WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота

Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності
?
ЗМІСТ
Вступ
§1. Проблеми психологічної підготовки майбутнього вчителя.
§2. Характеристика психологічної готовності студентів до навчально-виховної діяльності
§3. Етапи психологічної підготовки студентів вищого навчального закладу до роботи в школі
§4. Формування готовності студентів до майбутньої діяльності в умовах інформаційно-комунікаційних технологій
Список використаних джерел
Вступ
Професійне становлення молодого учителя в процесі його підготовки в вищій школі передбачає не тільки оволодіння окремими елементами знань, вмінь і навичок, але і його особистісне самовдосконалення, активізацію життєвої позиції, виховання у нього таких якостей, як комунікабельність, тактовність, критичність, скромність і т.д. Тому формування професійних якостей майбутнього педагога - основне завдання вузівського навчання, і при його вирішенні важливим є розуміння психологічного процесу розвитку особистості на різних етапах її онтогенезу.
Професійна готовність студентів складається з ідейної, моральної, психологічної, ділової і фізичної готовності. Психологічна готовність є центральною ланкою серед інших видів готовності і виражається в єдності професійно важливих якостей та направленості студента на майбутню діяльність.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що в основу професійно-педагогічних якостей вчителя-предметника, в тому числі учителя інформатики, покладені [5, с.6]:
- фундаментальна психолого-педагогічна підготовка, яка реалізується за допомогою таких дисциплін як психологія, педагогіка, психодіагностика, педагогічна діагностика і т.д.;
- теоретичні і практичні методи викладання інформатики, а також концепція побудови відповідних навчальних дисциплін, зміст шкільних курсів, підручників, навчальних посібників і т.д.;
- педагогічна практика.
На перших курсах студенти намагаються визначити своє місце в суспільстві, адаптуватися до нового життя, прагнуть зайняти активну позицію в різноманітних соціальних відношеннях, групах. Більшість намагається проявити себе, порівняти себе з іншими і встановити свою власну позицію по відношенню до оточуючих (однокурсників, викладачів), тобто на І і ІІ курсах відбувається розвиток і реалізація особистісної (комунікативної) сторони діяльності. ІІІ курс для студентів є переломним, так як навчальний процес ускладнюється, актуалізується предметно-практична діяльність, що розвивається на ІV і максимально реалізується на V курсі. Важливим вже є світогляд і ціннісні орієнтації, професійні інтереси, перспективи самореалізації особистості в суспільстві.
В процесі становлення особистості майбутнього вчителя особливе значення має педагогічна практика. Вона дозволяє студенту не тільки апробувати отриманий в процесі навчання суб'єктивний досвід саморегулювання в педагогічній взаємодії на практиці, але і реально оцінити правильність вибору професії. Студент може співвіднести свої можливості з вимогами, що пред'являються вчителеві, виявити і усвідомити свої проблеми. Під час педагогічної практики у студента відбувається розмежовування моделі "ідеального" учителя і "реального" учителя, формується образ "оптимального" вчителя, конкретної людини. Для того, щоб майбутній педагог міг вирішити цю проблему, прийняти правильне рішення, йому необхідні психологічні знання.
Зазвичай студенти І-ІІ курсів практично не орієнтуються в своїй майбутній роботі. Зокрема, це можна пояснити логікою навчальних планів: на І-ІІ курсах студенти вивчають суспільно-політичні та гуманітарні дисципліни, що є основою їх майбутньої діяльності. Крім того, будучи членами нової соціальної групи, будуючи нові відносини в студентському середовищі, набуваючи необхідні навички спілкування, вони не задумуються про специфіку майбутньої роботи.
Враховуючи такий стан речей, не варто драматизувати якість рівня психологічної готовності вчителя до праці в школі. Хоча, водночас, не треба спрощувати ситуацію, не помічати негативних тенденцій. Учителі, для яких психологічна готовність до праці в школі - другорядна справа, в силу незнання суті проблеми або небажання її знати з часом стають антипедагогами.
§1. Проблеми психологічної підготовки майбутнього вчителя.
Відомо, що психологія - одна з наук, яка вагомо впливає на формування особистості, характеру, розвиток творчих здібностей людини, професійного мислення, мотиваційно-споживацької сфери, пізнавальної діяльності та ін. А тому знати структуру, закономірності формування і розвитку особистості, вікові та індивідуальні психологічні особливості означає мати величезні можливості для наукового обґрунтування організації навчально-виховного процесу, активно впливати та контролювати психічний розвиток людини. А це ті якості, які особливо необхідні майбутнім вчителям, бо саме ці знання та уміння застосовувати їх на практиці визначають, у першу чергу, рівень професіоналізму спеціаліста.
Хоча за останні роки інтерес до психологічних знань значно зріс, все ж таки вони ще не стали тим дійовим компонентом життєдіяльності майбутніх спеціалістів, який би активізував студентів на глибоке оволодіння ними.
Як показують дослідження різних вітчизняних і зарубіжних вчених, значний відсоток студентів вищих навчальних закладів не вважають психологію необхідною дисципліною для професійного становлення вчителя в порівнянні з спеціальними предметами. Вона часто здається їм дуже складною наукою, а тому студенти не завжди повністю використовують свої можливості для того, щоб подолати труднощі та оволодіти психологічними знаннями. Особлива проблема - вміння застосовувати одержані теоретичні знання на практиці.
Причин такого стану багато, але їх можна звести до 3-х основних груп: проблеми довузівської психологічної підготовки, вузівської та післядипломної. Зупинимось на деяких із них.
По-перше, вища школа перебуває в полоні середньої. Студенти перших курсів не готові до сприймання такого складного матеріалу. Більшість із них не мають жодного уявлення про цю дисципліну, повністю відсутні фонові знання. Тому введення психології в школі як обов'язкової дисципліни до деякої міри допоможе розв'язати цю проблему. Багаторічний досвід роботи в обласних класах ліцею переконливо свідчить про позитивні результати.
Так, прослухавши невеликий спецкурс "Основи психічних знань", значна частина учнів вибирають спеціальність "практична психологія", а ті, що вступають на свої профільні спеціальності, дають в основному позитивну оцінку цій науці і менше зустрічають труднощів при засвоєнні психологічних знань у вищій школі.
По-друге, потребують удосконалення критерії відбору студентів на учительську професію. Проведені дослідження, а також праці багатьох авторів

 
 

Цікаве

Загрузка...