WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний аспект формування педагогічної культури у професійній підготовці майбутніх учителів - Реферат

Психологічний аспект формування педагогічної культури у професійній підготовці майбутніх учителів - Реферат

самовдосконалення, що у свою чергу визначається усвідомленням своїх недоліків і умінням у свою чергу їх виправити, здатністю вчителя до самоконтролю і самоаналізу, побудовою проблеми дій по самовихованню, учитель не може характеризуватися як носій високої культури. Він має право учити доти , поки учиться сам - це заповідь повинна стати професійним кредо сучасного вчителя. Тому прагнення до постійного самовдосконалення є однією з основних якостей особистості педагога високої педагогічної культури. Таким чином, важливим складовим компонентом педагогічної культуриє особистісні якості вчителя, що багато в чому визначають рівень його професіоналізму.
2.2 Психолого - педагогічні знання, вміння та навички, що необхідні у формуванні педагогічної культури
Не менш важливим компонентом педагогічної культи, на думку Я.А. Коменского, Н.К. Крупской, Л.В. Луначарского, Н.М. Бавченкова, В.М. Галузинского, В.В. Гаврилюка, В.В. Запевиной, Н.В. Кузьміній, О.З. Красновой, Е.Ф. Логиновой, А.И. Лобач, А.Н. Растрыгиной, та інших , є професійні знання. Професійні знання, будучи освоєні вчителем у логіку відповідних наук, прямо і безпосередньо не стають "керівництвом до дії". Необхідність психолого-педагогічних знань виражається не в механічному їхньому присвоєнні, а в осмисленому їх підборі, оцінці, у побудові на їх основі концептуальної схеми власної діяльності. Постаючи у виді когнітивних основ для прийняття педагогічних рішень, вони, як правило, існують у свідомості вчителя в скороченому виді . Їхнє усвідомлення і розгортання здійснюється тільки в екстремальних для вчителя умовах. У величезній кількості знань необхідно виділити ядро, яке потрібнопедагогові завжди у всіх видах його педагогічної діяльності і яке визначає його педагогічну культуру. Функції педагога різноманітні - викладач навчальних дисциплін, учитель-вихователь, учитель - класний керівник та ін. В.С. Ільїн, у моделі випускника педвузу включає методологічні, теоретичні, методичні знання та технологічні, котрі є основою оволодіння конкретними практичними прийомами . И.Я. Лернер представляє 4 клани знань: методологічні, загально педагогічні, прикладні, приватно - прикладні. Найбільш повний зміст психолого-педагогічних знань, що необхідні для формування педагогічної культури представлені І.Я. Зязюном , він виділяє наступні знання: 1. Методологічні (знання загальних принципів вивчення педагогічнихявищ, закономірностей соціалізації навчання і виховання); 2. Теоретичні (знання цілей, принципів змісту методів і формпедагогічної діяльності і закономірностей формування і розвиткуособистості дитини ); 3. Методичні (знання основ методики навчання і виховання); 4. Технологічні (знання способів і прийомів навчання і виховання). Професійні знання вчителя характеризуються і такою важливою особливістю, як особистісна забарвленість. Знання науки, весь багаж культури, захопленість педагога сприймаються як його власна позиція. Майстерність педагога в "оживленні", і натхненні знання. Які не просто передаються з книг в аудиторію, а викладаються як свій власний погляд на світ . Професійні знання вчителя звернені, з одного боку, до науки, з іншої до учнів. Варто помітити, що складність навчання вчителів полягає у складності прилучення до професійної компетентності - професійні знання формуються відразу на всіх рівнях: методологічному , творчому, методичному і технологічному. Що жадає від студентів досить розвитого професійного мислення, здатного відбирати, аналізувати і синтезувати придбані знання в досягненні педагогічних цілей, представляти їх у технологічній формі. Без достатнього рівня професійних знань найчастіше залишаються нерозвиненими інтереси, потреби, професійно - значимі якості особистості і тим більше ускладнюється їх реалізація. Професійні знання самі по собі не визначають педагогічну культуру вчителя. Педагогічна культура визначається відношенням до цих знань, вмінням учителя розпоряджатися цими знаннями, використовувати їх для свого професійного зросту . Тільки в тому випадку, якщо знання перейдуть у розряд переконань, вони стануть показниками педагогічної культури вчителя. В.А. Сластьонін пише про те, що знання педагога повинні бути співвіднесені з рішенням конкретних педагогічних задач . "Практична реалізація цих задач перетворює знання в інструмент професійної діяльності вчителя ". Отже, для того, щоб бути здатним до передачі культурних цінностей і культурно - значимого досвіду, необхідні не тільки знання, але і сформованість загально педагогічних і професійних знань і умінь, тобто вчитель повинний вміти застосувати отримані знання на практиці. Вміння, придбані майбутнім вчителем у процесі навчання, виступають показником якості засвоєних знань, складають його ядро, є одним з ведучих компонентів культури вчителя .Визначимо комплекс базових вмінь, що необхідний майбутньому педагогові для успішного розвитку своєї педагогічної культури - це діагностичні, комунікативні, проективні, конструктивні, аналітичні й ін.
2.3 Педагогічний досвід як один з компонентів педагогічної культури
Педагогічна діяльність настільки складна і багатогранна, що її не може забезпечити одна лише педагогічна основа: вона спирається на емоційну сферу, на все багатство духовного світу педагога, на його педагогічний досвід, що складають професійно-педагогічні знання і практично засвоєні навички й уміння. На думку А.В. Барабнщикова, С.С. Муцинова, Т.Ф. Белоусовой, Н.Е. Воробйова, Т.В. Івановій , В.К. Сухонцевой і інших , педагогічний досвід є важливим компонентом педагогічної культури. У структури досвіду можна виділити 3 рівні: 1. Загальнокультурний . Є втіленням загального соціального досвіду, накопиченого людством у процесі розвитку культури на цьому рівні досвіду маємо справу з морально-етичними, естетичними відносинами особистості, загальнолюдськими цінностями. 2. Індивідуальний досвід (повсякденний ). Цей рівень, так званого, здорового глузду. Тут представлений весь унікально - неповторний досвід у виді почуттів, емоційно - пофарбованих спогадів, звичок і т.д. Загальнокультурний досвід тільки через індивідуальний. 3. Професійний досвід - це досвід, накопичений у діяльності як праці, тобто діяльності, обумовленої значними, стійкими соціальними цілями. У цьому досвіді сумується і загальнокультурний і індивідуальний досвід. Ефективність професійної діяльності викладачазалежить не тільки і не стільки від знань і навичок, скільки від здатності використовувати надану в педагогічних ситуаціях інформацію різними способами й у швидкому темпі. А це приходить тільки з досвідом. Безпосередніми джерелами педагогічного досвіду є досягнення науки, у тому числі науки про людину, її виховання і розвиток , передовий педагогічний досвід, особистий досвід і вироблені на його основі мислення й інтуїція педагога. "Якщо досвід запліднений науковими знаннями, якщо він вдумливо аналізує, то його дозрівання відбувається швидше, він стає важливим джерелом творчих рішень і проектів. У протилежному випадку поняття "досвід" буде відбивати тільки стаж і нічого більше ", - пише В.И. Загвязинский.3. Педагогічна творчість як системотворчий компонент педагогічної культури Навіть високий рівень розвитку знань і умінь марний , якщо йому не властивий активний творчий потенціал особистості вчителя . Педагогічна творчість є системотворчим компонентом педагогічної культури, що виділяє у своїх працях А.В. Барабанщиків, Т.Ф. Белоусов, С.Б. Елканов, Т.В. Іванова, А.И. Лобач, Л.А. Нейштатд, М.Н. Скаткин та інші . Педагогічна діяльність не може бути, однозначна, вона завжди припускає гнучку шкалу рішень , що залежить від багатьох обставин. Таке розуміння її сутності відкриває простір

 
 

Цікаве

Загрузка...