WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

(О.О.Конопкін). У більш вузькому трактуванні це поняття визначається, наприклад, як регуляція суб'єктом різних психічних станів, процесів за допомогою власної психічної активності, як вплив людини на себе завдяки словам та мислєнневим образам.(Л.С. Шубіна, Л.П.Гримак).Отже, головною особливістю методів саморегуляції станів є спрямованість їх на формування адекватних внутрішніх засобів, які дозволяють людини здійснити спеціальну діяльність по зміні свого стану. За своїм змістом методи саморегуляції є способами активного самовпливу, і тому основною функцією тренера групи виступає управління процесом формування внутрішніх засобів у суб'єктів впливу, забезпечення адекватних умов їх освоєння та засвоєння. Студенти протягом занять знайомляться з цілями і процедурами аутотренінгу, обговорюють значення оволодіння психологом методами саморегуляції, здійснюють апробацію окремих технік і прийомів розслаблення. В процесі групової роботи формуються навички довільного розслаблення окремих груп м'язів у стан спокою, відбувається освоєння повної релаксації у стані спокою.І, нарешті, заключне тренінгове заняття, є пов'язаним з підведенням підсумків, на якому відбувається обмін отриманими знаннями, їх узагальнення, визначаються основні напрямки саморозвитку, усвідомлюється позитивний досвід самопізнання. Таким чином, професійно орієнтований тренінг "Самопізнання та саморегуляція" має такі особливості, які однозначно свідчать на користь його використання в навчальному процесі. При включенні у групову взаємодію студенти отримують можливість розвивати професійно значущі особистісні якості, отримати зворотний зв'язок від інших учасників групи, надати їм підтримку. Кожне тренінгове заняття має відповідну структурну будову (як і весь курс), чітко визначаються цілі, завдання кожного заняття, підводяться підсумки у вигляді рефлексії студентів щодо проведеної спільної роботи. В структурі самого курсу наявні розділи, які вміщують заняття, спрямовані на самопізнання різних сфер психічної діяльності. Поряд з такими методами як психогімнастика, ігровими методами використовується психомалюнок, психодіагностичні методики, студенти використовують також рефлексивний щоденник, виконують домашні завдання.Отже, аналіз наукової літератури з даної проблеми дозволяє зробити висновок про можливість та необхідність використання психологічного тренінгу у вищій школі, і, у підготовці майбутніх практичних психологів, зокрема. Це, на нашу думку, пов'язано з особливостями підготовки даних спеціалістів, їх професійним зростанням, яке включає не просто набуття необхідних знань, але й досвіду, що скоріше "проживається" ніж набувається. Психологічний тренінг має певні особливості, які його відрізняють. Необхідність дотримуватись чітко визначених правил або принципів роботи, визначена кількість учасників тренінгу, чітко окреслені завдання та цілі групової роботи - все це ставить тренінг на особливе місце в підготовці майбутніх психологів. Професійні значущі особистісні якості ( такі як емпатійність, комунікативність, соціальний інтелект, рефлексія та ін. ) ефективно розвиваються саме в груповій формі роботи, оскільки саме в групі її учасники отримують потрібний досвід взаємодії, надають підтримку, зворотний зв'язок, зростають особистісно, і, це не лише тому, що група є "соціумом в мініатюрі", але й тому, що цьому сприяє особлива рефлексивна атмосфера, яка створюється не лише самими учасниками, а й - тренером - викладачем. Важливим є ролі та особистісні якості керівника тренінга, його здібність виступати в якості фасилітатора групової взаємодії. Саме вміле керівництво дозволить студентам здійснювати самопізнання, вдосконалити свої професійні вміння. Необхідність включення студентів у тренінгову роботу пов'язана ще й з тим, що вони в своїй майбутній практичній професійній діяльності повинні використовувати тренінги для вирішення професійних завдань, і , звичайно, є позитивним ознайомлення з тренінговою роботою саме в навчальному процесі (хоча питання про розвиток тренерських якостей студентів постає більше на старших курсах). В цілому, психологічний тренінг "Самопізнання та саморегуляція" має всі ознаки, що характерні для групової форми роботи, проте ми повинні враховувати й ті особливості, які обумовлюються самим навчальним процесом, а саме, наприклад, той момент, що учасники групи - студенти, що навчаються на одному факультеті, в одній групі, а, отже, добре знають один одного ( а ми пам'ятаємо - продуктивніше, коли в тренінговій групі малознайомі або незнайомі люди). Крім того, постає потреба в спеціально обладнаному приміщенні, а, його часто в умовах вузівської підготовки може не бути. Проте, незважаючи на це психологічний тренінг є потрібним, тим більше, що за його допомогою у студента створюється образ майбутньої професійної діяльності, усвідомлюється відповідність даному образу, а, отже, є можливості для професійного зростання.
Література:
1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во "Ось"-89,2000.-224с.
2. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з анг. В.Хомика. -К.: Вид. дім "КМ Академия",2003.-288с.
3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: Изд. ЛГУ,1985.-166с.
4. Калина Н.Ф. Диагностика социального интеллекта личности// Журнал практикующего психолога.-1999.-№ 5.-с.159-178.
5. Литовченко Н.Ф. Професійно орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції. Навчально-методичні матеріали для тренінгових занять студентів педагогічних вузів. - Ніжин:НДПУ,2002.-72с.
6. Малибруда Е. Я - Ты - Мы: психологические возможности улучшения общения. - М., 1986.
7. Марасанов Г.И. Социально - психологический тренинг. - М.: "Совершенство", 1998. - 208с.
8. Мей Р. Искусство психологического консультирования. - М., 2001. - 192с.
9. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М.: Узд - во МГУ, 1989. - 216с.
10. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровського. - М., 1990. - С.463-464.
11. Психогимнастика в тренинге/ Под редакцией Н.Ю.Хрящевой. -СПб.: "Речь", Институт Тренинга, 2001. - 256с.
12. Основи практичної психології/ В. Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. :Підручник. К.: Либідь, 1999.-536с.
13. Роджерс К. О групповой психотерапии / Пер. С анг.-М.:Гиль-Эстель,1993.-191с.
14. Рудестам К. Групповая психотерапия. - СПб.:Питер,2000.-384с.
15. Федорчук В.М. Соціально-психологічний тренінг "Розвиток комунікативної компетентності викладача". Навчально-методичний посібник. - Кам'янець -Подільський: Абетка,2003.- 240с.
16. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития.-М.:Интерпракс,1995.-288с.
17. Чепелєва Н.В. формування професійної компетентности в процесі вузівської підготовки психолога-практика // Актуальні проблеми психології. - К.: Інститут психології АПН України.-1999.- с.271-279.
18. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии.-СПб.:Питер,2000.-640с.
19. Яценко Т.С. Методы активного социально - психологического обучения: Метод рекомендации для студентов педагогических институтов.-Ч.2.-К.:РУМК,1991.-56с.

 
 

Цікаве

Загрузка...