WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічні основи підготовки студентів до педагогічно-професійної творчості - Курсова робота

Психолого-педагогічні основи підготовки студентів до педагогічно-професійної творчості - Курсова робота

вчителя. Тому зроблено висновок, що формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості в умовах університету необхідно розглядати в органічній єдності з його професійною підготовкою.
У рефераті проаналізовано підходи до визначення рівнів творчої педагогічної діяльності вчителя (В.А. Кан-Калика, М.М. Поташника, І.П. Раченка, С.О. Сисоєвої та інших) та рівнів формування готовності майбутніх вчителів до педагогічної творчості (В.І. Загвязинського, Н.М. Бружукова, З.С. Левчук та інших). Здійснено виділення компонентів і умов формування готовності майбутніх вчителів до педагогічної творчості (В.І. Загвязинський, А.Ф. Линенко, А.К. Маркова, О.М. Пєхота).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алейников А.Г Креативная педагогика //Вестник высш. шк., 1992.- №1.-с. 35 - 40.
2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 360 с.
3. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества: Книга для учителя. - К., 1991. - 11 с.
4. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. -Казань, 1988.-228с.
5. Андрієвська В.В. Психологія творчої праці вчителя // Творчість учителя іноземної мови. За ред.. М.Я. Дем'яненка. - К.: Рад. Шк.., 1978. - с. 27-36.
6. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989 - с. 367-378.
7. Балл Г.О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Науково-методичний збірник / ред.. І.П.Зязюна та ін. - К., 1994. - 384 с.
8. Боброва Е.М. Особенности профессионального самопознания студентов педвуза: Дис... канд. пед наук. - М., 1989. - 220 с.
9. Бодалев А.А., Рудкевич Л.А. О субъективных факторах творческой деятельности человека // Педагогика. - 1995. - № 3. - с. 19-23.
10. Бружукова Н.М. Система подготовки будущих учителей начальных классов к педагогическому творчеству: Дис ... канд. пед. наук. Грозный, 1993. - 185 с.
11. Волощук І.С. Методи розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку. Методичний посібник. // Рідна школа. - 1998. - № 3, № 6 - с. 29.
12. Волощук І.С., Лукашевич С. Вчитель обдарованих дітей // Світло. - 1997. - № 4,с. 27-29.
13. Вивчення особистості підлітка. / За ред.. М.Г. Дригуса. - К., 1994. - 128 с.
14. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: учебное пособие для студентов пед. институтов. - М.: Просвещение, 1986. - 272 с.
15. Гурова Л.Л. Когнитивно-личностные характеристики творческого мышления в структуре общей одаренности // Вопросы психологи. - 1991.-№6.- с. 14-
16. Даниленко Л.І Формування та розвиток творчого потенціалу педколективу // Рідна школа. - 1996. - № 10. - с. 28 - 32.
17. Дмитрик И.О., Красовский Б.Д., Шевченко П.И. Подготовка студентов к профессионально-педагогическому творчеству. - К., 1992. - 148 с.
18. Дроб'язко П.І. Творчі групи вчителів// Педагогіка і психологія. - 1996. - № 1. -с. 150-154.
19. До донов Б.И. Эмоция как ценность. - М., 1978. - с. 109-122.
20. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущих учителей: Учебное пособие для студентов пединститутов. - М.: Просвещение, 1989.- 189 с.
21. Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе. - М.: Просвещение, 1991. -219с.
22. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М.: Педагогика, 1987. -159с.
23. Канбекова Р.М. Интенсификация профессиональной подготовки учителя начальных классов в педагогическом институте: Дис ... канд. пед. наук. -Казань, 1990.-256с.
24. Кан - Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 1990. - 144 с.
25. Кичук Н.В. От творчества учителя к творчеству ученика. - Измаил, 1992. - 53 с.
26. Кичук Н.В. Формирование творческой личности учителя в процессе вузовской подготовки: Дис. ... д-ра пед. наук. - К., 1993. - 386 с.
27. Кичук Н.В. Формування творчої особистості вчителя. - К., 1991. - 96 с.
28. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. - Л., 1970.
29. Линенко А.Ф. Готовність майбутнього вчителя до педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія. - 1995. - № 1. - с. 125 - 132.
30. Лисовская В.А.Формирование творческого потенциала личности воспитателя в педвузе: Дис. ... канд. пед. наук. - К., 1984. - 170 с.
31. Левчук З.С. Формирование готовности к профессиональному творчеству у студентов педвуза: Автореф. дис.... канд. пед. наук. - Минск, 1992. - 19 с.
32. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. - 126 с.
33. Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя // Педагогика. - 1995. - № 6. - с. 55 - 63.
34. Масанери М. Современная технология и экономическое развитие Японии: Пер с англ. - М., 1986. -с. 139.
35. Мойсеєнко Л.Д. Про психічну готовність студентів технічного вузу до використання ЕОМ // Педагогіка і психологія, 1997. -№3.-с. 156-161.
36. Наукові записки: Збірник наукових статей національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. / Укл. П.В. Дмитренко, І.М. Ковчина, Н.М. Скоробагатько. - К. - НПУ, 1999, Частина І. - 247 с.
37. Обухова Н. П. Развитие творчества студентов как педагогическая проблема в вузах США: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Казань, 1990. - 17 с.
38. Пехота О. М. Індивідуалізація професійної підготовки вчителя. Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. -К., 1997. -52 с.
39. Пехота О. М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя. // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 4. - с. 106 - 113.
40. Печчеи А. Человеческие качества: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступит, статья Д.М. Гвишиани. - М.: Прогресс, 1985. - 312 с.
41. Подласый И.П. Педагогика: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. - М.: Просвещение, 1996. - 432 с.
42. Пономарев Я.А. Психология творчества. - М., 1976. - 294 с.
43. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. - К.: Рад. шк., 1988. - 187 с.
44. Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект. -Казань: Университетское, 1989. - 206 с.
45. Психологічні основи підготовки творчого вчителя: Науково-методичний посібник / Ред. кол. Л.М. Король (відп. ред.) - Житомир: ЖДШ, 1996. - 83 с.
46. Психологические проблемы смысла жизни // Вопросы психологии. - 1995. -№4.-с. 147-150.
47. Раченко И.П. НОТ учителя: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988. -237 с.
48. Раченко И.П. Принципы научной организации педагогического труда. - К.,1989. - 160 с.
49. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. - 1990. - № 1 с. 164-168.
50. Рувинский Л.И. Самовоспитание чувств, интеллекта, воли. - М., 1983.
51. Семерникова Р.А., Зоц Е.Н., Коломиец Г.В. Организация КТД учащихся. - К.: КГПИ, 1989.-113с.
52. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. - X. - К.: Каравела, 1998. -150с.
53. Скульський РО.П. Підготовка майбутніх вчителів до педагогічної творчості. -К.: В. пік.., 1992. - 135 с.
54. Слово про вчителя / Упорядник Губко О.Г. - К.: Рад Шк.., 1985. - 254 с.
55. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1996. -144с.
56. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. - К.: Либідь, 1996.
57. Шубинский В.С. Педагогика творчества учащихся. - М.: Знание, 1988. - с. 42 -60.

 
 

Цікаве

Загрузка...