WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток самосвідомості студентів - Реферат

Розвиток самосвідомості студентів - Реферат

Згрупувавши виділені якості за критерієм їх змістовної спільності, було одержано 12 груп якостей, котрі поєднуються у комплекс наступним чином:
1) теоретична обізнаність (відкритість для засвоєння нового знання, для сприйняття альтернативних поглядів, високий рівень інтелекту на фоні позитивного фізичного й психічного стану, високий рівень загальної культури, високий рівень професійної мотивації, компетентність, освіченість, різнобічність, розпізнавання будь-якого відхилення від нормального функціонування чи розвитку об'єкта, швидка орієнтація в ситуації);
2) комунікативні якості (вміння встановлювати контакти, виразність мови, вміння розрядити напруженість, вміння керувати самим собою і процесом спілкування, здатність знайти багато реакцій - вербальних і невербальних - на широкий спектр ситуації і проблем, здатність практично вирішувати задачі на контактність, привітність, товариськість, почуття гумору);
3) якості, що характеризують толерантність (альтруїстичність, безумовне прийняття особистості клієнта, вихованість, гуманність, доброта, повага до людини, почуття глибокої любові до дитини, професійний такт, самовладання, стриманість, терплячість);
4) якості, що допомагають зрозуміти внутрішній світ іншої людини (емпатія, чуйність, уважність, проникливість);
5) динамічність поведінки (швидка адаптація у навколишньому середовищі, гнучкість);
6) творчий потенціал особистості (винахідливість, нестандартність мислення, почуття новизни);
7) спостережливість;
8) психологічна інтуїція;
9) сенситивність;
10) позитивне уявлення про образ "Я";
11) потреба в самоактуалізації;
12) оптимізм.
З огляду на надзвичайну складність формування усіх необхідних професійно важливих якостей в умовах вузівського навчання (особистість фахівця вдосконалюється роками) було відокремлено блок якостей, що посіли перші шість рангів, як визначальні (найважливіші) для успішного входження в професійну діяльність. Для діагностики з кожної групи якостей обиралась одна ключова якість: так, для другої групи визначено комунікативність, для третьої - толерантність, для четвертої - емпатія, для шостої - творчий потенціал. При цьому не досліджувались:
а) перша група якостей, оскільки їх розвитку приділяється у вузівській підготовці основна частина часу та уваги;
б) динамічність поведінки, оскільки дана якість обумовлена низкою внутрішніх та зовнішніх умов, що робить надзвичайно складним діагностування.
Середні показники рівня розвитку компонентів професійної самосвідомості студентів 1-У курсу подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Середні показники рівня розвитку професійно важливих якостей у майбутніх психологів
Курс
Професійно важливі якості
Комунікативність Комунікативна толерантність Здатність до емпатії Творчий потенціал
І 12 48 24 113
II 11 44 23 113
III 13 43 25 108
IV 11 42 24 108
V 11 50 23 116
Рівні розвитку, бали
9-18
1-45
23-33
115-162
Аналіз середніх показників розвитку професійно важливих якостей у майбутніх психологів свідчить про те, що у своїй більшості вони відповідають наміченим. Попри це, наявні й такі, що не досягають даних рівнів. Це стосується комунікативної толерантності студентів І та V курсів, здатності до емпатії студентів II, IV і V курсів та творчого потенціалу студентів III і IV курсів.
Наведене вище вказує на важливість розгляду відсоткових часток студентів, показники розвитку професійно важливих якостей яких не досягають необхідного рівня (таблиця 3).
Таблиця 3.
Відсоткова частка осіб з недостатнім рівнем розвитку професійно важливих якостей
Курс Професійно важливі якості
Комунікатив-ність Комунікативна толерантність Здатність до емпатії Творчий потенціал
І 11 54 27 18
II 30 38 33 22 '
III 20 46 22 68
IV 21 33 33 71
V 41 74 33 35
Зазначені вище результати відсоткової частки осіб із недостатнім рівнем розвитку професійно важливих якостей свідчать про те, що в умовах традиційного навчання професійна самосвідомість майбутніх психологів формується значною мірою стихійно. Через те надзвичайно важливо для розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців є орієнтація процесу підготовки на максимальне наближення навчання до вимог діяльності. Тому серед необхідних умов, що стимулюють розвиток професійної самосвідомості, слід відмітити наступні:
1) формування установки особистості на самовиховання та врахування своїх індивідуально-психологічних якостей у процесі виконання учбово-практичних завдань, звернення на себе як суб'єкта діяльності;
2) використання колективних форм пізнавальної діяльності, рольових завдань, у яких завдяки груповій апперцепції здійснюється активне засвоєння необхідних професійних еталонів;
3) організація оціночної діяльності студентів (самооцінка й групова оцінка професійно важливих якостей).
Перераховані вище умови розвитку професійної самосвідомості найповніше, найкраще реалізуються в ході використання активних методів навчання, зокрема, розроблених спеціальних тренінгових програм, побудованих на положеннях вітчизняних і зарубіжних психологів-дослідників, практиків (В.Большакова, П.Вайнцвайга, Т.Василишиної, І.Вачкова, С.Воробйова, В.Клименко, М.Кривко, Ю.Пахомова, Є.Рогова, В.Семиченко, Т.Яценко та багатьох інших).
ВИСНОВКИ
Професійна самосвідомість - невід'ємна складова професійного самовизначення особистості, її зміст полягає в усвідомленні індивідом себе як суб'єкта майбутньої професійної діяльності. Для людини, що вступає в самостійне життя, питання "Кимбути?" водночас є питанням "Яким бути?" І якщо перше питання для студентів учбових закладів є розв'язаним, то друге залишається відкритим.
Саме тому переважна кількість сучасних досліджень спрямована на вивчення професійно важливих якостей - структурних елементів професійної самосвідомості майбутніх фахівців, необхідних для їх подальшої діяльності, на розкриття ступеня представлення цих професійно важливих якостей у студентської молоді, на розробку шляхів розвитку професійної самосвідомості.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Брагина В.Д. Представления о профессии и самооценка профессионально значимых качеств у учащейся молодежи // Вопросы психологии. - 1976. - №2. -С.146-150.
2. Закиров К.А. Самообразование молодежи. - Казань, 1974. - 86с.
3. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. - 192с.
4. Кагальняк А.И., Ящишин К.Е. Формирование самооценки профессионально значимых качеств будущих учителей // Вопросы психологии. - 1989. - №5. -С.45-51.
5. Ковалев А.Г. Самосознание личности. - М.: Просвещение, 1967. - 110с.
6. Кухарчук А.М. Самооценка студентов в процессе профессионального самоопределения. -Минск: "Народная асвета", 1984. - 154с.
7. Мартинюк І.А. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в школі: Автореф. дис. ...канд-та психол. наук: 19.00.08 / Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України. - К., 2004. - 16с.
8. Рувинский Л.И. О сущности самовоспитания // Вопросы психологии, 1968. - №5. -С.12-17.
9. Смирнов А.А. Психология профессий. - М.: Работник просвещения, 1927. - 44с.
10. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. - М.: Педагогика, 1981

 
 

Цікаве

Загрузка...