WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний аспект формування педагогічної культури у професійній підготовці майбутніх учителів - Реферат

Психологічний аспект формування педагогічної культури у професійній підготовці майбутніх учителів - Реферат

поняття, закону, ідеї. Тут образно-емоційні форми мислення приводять до "прориву" невербалізованих образів, емоцій у форми слова, до словесного формулювання розумових образів або вибудовуванню асоціативного ланцюга по самих несподіваних підставах . Почуттєва інтуїція - це перетворена діяльність (практична), у якій знання "знання виникає й існує" тобто грає допоміжну гарматну роль, де вербалізовані, логічні поняття входять в образно-емоційні моделі мислення, де безпосереднє мислення може бути невербалізованим, а втіленим відразу в дію, образи частіше наочні і зв'язані саме з почуттєвим рівнем. Компоненти (доданки) почуттєвої інтуїції: гостра спостережливість, чіпка пам'ять, швидкі асоціації, бездоганна логіка. Основний принцип почуттєвої інтуїції - принцип тесту: по деталях про ціле . Багато досвідчених педагогів володіють у досконалості почуттям інтуїції. Вищим проявом інтуїції є інтелектуальна (творча) інтуїція, тобто по визначенню Е.Н. Князєва "досягнення стану інсайту, саме добудовування - перехід від простої структури до складного, саморозвиток, ускладнення первісної структури. Творча інтуїція виникає в людини тільки на рівні вищого прояву майстерності, коли є вже глибокі знання свого предмета і необхідний досвід, коли необхідна інформація виводиться з-під контролю свідомості, витісняється автоматизму, відпускається в підсвідомість. У результаті звільняється поле для вільного конструювання, для гри розуму, для інтуїтивного бачення . Крім того, успіх виникнення інтуїтивного рішення залежить від того, наскільки удалося дослідникові звільниться від шаблонів, переконатися у непридатності раніше відомих шляхів і разом з тим скоротити захопленість задачею . У своєму розвитку творча ініціатива проходить кілька етапів. Англійський учений Г. Уоллес виділяє 4 стадії: підготовку (охоплення максимально можливої розмаїтості елементів знання), дозрівання (переоцінка цінностей знання), осяяння (проривши в незнане) і перевірку. Центральним моментом вважається - інтуїтивне охоплення очікуваного результату. Та навіть вищий рівень сформованості знань, умінь і навичок, розвиненість необхідних особистісних якостей не забезпечують повного становлення педагогічної культури, тому що залишається несформованої педагогічна ініціатива, що припускає: 1. Здатність до прогнозування, умінню вгадати, передбачити всі ті ситуації, що можуть виникнути в ході педагогічної діяльності; 2. Здатність до педагогічної імпровізації, нестандартному, несподіваному підході до організації навчально-виховного процесу;3. Евристичне мислення, швидку орієнтацію, гостру спостережливість, чіпку пам'ять, бездоганну логіку;4. Широта асоціацій, легкість асоціювання окремих понять.5. Здатність студента до дізнавання, до розпізнавання образа по деталі, до згортання розумових операцій, до аналогії;6. Ступінь оперативності прийняття рішень в умовах дефіциту часу й інформації. Таким чином, педагогічна інтуїція - один з ведучих компонентів педагогічної культури, найважливіша якість педагога, що визначає моментальний і безпомилковий вибір методу, прийому , слова, інтонації. 5. ВисновкиСеред комплексу проблем удосконалення висщей школи первісне значення у сучасних умовах має постійне підвищення якості підготовки та виховання викладачів, зміцнення стосунків вищей школи із практикою. Психологія висщей школи розкриває психологічні закономірності цілеспрямованої теоретичної та практичної підготовки спеціаліста у зв'язку з його всебічним розвитком, демонструє зв'язок між діяльністю, особистістю студента та різноманітними педагогічними впливами на них, змістом виховання в цілому. Вона характеризує особистість та діяльність викладача, керівництво навчальним процесом та виховної роботи, розкриває умови формування особистості студента та його професійно - важливих якостей. Психологічне вивчення мети та завдань підготовки майбутніх викладачів є важливою умовою для вірного визначення змісту, принципів і методів виховання та навчання студентів. Для істотного поліпшення навчальних планів та планів з виховної роботи, поглиблене дослідження психологічних вимог до майбутнього викладача, до його духовної культури, того місця, що займає викладання предметів та проведення виховної роботи у формуванні його особистості. Підготовка майбутніх викладачів у вузі підлегла визначеним психологічним закономірностям, у яких виражаються істотні психологічні умови і передумови розвитку і формування особистості майбутнього викладача. Успішність навчально-виховного процесу обумовлена великою кількістю факторів, кожен з яких є надзвичайно важливим, і тому нехтування будь-якого з них обов'язково призводить до непорозумінь і зниження його ефективності. Одним із основних, якщо не найбільш вагомий чинник, що забезпечує результативність процесу навчання є безпосередньо сам педагог, який бере на себе роль вчителя і вихователя. Зокрема саме до особистості майбутнього педагога висувається ряд надзвичайно серйозних вимог. Серед них можна виділити головні, без виконання яких неможливо стати висококваліфікованим викладачем, та другорядні, які власнене є обов'язковими для педагога, але саме вони розкривають неповторність його особистості, формують зокрема індивідуальність, що в змозі навчати й виховувати іншу особистість. Як основні, так і другорядні вимоги відносимо до психології діяльності та спілкування педагога. Зокрема високий рівень педагогічної культури викладача - одна із головних й постійних вимог. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив прийти до висновку, що педагогічна культура, будучи специфічним додатком загальної культури, являє собою більш інтегральну соціальну якість особистості викладача, що поєднує процес і результат педагогічної діяльності, узагальнений показник професійної компетентності і ціль професійного самовиховання. Педагогічна культура - це усвідомлена система, що містить у собі професійно - значимі особистісні якості педагога, професійно - необхідні знання, вміння і навички, педагогічний досвід, творчий підхід до рішення задач навчання і виховання, педагогічну інтуїцію; цілісна система, що має власну організацію та вибірково взаємодіє з навколишнім середовищем.
Список використаної літератури:
1. Андрущенко В.П. Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні на зламі століть //
2. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. - К., 1995.
3. Коляденко С.М., Юрчук О.О. Деякі питання соціалізації особистості у творчий спадщині В.О. Сухомлинського // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. - Київ-Житомір.: Державний педагогічний інститут. 2001
4. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. Навч. посібник. - К., 1997.
5. Мороз О., Юрченко В. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс//Наукові записки: Зб. наук. стат. НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2001.
6. Немов Р.С. Индивидуальный стиль деятельности педагога// НемовР.С. Психология: В 3кн. - Кн.2. Психология образования. - М.:Владос,1998.
7. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Просвіта, 2000.
8. Педагогика и психология высшей школы / Отв. ред. С.И. Самыгин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
9. Степанишин Б.І. Особа викладача інституту та шляхи її формування//Рідна школа. - 1992.
10. Щербань П. Сутність педагогічної культури//Вища освіта України. - 2004. -
11. Якунин В.А. Педагогическая психология. - СПб.: Полиус, 1998. - 639с.

 
 

Цікаве

Загрузка...