WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

Психологічний тренінг “самопізнання та саморегуляція” для майбутніх практичних психологів - Курсова робота

саморегуляції тому і отримала назву " професійно - орієнтованої"[5]. Основною умовою ефективності тренінгових занять, крім стійкої позитивної мотивації її учасників, є поєднання тренінгової роботи зі спеціально організованою учбовою діяльністю студентів, яка включає самодіагностику і зворотній зв'язок ( у процесі виконання психогімнастичних вправ, участі у групових дискусіях, рольових іграх), а також складання та реалізація індивідуальних програм особистісного самовдосконалення.Кожне заняття змістовно поділяється на 3 етапи:1) рефлексивний. На даному етапі учасникам надається можливість усвідомити особливості своїх пошукових та конструктивних дій, зафіксувати власні труднощі самопізнання, що забезпечує мотиваційне включення у роботу групи; об'єктивування й усвідомлення особливостей власних принципово важливих у майбутній професійній діяльності особистісних якостей здійснюється за допомогою прийомів "дистанціювання" ( виділення у якості об'єктів аналізу своїх думок, вражень, поведінки тощо) та "децентрації" ( завдяки виконанню завдань, пов'язаних із необхідністю реагувати на ситуацію від імені іншої особи).Спонуками до постійного рефлексування виступали також фіксація і чітке формулювання своїх труднощів при виконання завдань, необхідність надавати зворотній зв'язок іншим учасникам групи. Активізації рефлексивних процесів сприяли також запозичені з психодрами прийоми проведення рольових ігор - обмін ролями, "двійники";2) експериментальний або власне учбовий, пов'язаний з оволодінням студентами конкретними знаннями про характеристики певних психологічних особливостей, з розвитком смаку до експериментування;3) інтегруючий, протягом якого майбутні практичні психологи мають змогу результати власної пошуково-перетворювальної активності асимілювати в уже наявну систему психологічних знань, умінь і навичок.Кожне заняття звичайно починається з привітань учасників, надання емоційної підтримки, тим хто її потребує. Після того, як фасилітатор визначить готовність групи до роботи, учасникам повідомляється мета і завдання поточного завдання. Виконання кожного з запланованих заходів завершується її обговоренням, про у деяких випадках використовується прийом незавершеної дії, коли особливо емоційно та інтелектуально насичене завдання залишається без рефлексивного аналізу, спільного обговорення, які переносяться на наступне заняття з метою стимулювання творчо-пошукової активності учасників групи.Традиційно, до серед методичних прийомів виділяють такі базові методи, як групова дискусія і ситуативно - рольові ігри. До допоміжних відносять психогімнастику та проективний малюнок.Групова дискусія є колективним обговоренням певної проблеми, кінцевою метою якої є досягнення єдиної думки. Це спільне обговорення будь-якого суперечливого питання, яке дозволяє змінити думку, позиції і настанови учасників групи в процесі безпосереднього спілкування. Така форма спілкування дозволяє зіставити протилежні позиції. Побачити проблему з різних боків, уточнити взаємні позиції. Отже, груповою дискусією називається така публічна суперечка, метою якої є з'ясування й зіставлення різних точок зору, визначення істинної думки, знаходження правильного вирішення проблеми[15]. Для активізації учасників у груповій дискусії можна використовувати процедури такого типу, як висловлювання по колу або метод естафети, коли кожний передає слово тому, кому вважає за потрібне, а для висловлювання дається певний проміжок часу.Поширеними методами в груповій роботі, й даному професійно зорієнтованому курсі є ігрові методи. Дослідники виділяють ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі, ділові та ін. [1]. Гра є ефективною ще й тому, що може використовуватись на різних етапах групової динаміки. На першому етапі, тобто на початку групової взаємодії, гра сприяє подоланню напруженості, розкріпаченню, а отже, й включенню учасників групової взаємодії в роботу. Часто гра стає засобом діагностики й самодіагностики, допомагає творчо виразити своє "Я", подолати відчуженість, відкритися, що є важливим для досягнення поставлених цілям та завданням тренінгу " Самопізнання та саморегуляція". В тренінгу велика увага приділяється психогімнастичним вправам, оскільки в результаті їх використання відбуваються зміни в стані групи як цілого, окремих її учасників, а також може бути отриманий матеріал, усвідомлення й обговорення якого дозволять просунутись вперед й у змістовному плані. Н.Ю.Хрящева зазначає, що поняття "психогімнастика" є умовним[11]. Цим поняттям позначають дуже широке коло вправ: письмових, усних, вербальних та невербальних. Вони можуть виконуватись в невеликих групах по 2-3 чоловіка або всіма членами групи разом, бути спеціалізованими і впливати переважно та ту чи іншу психологічну характеристику, можуть носити більш універсальний характер ( Н.Ю.Хрящева). Іноді під психогімнастичними вправами розуміють тільки такі, котрі спрямовані на зміну стану групи як цілого або кожного учасника окремо. Підтримуючи таку думку, Н.Ю. Хрящева притримується необхідності позначення поняттям "психогімнастика" і тих вправ, які спрямовані на отримання досвіду, що відповідає змістовній цілі тренінгу. Функції, які виконують психогімнастичні вправи такі: функція діагностики емоційного стану учасників групи, вони дозволяють орієнтуватись у розвитку процесів групової динаміки і стимулювати їх. Крім того, психогімнастичні вправи можуть застосовуватись для розширення уявлення про себе й інших під час осмислення, зворотного зв'язку. На нашу думку, їх доцільно використовувати у професійно зорієнтованому тренінгу " Самопізнання та саморегуляція" саме тому, що змістовно психогімнастичні вправи відповідають тим цілям і завданням, які постають перед учасниками в процесі групової взаємодії. Таким чином, в даному тренінгу використовуються методи, які є загальноприйнятими для групової роботи, поєднуючись у різних конфігураціях, та за умови дотримання певних правил принципів роботи в групі, відповідного рівня підготовки тренера, вони забезпечують вирішення всіх поставлених завдань. Аналіз досліджень з проблематики підготовки майбутніх практичнихпсихологів та особливостей проведення групової форми роботи дозволяє говорити про суттєві підстави виділення у програмі тренінгу самопізнання та саморегуляції окремих блоків зі специфічними цілями та завданнями, що у своєму поєднанні повинні бути спрямованими на пізнання та вдосконалення студентами власних особистісних властивостей та якостей, важливих для професійної діяльності практичного психолога. Так, на першому етапі роботи студенти знайомляться з психологічними контекстами функціонування тренінгової групи, з правилами та можливостями тренінгових занять. Також при цьому відбувається усвідомлення необхідності вдосконалення особистісних професійно важливих якостей практичного психолога. Серед інших блоків групової роботи - тренінг самопізнання емпатійності. Емпатія розглядається як особливий спосіб осягнення іншої людини, але не раціональне осмислення її проблем, а прагнення емоційного відгукування на них. Фактично розвинута у людини емпатія - це запорука успіху в тих видах діяльності, які потребують проникнення у внутрішній світ партнера по спілкуванню.Поняття "емпатія" введене в психологію Е.Тітченером, який об'єднав філософські ідеї про

 
 

Цікаве

Загрузка...