WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Розвиток емпатії у студентів педагогічного вузу як майбутніх учителів - Реферат

Розвиток емпатії у студентів педагогічного вузу як майбутніх учителів - Реферат

учасниками навчально-виховного процесу. Завдяки підготовці вчителя, здатного до емпатійної педагогічної взаємодії, стає можливим розвиток у кожному учневі емпатійного суб'єкта учіння, діяльності та поведінки, що істотно збагачує виховні цілі сучасної школи.
Існуюча система освіти дозволяє сформувати емпатійність педагога, вихователя, психолога. Тому розробка системи виховання у педагогічних вищих навчальних закладах щодо розвитку емпатійних стосунків суб'єктів взаємодії може бути одним із дійових шляхів реалізації суб'єкт-суб`єктної парадигми, гуманізації освіти і внаслідок цього розвитку вільної, високоморальної, самодостатньої особистості, яка успішно реалізує свій потенціал у професійній діяльності [8].
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Амонашвили Ш.А. Воспитание человечности// Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества: Книга для учителя. - К.: Освита, 1991. - 111с.
2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
3. Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2000. - 272 с.
4. Бєлєнька Г.В. Психологічні закономірності становлення студентів як майбутніх фахівців// Наука і сучасність: Зб.наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Т.35. - К.: Логос, 2002. - С.3-16.
5. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів: психологічний аспект// Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №4. - С.37-38.
6. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів: психологічний аспект// Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №5. - С.16-21.
7. Васильченко Л.И. Формирование у будущего учителя эмпатийности как профессионально значимого качества// Совершенствование профессиональной направленности учебно-воспитательного процесса в педвузе. - Материалы Всероссийской научно-практической конференции 3 - 5 октября 1990. - Улан-Удэ, 1990. - Ч.1. - С.104-106.
8. Виговська Л.П. Емпатійність як механізм реалізації суб'єкт-суб'єктної педагогічної парадигми// Психологія: Зб.наук.праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Вип.4(7). - К., 1999. - С.61-66.
9. Гаврилова Т.П. Понятие эмпатиии в зарубежной психологии // Вопросы психологии. - 1975. - №2. - С.147-157.
10. Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качествах личности учителя// Вопросы психологии. - 1975. - №1. - С.100 - 111.
11. Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму: Навч.пос.- К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. - 155с.
12. Дамбаева В.Х. Тренинг эмпатического слушания как активный метод психологической подготовки будущих учителей// Совершенствование профессиональной направленности учебно-воспитательного процесса в педвузе. - Материалы Всероссийской научно-практической конференции 3 - 5 октября 1990. - Улан-Удэ, 1990. - Ч.1. - С.102-104.
13. Диба Т. Всі проблеми з дітьми виникають тоді, коли вчителю не вистачає доброти в голосі і погляді// Педагогіка толерантності. - 2002. - №3. - С.55-56.
14. Джрназян Л.Н. Механизмы эмпатии в межличностных отношениях: Автореф.дис...канд.психол.н. - Тбилиси, 1984.
15. Захарченко Е.Ю. Учитель глазами учащихся// Педагогика. - 1999. - №1. - С.60-63.
16. Зубкова І.Ю. Психологічні особливості Я-образу вчителя-професіонала за структурними компонентами цілісної моделі// Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №5. - С.4-11.
17. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. - К.: МАУП, 2000. - 312с.
18. Кайрис Е.Д. Эмпатия как фактор педагогической профпригодности // Практична психологія та соціальна робота - 2001 - №8 - С.42-45.
19. Кайрис Е.Д. Особенности формирования педагогической эмпатии у будущих учителей// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. Зб.наук.праць. - Рівне: "Ліста", 2001. - С.195-198.
20. Кайріс О.Д. Емпатійна педагогіка: від співчуття до співдії // Педагогіка толерантності. - 1999. - №2. - С.113-115.
21. Карамуратова Р.Б. Психологическое исследование роли оценочной эмпатии в педагогическом процессе: Автореф. дис...канд.психол.н. - Алма-Ата, 1984.
22. Киричок А.В. Формування гуманних взаємин між молодшими школярами у позаурочній діяльності// Педагогіка і психологія. - 1995. - №4. - С.105-112.
23. Корепанова Н.В., Хакимзянова И.М., Щербакова О.И. Профессионально-личностное становление и развитие педагога// Педагогика. - 2003. - №3. - С.66-71.
24. Котух Н. Професіоналізм педагога в умовах відкритості суспільства й освіти// Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. - Серія: Педагогіка. - 2004. - №2. - С.154-157.
25. Кузьмина Н.В., Кухарев Н.В. Психологическая структура деятельности учителя. - Гомель, 1976.
26. Кушнірюк В.М. Духовність учителя в контексті гуманної взаємодії з учнями// Розвиток ідей Г.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка/ За ред. С.Д.Максименка. - К., 2000. - Вип.20. - Ч.2. - С.22-30.
27. Луцюк А. Гуманізм вчителя// Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2002. - №5. - С. 11-13.
28. Максимець С.М. Місце емпатії в професіограмі вчителя// Психологія: Зб.наук.праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Вип.4(7). - К., 1999. - С.67-72.
29. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. - М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. - 200 с.
30. Михальченко Г.Ф. Формирование эмпатии у старшеклассников, ориентирующихся на педагогическую профессию: Автореф. дис...канд.психол.наук. - М., 1989.
31. Мотивация и деятельность/ Х.Хекхаузен. - 2-е изд. - СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003.
32. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Лыбидь, 1990. - 192 с.
33. Олексюк О.М. Проблема формування духовного потенціалу студентів// Практична психологія та соціальна робота - 1999 - №2 - С.47-48.
34. Сарджвеладзе Н.И. О балансе проекции и интроекции в процессе эмпатического взаимодействия// Бессознательное: природа, функции, методы исследования. - Т.3. - Тбилиси, 1978. - С.485-490.
35. Свідерська Г.М. Проблема чуйності// Соціальна психологія. - 2005. - №3. - С.130-138.
36. Стрелкова Л.П. Психологические особенности развития эмпатии у дошкольников: Автореф. дис...канд.психол.наук. - М.,1987.
37. Семенова Е.М. Эмоциональная культура педагога// Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. Учебное пособие. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - С.52-56.
38. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. У 5 Т. - К.: Радянська школа, 1976.
39. Федотюк Т.І. Психологічні особливості становлення емпатії як елементу комунікативної здатності практичного психолога: Дис...канд.психол.н. - К., 1997. - 178 с.
40. Фєніна О.Я. Структура, функції, форми та види емпатії. Їх роль у міжособистісних стосунках // Психологія: Зб.наук.праць. - К, 2001. - Вип. 14. - С.109-117.
41. Шиян О.М. Аутопедагогическая компетентность учителя// Педагогика. - 1999. - №1. - С.63-68.
42. Шовкомуд Е.А. Эмоциональная отзывчивость// Советская педагогика. - 1991. - №3. - С.79-83.
43. Штейнмец А.Э. Развитие эмпатии в психологической подготовке учителя// Вопросы психологии. - 1983. - №2. - С.79-83.

 
 

Цікаве

Загрузка...