WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

симпатію з теоріями "вчувствования" Е.Кліффорда та Т.Ліпса. "Психологічний словник" трактує емпатію як осягнення емоційного стану, проникнення в переживання іншої людини, вслухання у переживання особистості [10].Близьким до поняття "емпатія" є поняття "співпереживання ",яке розроблялось ще М.М.Бахтіним і значущість якого трактувалась ним не в плані співчуття , злиття з іншим ,а з обов`язковою вимогою збереження свого місця поза іншим ,із збереженням своєї творчої точки зору .А.Адлер розглядає емпатію як одну з креативних функцій особистості, а Р.Мей, говорячи про емпатію, підкреслює її виключну роль не лише в консультативному процесі, а й у діяльності всіх тих людей чия професія пов'язана з впливом на особистість [8].Отже, коли виникає емпатія ,виникає і вплив-тимчасовий (він проявляється, наприклад, у використанні у процесі спілкування одних і тих же жестів, голосових інтонацій і у перейманні психічного стану іншої людини тощо) і загальний ,більш стійкий (проявляється у перейманні однією людиною особистісного паттерна або ролі іншого).Емпатія ґрунтується на вмінні правильно уявляти собі, що відбувається з іншою людиною ,що вона переживає, до чого прагне, як сприймає і оцінює себе і навколишній світ [6].Вважається що першим хто вказав на визначальне місце емпатії в консультативному процесі і визначив її як одну з необхідних умов для терапевтичної зміни індивідуальності під час міжособистісної взаємодії консультанта з клієнтом був К.Роджерс:"Спосіб спілкування з іншими, що називається емпатією, багатогранний. Це означає увійти у суб'єктивний перцептивний світ іншого і відчути себе там як дома .Це означає бути чутливим до мінливих почуттів іншого". Роджерс відносить емпатію до наймогутніших терапевтичних засобів ,оскільки вона "розкріпачує, стверджує, повертає відчуття належності до роду людського навіть самим заляканим пацієнтам"[ 13].Отже, протягом декількох занять студенти зосереджуються на особливостях своєї емоційної сфери, намагаються зафіксувати зовнішні прояви окремих емоцій, виявляють рівень відповідності зовнішнього прояву власних психічних станів та реальних переживань, підвищують чутливість до невербальних характеристик міжособистісної взаємодії.Наступний блок групової роботи - тренінг самопізнання інтерперсональних умінь.Професія психолога в комунікативному плані виступає прикладом спеціальних здібностей, які вимагають інтерперсональних умінь, тобто таких якостей особистості, що забезпечують успішну взаємодію між людьми, взаєморозуміння, організацію спільної діяльності. Складовими системи інтерперсональних умінь науковці називають готовність до контактів, уміння їх підтримувати, уміння зберігати емоційну рівновагу в процесі спілкування, високу чутливість, емоційну привабливість для інших людей. Н.В. Чепелєва однією зі складових професійної компетентності практичного психолога називає комунікативну. Основний механізм, який забезпечує її становлення - діалог, що виявляється у взаємодії смислових позицій суб'єктів взаємодії, у результаті відбувається синтез нових професійних смислів, а також починає розвиватися одна з важливих професійно значущих якостей психолога - практика - діалогізм [17]. Остання включає діалогічну інтенцію, безумовне прийняття іншого, вміння встановлювати ефективні контакти з людьми, професійну рефлексію, здатність вести професійно орієнтований діалог. Саме актуалізація та розвиток даних складових інтерперсональних умінь відбувається в межах тренінгу самопізнання та саморегуляція.Когнітивною основою комунікативної компетентності особистості Н.Ф.Каліна називає соціальний інтелект [4], який виступає специфічним утворенням, що забезпечує ефективність соціальної активності особистості. Серед конструктів, що втілюють функціональну структуру соціального інтелекту, - уміння шукати необхідну інформацію, рефлексія на кінцеву мету, інтерес до людей, здатність до асиміляції нетрадиційного досвіду. Результати сучасних досліджень функціональної структури соціального інтелекту визначають змістовну наповненість наступного блоку тренінгу - самопізнання соціального інтелекту та антиципації, в якому студенти виявляють власний рівень розвитку соціального інтелекту. В процесі групової роботи відбувається розвиток здатності до реконструкції і перетворення уявлень як складових операціональної сторони прогностичної діяльності, розвиток здатності до висування та верифікації гіпотез як складової операціональної сторони прогностичної діяльності, підвищення мотивації до самовдосконалення соціальної активності та соціального інтересу [5]. Тренінг самопізнання Я- концепції та ресурсів особистісного саморозвитку - важливий блок професійно орієнтованого тренінгу. У психологічній літературі, як вітчизняній, так і зарубіжній, нема єдності у трактуванні поняття " Я- концепції". Найбільш фундаментальне дослідження цього феномену належить Р.Бернсу, який визначив Я- концепцію як динамічну систему уявлень людини про себе, що включає: усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних та інших якостей, самооцінку, суб'єктивне сприймання зовнішніх чинників впливу на особистість. Будучи важливим регулятором поведінки, я -концепція відіграє потрійну роль:- сприяє досягненню внутрішньої інтерпретації набутого досвіду.- визначає характер і особливості інтерпретації набутого досвіду.- слугує джерелом очікувань стосовно власної поведінки самого себе. Я- концепція формується у людини в процесі соціальної взаємодії як незворотній і завжди унікальний результат психічного розвитку, як відносно стійке психічне утворення , в той же час може характеризуватися внутрішніми змінами. Це системне психічне утворення накладає чіткий відбиток на всі прояви людини - від дитинства до глибокої старості. На відміну від ситуативних Я-образів (якою особистість бачить, відчуває себе у кожний даний момент), я-концепція створює у людини відчуття своєї постійноївизначеності, самототожності, власної адекватності [5].Наявність позитивної, несуперечливої Я-концепції - одна з найважливіших умов ефективної професійної діяльності практичного психолога, особистість якого виступає основним знаряддям, інструментом надання психологічної допомоги (Р.Мей, Ю.Альошина, О.Ф.Бондаренко). Тому центральним моментом системи тренінгових занять, пропонованих для майбутніх практичних психологів, є створення умов для обґрунтованого й аргументованого визначення особливостей їх власної Я-концепції, надання підтримки у розвиткові позитивної Я-концепції, віднаходження рецептів самовдосконалення. Таким чином студенти протягом декількох занять прояснюють особливості власної Я-концепції та ціннісно-мотиваційної сфери особистості, осмислюють різноманітність виявлень Я-концепції., аналізують життєві стратегії, розвивають впевненість в собі та своїх можливостях.Враховуючи те, що особистість психолога розглядається як відкрита система, набуває особливого значення його здатність до саморегуляції, тому доцільно в межах професійно орієнтованого тренінгу самопізнання та саморегуляція звернути увагу на психологічну саморегуляцію та на основи аутотренінгу, зокрема. У широкому смислі поняття " психологічна саморегуляція" означає один з рівнів регуляції активності живих систем, для якого характерно використання психічних засобів відображення і моделювання реальності.

 
 

Цікаве

Загрузка...