WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

уміння й навички з предмету (спеціальності).
Психологи, обґрунтовуючи професіограми, удаються до визначення переліку педагогічних здібностей, що являють собою синтез багатьох якостей розуму, почуттів й волі особистості. Зокрема, В.О. Крутецький, спираючись на схеми Ф.Н. Гоноболіна, відокремлює дидактичні, академічні, перцептивні, мовні, організаторські, авторитарні, комунікативні здібності, а також педагогічну уяву й здібність до розподілу уваги. О.І. Щербаков до найважливіших педагогічних здібностей відносить дидакпгчні, конструктивні, перцептивні, експресивні, комунікативні та організаторські здібності.
Таким чином, більш детально основні функції професійної діяльності викладача вищої школи такі:
1. Загальнопедагогічні функції.
1.2. Інформаційні:
- надання студентам глибоких й міцних знань, умінь та навичок з основних наук;
- формування у слухачів наукового світогляду й загальнолюдської моралі.
1.3. Мобілізаційні:
- уміння зосередити усі фізичні й розумові сили студентів на вирішенні навчальних завдань, створити позитивний емоційний настрій;
- формувати й закріплювати уміння й навички навчальної праці, раціонального застосування знань на практиці;
- уміння зосередити увагу студентів, актуалізувати їх мислення,
націлити їх почуття й волю на успішне виконання навчальних планів
і програм.
1.4. Розвиваюча функція вимагає від викладача:
- глибокого знання психологічних особливостей студентів;
- умінь й навичок керування розумовою діяльністю студентів, розвитком їх розуму, почуттів та волі у процесі навчання й праці;
- уміння формувати багатогранну й гармонійну особистість демократичного суспільства;
- уміння розвивати пізнавальні інтереси й індивідуальні
здібності студентів.
1.5. Орієнтаційні:
- формування соціальних знань й професійної орієнтації з ура
хуванням вимог суспільства, нахилів й можливостей кожного студента.
2. Загальнотрудові функції.
2.1. Конструктивна функція складається з:
- конструктивної діяльності (уміння планувати заняття, міжпредметні зв'язки, власні педагогічні дослідження);
- уміння прогнозувати дії студентів на лекціях, семінарських заняттях;
- конструктивно-матеріальна діяльність (планування й обладнання навчальних кабінетів, накопичення дидактичних матеріалів).
2.2. Комунікативна функція.
- уміння викладача установлювати правильні взаємовідносини зі студентами;
- викладач не лише читає лекції і веде практичні заняття, виховує студентів, але й сам особисто дає приклад додержання загальнолюдської моралі, старанного ставлення до справи, виконання даних обіцянок.
2.3. Дослідницька функція - це особливий вид діяльності викладача,
він включає такі компоненти:
- творчий пошук, творче навчання студентів шляхом опрацювання й впровадження у практику більш досконалих методів та прийомів, засобів та форм навчання й виховання студентів;
- науковий аналіз й узагальнення свого педагогічного досвіду;
- дослідницька діяльність на шляху подальшого удосконалення навчально-виховного процесу. Дослідницька діяльність неможлива без сміливого експерименту, педагогічного ризику, активного пошуку й відстоювання істини.
2.4. Організаторська функція передбачає здійснення на прак
тиці всього того, що було задумано й опрацьоване під час підготов
ки до занять й навчально-виховних заходів. Організаторська
діяльність викладача поділяється на:
- організацію повідомлення навчального матеріалу;
- організацію своєї поведінки у процесі педагогічної діяльності;
- організацію студентів відповідно до мети й завдань навчально-виховного процесу.
Соціально-психологічні риси і властивості характеру сучасного викладача
Професійна діяльність викладача вимагає наявності певних соціально-психологічних рис й властивостей його характеру. Серед них основні такі:
1. Загальногромадянські риси:
- широкий світогляд, принциповість і стійкість переконань;
- громадська активність і цілеспрямованість;
- патріотизм і добре ставлення до представників інших національностей та країн;
- гуманізм, високий рівень свідомості;
- оптимізм (віра в людей, у свої сили й можливості);
- любов до праці.
2. Морально-педагогічні якості:
- висока моральна зрілість, справедливість й об'єктивність;
- педагогічне спрямування наукової ерудиції, високий рівень загальної культури;
- високий рівень моральних стосунків з людьми;
- акуратність й охайність;
- чесність, дисциплінованість, вимогливість;
- уміння спілкуватися з людьми.
3. Педагогічні якості:
- педагогічна спостережливість;
- педагогічна уява;
- педагогічний такт;
- педагогічна інтуїція;
- володіння педагогічною технікою;
- професійна працездатність.
4. Соціально-перцептивні якості:
- високий рівень соціального сприйняття й спостереження дійсності;
- активна інтелектуальна діяльність (систематизація й узагальнення соціального досвіду);
- швидкість орієнтації у педагогічних ситуаціях;
- висока культура мовлення (фонетична чіткість, експресія,
емоційність, змістовність й виразність мовлення);
- володіння мімікою, тоном голосу, рухами, жестами.
5. Індивідуально-психологічні особливості:
- висока пізнавальна зацікавленість, любов до студентів й потреба працювати з ними;
- твердість характеру, витримка й самовладання;
- самостійність і діловитість у вирішенні життєво важливих задач.
6. Психолого-педагогічні здібності:
- адекватність сприйняття студентів й уважність до них;
- прогнозування шляхів формування особистості студента;
- здатність передбачати можливі результати;
- виховний вплив на колектив й особистість.
Аналіз досліджень проблеми особистості показує, що усі основні риси особистості тісно пов'язані між собою, але провідна роль належить світогляду й спрямованості особистості, її мотивам, що визначають поведінку й діяльність людини. Це дозволяє серед рис й характеристик викладача визнати провідними соціально-моральну, професійно-педагогічну й пізнавальну спрямованість.
Таким чином, викладач вищої школи повинен пам'ятати, що навчати може лише той , хто є хорошим фахівцем, майстром своєї справи й особистістю.
Педагогічне спілкування як творчий процес
Однією із найважливіших рис викладача є його уміння організовувати роботу зі студентами, спілкуватися з ними й керувати їх діяльністю. З точки зору сучасних лсихолого-ледагогічних досліджень наявність цих умінь є проявом комунікативних здібностей викладача, найбільш істотних дляздійснення плідної педагогічної діяльності. Звичайно, здібність до спілкування зі студентами має спиратися на міцний фундамент любові до них, на те, що науковці дещо суховато називають професійно-педагогічною спрямованістю викладача. За самою своєю природою праця педагога, щоденне спілкування зі студентами, поглиблює любов до людини, віру в неї. Однак здійснюватися різні прояви цих рис повинні відповідно до законів педагогічного спілкування. Саме взаємостосунки зі студентами значною мірою впливають на процеси навчання й виховання. Ця думка розвивається у працях багатьох дослідників: Ю.П. Азарова,

 
 

Цікаве

Загрузка...