WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток самосвідомості студентів у процесі навчальної діяльності - Курсова робота

Розвиток самосвідомості студентів у процесі навчальної діяльності - Курсова робота

дійсності.
Рефлексивний, пошуковий, розумовий компоненти навчальної діяльності студентів формуюють у суб`єкта дослідницьке і творче ставлення до дійсності.
У науці виділяють такі методи стимуляції творчості: метод евристичної загадки; метод синтетики; метод комбінованих запитань; метод фокальних об'єктів; метод ліквідації безвихідних ситуацій; прийом пошуку евристичного мислення (За Е.Де Боно); метод Меттчета; методи усвідомлено-логічного типу; "техніка сили розуму" (за Дж. Скоттом); евристичні прийоми розв'язання задач (за Л.Дж.Фогелем); "мозкова атака"; колективна записна книжка Дж. Хейфіля; методи поділу на груп; методи розвитку творчого саморуху, тощо [12].
У світлі сучасних психологічних підходів , враховуючи значущість індивідуально-особистісних характеристик творчої особистості студента, її різноманітних здібностей як чинників успішної життєдіяльності, важливо надавати особливого значення і її здатності до саморуху, саморозвитку, самоздійснення.
У процесі соціально-психологічного тренінгу студенти ознайомлюються з такими ланками системи саморегуляції, як самоорганізація, самоспостереження, самоконтроль, самооцінювання. У зв'язку з цим пропонується певні способи організації свого Я", навчання і професійної діяльності, надання рекомендації щодо:
1. планування свого часу або своїх справ (за ступенем обов'язковості, важливості, регулярності, імовірності виконання);
2. фіксування їх у письмовому вигляді або запам'ятовування, самонастроювання на виконання запланованого;
3. критичного самооцінювання і діагностування своїх позитивних якостей та слабких сторін;
4. формулювання своїх цілей (життєвих, професійних, близьких, переспективних тощо).
5. Студентів також ознайомлюють з основами психотренінгу, наголошуючи на тому, що він грунтується на внутрішніх творчих можливостях особистості і спрямований на досягнення й підтримання високої психічної та фізичної форми за рахунок розумового зосередження. Творчий процес, де б він не відбувався, має деякі загальні закономірності та особливості.
На думку Л. Шелестової, соціально-психологічний тренінг має посісти належне місце у навчальній і психологічній роботі студентів, стати обов'язковим елементом їхнього повсякденного життя. Це відкриває молодим людям нові можливості на шляху до здобуття знань, через самосвідомість, самовдосконалення вони можуть розвивати свої здібності, підвищувати свій рівень самоорганізації. Такі вміння допоможуть їм легше пристосовуватися до сучасних умов існування, досягти відчутних результатів у навчанні, стати успішними в житті [12].
Висновки
Становлення самосвідомості в період студенства, що передбачає розвиток таких її процесів як самоспостереження, рефлексія, саморегуляція на поведінковому та емоційному рівні, проходить під впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів і безпосереднім чином зумовлює процес особистісного зростання. Саме тому його ефективність певним чином залежить від того, наскільки розвинена в індивіда потреба активно здійснювати ці зміни, трансформуючи власну особистість та самовдосконалюючись.
Основним завданням системи навчально-виховного процесу виступає сприяння розвитку механізмів самосвідомості, які регулюють процес особистісного зростання і формування висококваліфікованих спеціалістів.
Самосвідомість - це усвідомлення людиною свого суспільного статусу і своїх життєво важливих потреб. Як вищий рівень розвитку свідомості - основа формування розумової активності і самостійності особистості в її судженнях і діях (Я - концепція). І одна з вищих форм роботи самосвідомості спроба знайти сутність власної діяльності, що нерідко виростає в пошук суті життя .
Якщо свідомість робить більш гнучку, цілеспрямовану і результативну діяльність людини, яка спрямована на зовні, то самосвідомість, яка спрямована в середину психічної і фізичної суті людини, підвищує надійність, стійкість, стабільність самої людини. Ось чому самовдосконалення людини як саморегулюючої, самоорганізуючої і самопрограмуючої особистості можливе лише за умови - розвитку її самосвідомості.
Отже, самосвідомість в онтогенетичному аспекті можна розглядати як психічний процес, який поступово розгортається в часі і передбачає формування когнітивного (знання про свої психологічні особливості), емоційно-ціннісного (формування потреб, мотивів, інтересів) регулятивного (діяльності поведінки) компонентів.
Вивчаючи особливості розвитку самосвідомості в юнацький (студентський) віковий період варто враховувати різні рівні та певну міру продуктивності і рефлективної діяльності конкретної людини, адже відмінності у здійсненні цієї діяльності досить великі і відображають особливості їхньої індивідуальної природи, про що свідчить високий показник розвитку розумової рефлексії.
Лише глибоко пізнавши себе, особистість може зрозуміти складний і суперечливий характер свого внутрішнього і зовнішнього життя, конструктивно вирішувати проблеми адекватним для її "Я" способом, краще будувати стосунки з іншими, стати справжнім творчим суб'єктом своєї життєдіяльності.
Ефективність здійснення у майбутньому професійної діяльності залежить від того, наскільки гармонійно розвиненою є особистість спеціаліста, тобто здатною самоорганізовуватись, адекватно реагувати на несприятливі фактори середовища, активно діяти, володіючи відповідним набором психологічних властивостей, якостей і особливостей. І саме розвиток самосвідомості в більшом повному обсязі реалізує ці особистісні тенденції, які сприяють успішному засвоєнню необхідних знань і формуванню професійно важливих якостей фахівця.
Список використаної літератури:
1. Баженов В.Г., Пономарьов О.С.Формування активної життєвої позиції майбутніх фахівців// Вестник Харьковского государственного политехническогоуниверситета.-Вып.22.-Х.-1998.-с.21-23
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание.-М.,1996.-с.30-119
3. Бех І.Д. Образ "Я" як мета формування і розвитку особистості.//Педагогіка і психологія.-1998-№2-с.30-40
4. Бех І.Д. Категорія "ставлення" в контексті розвитку образу "Я".//Педагогіка і психологія.-1997-№3-с. 9-21
5. Гаджиева Н.М., Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Основы самосовершенствования: Тренинг самосознания.-Е.,1998.-144с.
6. Кульчицька О.І. Творча обдарованість.Специфіка дитячої обдарованості//Обдарована дитина.-№1.-2001.-с.3-11
7. Куненко С.А. Механизмы и функции самооценки в структуре Я-концепции подростков.-М.,2004.-38с.
8. Основы педагогики и психологии высшей школы// Под ред.В.Е.Столяренко и др. -Р-на-Д.,2002.-543с.
9. Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження.// За ред. С.Д.Максименка, М.Й.Боришевського.-К.,1999
10. 10.Свіденська Г.М. Активний розвиток самосвідомості як запорука формування здібної до рефлексії особистості. Актуальні проблеми психології: том 6// За ред. С.Д.Максименка.-К.,2002.-Вип.3.(2 частина)- 302 с.
11. Словарь психолога-практика /Сост. С.Ю.Головин.-Мн,2001.-976с.
12. Шевандрин Н.И.Психодиагностика, коррекция и развитие личности.-М,1999.-512с.
13. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные психологические труды.-М.,2002.-432с.
14. Чеснокова И.И.Проблема самосознания в психологии.-М,,1977.-144с.

 
 

Цікаве

Загрузка...