WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота

Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота

свідчать про те, що уже на 1 курсі 30-40 відсотків студентів не бажали б повторити вибір професії, якщо б їм прийшлося вибрати повторно. Приблизно такий відсотокзалишається до 3-ого курсу. Крім того, деяка частина студентів не відповідає вимогам майбутньої професії (стан здоров'я, різні фізичні вади). Все це знижує бажання студентів вчитись у педагогічних вузах. А психологічні знання допомогли б майбутнім студентам глибше пізнати себе, обрати професію за покликанням.
По-третє, є значні резерви в організації навчально-виховного процесу у вищій школі. Потребує наукового обґрунтування структура навчальних планів, які б передбачили логічну послідовність, взаємозв'язок, поступовий перехід від однієї дисципліни до іншої.
Особливо потребують зв'язку дисципліни психологічного циклу з філософією, віковою фізіологією, педагогікою, конкретними методиками та ін. Вийти з такої ситуації допоможуть державні стандарти навчальних планів, які на сьогодні відсутні, а тому кожен вуз робить по-своєму, залежно від свого бачення проблеми, яке не завжди має наукове обґрунтування. Часом у вузі створюються методичні комісії, які у своєму складі мають переважно представників, що більше зацікавлені упорядкуванням спеціальних дисциплін (декани, завідувачі та викладачі спеціальних кафедр), а тому дуже часто спрацьовує залишковий принцип для місця інших дисциплін, у тому числі і психолого-педагогічних.
Для психологічної підготовки вчителя, крім загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології необхідно ввести ще деякі психологічні дисципліни, наприклад: практична психологія, психологічні методи наукового дослідження, соціальну психологію на заочному відділені, різні спецкурси, спецсемінари, які у великій мірі будуть позитивно сприяти знайомству студентів з результатами наукових досягнень у психології та активно впливати на формування у них уміння використовувати їх на практиці.
Крім розв'язку намічених організаційних питань, величезні резерви поліпшення психологічної підготовки у вузі досягаються також підвищенням якості навчально-виховного процесу, розробленням нових і вдосконаленням традиційних активних методів і форм викладання психологічних дисциплін, науковою організацією і керівництвом самостійною роботою студентів, новими підходами до перевірки знань студентів, більш активним включенням студентів у наукову роботу з психології, введенням різних нових технологій, використанням технічних засобів навчання та ін., які б могли забезпечити розвиток пізнавальної активності студентів, викликати науковий інтерес до психологічних знань та зрозуміти їх значимість для майбутньої професії.
§2. Характеристика психологічної готовності студентів до навчально-виховної діяльності
Основна турбота вузів - становлення майбутнього вчителя, який ще вчора був школярем, а сьогодні йому потрібно дати знання, сформувати відповідні уміння, що дозволять йому увійти вчителем в клас. Цій меті повинно бути підкорене все, що відбувається у вузі, - лекції, семінари, індивідуальні заняття, будь-які плани, замисли, виховні дії.
Професійна готовність особистості - це регулятор і передумова ефективної і творчої діяльності. Найбільш значними її факторами є мотивація, підготовка, самомобілізація знань, установка на діяльність, властивості особистості, задоволеність працею [2, с.3].
Психологічна готовність молодого спеціаліста допомагає успішно виконувати свої обов'язки, правильно використовувати знання, досвід, зберігати самоконтроль і перебудовуватись в залежності від появи непередбачуваних ситуацій. Психологічна готовність - вирішальна умова швидкої адаптації до умов праці і подальшого професійного удосконалення кваліфікації майбутнього спеціаліста. За своєю суттю готовність - це єдність стійких і ситуативних установок на активні і відповідні дії (під час навчання і з початком роботи після вузу).
Готовність студента до здійснення навчально-виховного процесу, як професійно важлива якість особистості, є складним утворенням і включає в себе наступні компоненти:
- мотиваційний (позитивне ставлення до професії, інтерес до неї та інші достатньо стійкі професійні мотиви);
- орієнтаційний (знання і уявлення про особливості та умови професійної діяльності, її вимоги до особистості);
- операційний (володіння способами та прийомами професійної діяльності, необхідними знаннями, навичками, уміннями, процесами аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та ін.);
- вольовий (самоконтроль, уміння управляти діями з яких складається виконання трудових обов'язків);
- оціночний (самооцінка своєї професійної підготовленості і відповідності процесу рішення професійних задач оптимальним трудовим прикладам);
- мобілізаційно-налаштувальний (оцінка труднощів, майбутніх дій, самомобілізація сил).
Психологічна готовність може виступати і у вигляді тимчасового стану, який, хоч і не є якістю особистості, але все таки може характеризувати можливості студента вирішувати в умовах навчання завдання, близькі до реальних задач професійної діяльності, а після розподілу успішно включитися в роботу за спеціальностю. Стан психологічної готовності - це "налаштування", актуалізація і пристосування можливостей особистості для успішних дій в даний момент. Готовність як психічний стан особистості студента - це його внутрішнє налаштування на відповідну поведінку при виконанні навчальних і виховних завдань. Виникнення і формування стану готовності ("налаштування") визначається розумінням професійних завдань, усвідомленням відповідальності, бажанням добитися успіху і т.д. Її розгортання і функціонування в ході навчальної, а потім і трудової діяльності визначається як умовами і завданнями навчання, праці, так і властивостями особистості, її мотивацією і досвідом.
Обидва охарактеризованих види готовності студента до праці знаходяться в єдності і взаємодіють в ході його діяльності. Причому стан готовності є в деякій мірі продовженням стійкої готовності. Він закріплюється в ході навчання.
Достатній розвиток і виразність психологічної готовності як якості і як налаштування - показник її високого розвитку. Недостатній розвиток і виразність свідчить про відому її незавершеність, середній і низький рівень.
Питання психологічної готовності студентів до трудової діяльності слід розглядати, перш за все, з позицій цілісності особистості, враховуючи при цьому роль мотивів і пізнавальних процесів. Психологічна готовність як якість і як стан в вирішальній мірі обумовлюються мотивами і індивідуальними особливостями даної особистості. Її розвиток починається з обізнаності в професії, потім слідує набуття необхідних знань, навичок, вмінь, здібностей їх реалізувати в конкретних умовах професійної діяльності, закріплення професійних мотивів, позитивного відношення до обраної спеціальності, підвищення вимог до себе,

 
 

Цікаве

Загрузка...