WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого – педагогічна модель викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

Психолого – педагогічна модель викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

основі конкретних фактів, різних видів наочності;
б)формулювати систему питань до співбесідника;
в)аналізувати відповіді співбесідника і будувати подальший діалог з ним, враховуючи його знання, настрій та практичний досвід у використанні варіативності ситуацій;
г)добиватися взаєморозуміння у спілкуванні, реагувати на правомірністьаргументів та форму висловлення співбесідника;
д)підтримувати невербальний контакт із співбесідником, відчувати його психологічний стан, орієнтуючись на зовнішні ознаки.
Впровадження в практику професійно-педагогічної освіти нових технологій неможливе без ретельної підготовки генерації викладачів з новою педагогічною свідомістю. Опанування новітніх педагогічних технологій, побудованих на діалогічному підході передбачає суттєві зміни в організації навчально-виховного процесу. Слід поширити арсенал організаційних форм проведення занять, у першу чергу неформальних, в яких діалогічний метод стає домінуючим. В першу чергу, повної сили слід надати диспутам, співбесідам, самоаналізу, "мозковим атакам", моделюванню, конструюванню, захисту творчих проектів, проблемним та ситуаційним завданням, дидактичному театру, навчанню пошуку альтернативних рішень. Організація роботи передбачає варіативність змісту навчання, певний ступінь його вибору студентом. Тому діалогічний підхід у широкому розумінні дає плідні результати у системі професійної підготовки викладачів.
Не можна не врахувати ще один важливий чинник, який є особливо актуальним у формуванні сучасного викладача вузу - це фахові знання. Кожен педагог має володіти системою знань зі спеціальності. Важливим є те, що він має постійно оновлювати свої знання, займатися самоосвітою. Самоосвіта має включати такі аспекти як: читання літератури з фаху; слідкування за теле і радіо передачами та новинами; робота з електронними джерелами інформації, зокрема робота в Інтернеті. В іншому випадку, в час коли студенти також мають доступ до всіх цих інформаційних джерел, викладач втратить свій авторитет в очах студентів в разі своєї необізнаності. А також викладач має бути всесторонньо розвиненою особистістю і окрім фахової інформації йому необхідно цікавитися процесами, які відбуваються в сучасному суспільстві та світі, розвивати творчі, етичні та естетичні смаки...
Отже, основними компонентами формування педагогічної майстерності та професіоналізму є:
1. державна кадрова політика;
2. навчально-виховний процес;
3. педагогічні знання;
4. психологічні знання;
5. фахові знання;
6. всебічний розвиток ...
І лише при наявності всіх цих компонентів можна говорити про викладача - професіонала, майстра своєї справи.
Висновки
Зараз, в період світової глобалізації та трансформації суспільства відбувається переоцінка всіх сфер діяльності взагалі і системи освіти зокрема. В умовах блискавичних змін, інформатизації та комп'ютеризації суспільно-життєвого процесу перед вищою освітою постає ряд нових завдань, переглядається освітня парадигма. Від вищої школи вимагається задоволення потреб особистості в таких знаннях і такій інформації, які б дозволяли швидко адаптуватися в сучасній ситуації, яка змінюється з кожним днем.
Ознайомившись із багатьма джерелами та проаналізувавши їх можна змалювати психолого-педагогічну модель сучасного викладача вузу. Згідно з цією моделлю сучасний викладач має володіти певними особистісними якостями, соціально-психологічними рисами, педагогічними рисами і педагогічними здібностями, серед них такі:
а)загально - громадянські риси;
б)морально - психологічні якості;
в)науково-педагогічні та індивідуально-психологічні особливості;
г)професійно-педагогічні здібності.
Виділено такі види діяльності викладача: педагогічна, науково-дослідна, професіональна, управлінська та інші та визначено, що провідною є педагогічна діяльність. Також визначено функції викладача та вимоги до його особистісних якостей та професійних вмінь.
В ході дослідження висунуто і обґрунтовано думку, що фахівець має володіти таким важливим потенціалом як само актуалізація, що допомагає стати добрим і першокласним викладачем. А також обґрунтовано думку про необхідність інформаційної та педагогічної культури та наявність у викладача відповідних знань, умінь і навичок.
Далі було розглянуто і запропоновано шляхи формування педагогічної майстерності та професіоналізму викладача.
Згідно з сучасною парадигмою вищої освіти існує об'єктивна потреба в спеціальній підготовці викладацьких кадрів. Великої уваги слід приділяти підготовці та перепідготовці викладачів, для цього розробляти методологію, теорію та здійснювати практику з обов'язковим включенням технічних, технологічних і людських знань в області педагогіки, психології та в інших сферах.
Квінтесенцією дослідження є досягнення висновку про те, що лише сукупність таких компонентів як педагогічні, психологічні, фахові, різносторонні знання, вміння та навички, а також підтримка з боку керівництва та держави є запорукою професійного росту та формування педагогічної майстерності викладача.
Список використаної літератури
1. Астахова Є. В.Социальная характеристика кадрового потенциала высшей школы: украинский вариант// Инновации в образовании.-2003.-№1.-С.27-51.
2. Бондар В.І.Дидактика.-К., Либідь, 2005.-264 с.
3. Головінський І. Педагогічна психологія.-К., Аконіт, 2003.-287 с.
4. Закон України "Про вищу освіту"// Освіта.-2002.-20-27 лютого.
5. Зиновкина М. Вузовский педагог ХХ! века// Высшее образование в России.-1998.-№3.- С.14-16.
6. Калошин В. Ф. Самоактуалізація викладача // Практична психологія та соціальна робота.-2000.-№1. С.7-9.
7. Матушанский Г. У., Цвенгер Ю. В. Основные характеристики психолого-педагогической подготовки и переподготовки преподавателя высшей школы на современном этапе // Психологическая наука и образование.-2001.-№2.- С. 26-31.
8. Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник/ за ред. О. Г. Мороза .- К.:НПУ, 2003.-267 с.
9. Нісімчук А.С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник .- К.: "Просвіта", 2000.-368 с.
10. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті.: Навчальний посібник/ за ред. С. П. Бондар .- Рівне .2003.-200 с.
11. Психологія особистості : Словник-довідник/ за ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко .- К.: Рута, 2001.- 320 с.
12. Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства/ Матеріали конференції .- К. 2003,Т 3.
13. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі.- К.: НПУ, 2005.-210 с.
14. Щербань П. Сутність педагогічної культури// Вища освіта України.-2004.-№ 3.- С. 67-71.
15. Якунин В. А. педагогическая психология : Учеб. пособ.- 2 - е изд.- СПБ.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.-348 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...