 1997. - №1.
5. Мирзоев М.С. Психолого-педагогические признаки для прогнозирования профессиональной успешности будущих учителей информатики. // Педагогическая информатика. - 2004. - №2.
6. Профессиональная подготовка учителя начальных классов. Ставрополь. - 1986. - 10 с.
7. Переведенцев В.И. Молодая семья сегодня. М. - 1987. - 56 с.
8. Семиченко В.А. Використання психології в навчально-виховному процесі вищої школи // Педагогіка і психологія. - 1996. - №3.
9. Социальная активность специалиста: истоки и механизм формирования (социологический анализ). Харьков. - 1983. - 17 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...