WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток творчих здібностей школярів як передумова їхнього успішного навчання у ВУЗі - Курсова робота

Розвиток творчих здібностей школярів як передумова їхнього успішного навчання у ВУЗі - Курсова робота

відстоювати свою думку, впевненість в собі.
Підсумком наукової діяльності учня є оцінка. Це може бути бал, який вчитель йому виставить у класному журналі, а може бути почуття поваги з боку інших дітей, і, нарешті, відзнака, отримана на конкурсі-захисті. Але чи можна виразити оцінкою всі ті вміння, яких набув учень, займаючись своєю науковою проблемою? Він отримав навички роботи з науковою літературою, планування своєї дослідницької роботи, навчився висувати проблеми, готувати та проводити експеримент, захищати свою думку, будувати систему доказів. Кажучи інакше, здійснив вагомий крок у своєму інтелектуальному розвитку. Та і виховний ефект таких робіт надзвичайно високий. Дитина отримує поштовх, відчуття успіху, а, як відомо, успіх породжує натхнення [7].
Все, що включає в себе науково-дослідницька робота учнів, це беззаперечна основа для успішної роботи з написання рефератів, курсових, дипломів у ВУЗі.
Висновки
Динамізм, притаманний сучасному розвиткові цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі - все це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи.
Національна державна програма "Освіта" (Україна XXI століття) передбачає відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, надання можливостей кожному громадянину України постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний рівень.
В реалізації цих завдань головне місце відводиться школі.
В умовах радикальних реформ освіти на перший план виступає формування не тільки традиційних знань, умінь і навичок, але і розвиток мислення, творчих здібностей, дослідницьких навичок.
1. Більшість методистів вказують на те, що використання на уроках творчих задач дозволяє не лише підвищити рівень знань учнів за рахунок активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, а й сприяє розвитку їх творчих здібностей. Можливість та доцільність використання творчих задач на уроках підтверджується педагогічною практикою. Правильний підбір та методика постановки таких задач надає навчальному заняттю природності та досконалості. Результатами виконуваних досліджень, що має місце при розв'язуванні такого типу задач, стає новий для суб'єктів навчання та розвитку ідеальний продукт у вигляді нових знань. Звідси виходить, що діяльність учнів під час розв'язування творчих задач є творчою і, звичайно ж, сприяє розвитку їх творчих здібностей. Якщо ще в школі учень опанує різні методи розв'язку творчих задач, то це неодмінно допоможе йому при навчанні у ВУЗі, адже опановані прийоми і методи можна застосовувати до різних наук.
2. Позаурочна та самостійна робота має значні можливості для організації творчої діяльності учнів, яка сприяє розвитку їх творчих здібностей. На цих заняттях можна здійснювати постановку та розв'язання будь-якого типу творчих задач та виконувати інші роботи творчого характеру. Види занять, які існують у позаурочній та самостійній роботі, більшою мірою можуть задовольнити запити учнів як щодо вибору об'єктів творчості, так і щодо вибору форми роботи (індивідуальної чи групової). Зрозуміло, що всі навички, які сформуються в учня під час самостійної роботи, знання, які він здобуде, творчі здібності, які він розвине, допоможуть йому під час навчання у ВУЗі.
3. Набуті учнем навички і розвинуті здібності на лабораторних роботах у школі знадобляться йому при виконанні лабораторних робіт з різних дисциплін у ВУЗі.
4. Все, що включає в себе науково-дослідницька робота учнів, це беззаперечна основа для успішної роботи з написання рефератів, курсових, дипломів у ВУЗі.
Список використаних джерел
1. Аксельруд В.В. "Мозговой штурм" в системе прийомов, активизирующих познавательную деятельность школьников в процессе обучения физике // Методичні знахідки ( математика та фізика ) : Зб.ст./ Під. ред. А.А.Давидьона. - Чернігів : ОІУВ, 1992.- Вип. 2.- С. 25-29.
2. Амосов Н. М. Алгоритмы разума. - К.: Наукова думка, 1979. - 221 с.
3. Амосов Н. М. Искусственный разум. - К.: Наукова думка, 1969. -154с.
4. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся на уроках физики. М.: Изд-во " Прометей" МПГУ им.Ленина, 1991, 134 с.
5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Пси-хол. очерк: Кн. для учителя. - 3-е изд. - М: Просвещение, 1991. - 93 с.
6. Грузенберг С. О. Психология творчества. - Минск, 1923.
7. Давиденко А. А. Науково-дослідницька діяльність учнів - членів Малої академії наук України: Посібник для вчителів та учнів. - Чернігів, РВВ ЧОІППО, 2001.-38с.
8. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України.- № 1-2. 20 січня 2004.- с. 1-13.
9. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 368 с.
10. 3ербіно Д. Д. Наукова школа: лідер і учні. - Львів: Євро світ 2001. -208 с.
11. Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. Факторы, определяющие решение задач. - В кн.: Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 289.
12. Лейтес Н. С. Способность и одаренность в детские годы. - М.: Знание, 1984. - 80 с.
13. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1981.- 186с.
14. Лук А. Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. - 128 с.
15. Лук А. Н. Творчество // Наука и жизнь. - 1973. - № 1. - С. 76-80; № 2. -С. 79-83.
16. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. - М.: Педагогика, 1976. - 280 с.
17. Пономарев Я. А. Психология творчества. - М.: Наука, 1976. - 303 с.
18. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. -1990.-№1.-С. 164-168.
19. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973.-424 с.
20. Селье Г. От мечты - к открытию: Какстать ученым: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1987.-368с.
21. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. - К.: Головна редакція УРЕ, 1974. - 776 с.
22. Спиркин А.Г. О творческой силе человеческого разума. - М.: Мысль,1979.-389 с.
23. Теплов Б. М. Способность и одаренность. - В кн.: Психология индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 129-139.
24. Философский словарь / Под ред. М. М. Розентшш. - Изд. 3-е. - N4.: Политиздат, 1972. - 496 с.
25. Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произведений. - М.: Просвещение, 1990. - 448 с.
26. Шарко В. Чернявський В. Вивчення теми "Електромагнітна індукція" за модульною технологією // Фізика та астрономія в школі.- 1998.-№ 4- с. 20-25.
27. Энгельмейер П. К. Теория творчества. - СПб., 1910. - 208 с.
28. Якобсон П. М. Процесс творческой работы изобретателя. - М.: Изд- во ЦСВОИ, 1934.-135 с.
29. Пономарев Я. А. Фазы творческого процесса // Исследование проблем психологии творчества. - М.: Педагогика, 1983. - 326 с. С. 3-26.

 
 

Цікаве

Загрузка...