WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у вищій школі - Курсова робота

Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у вищій школі - Курсова робота

студента розуміти текст, а потім запам'ятовувати. Мета професійного навчання - навчити професійно мислити, що виявляється в умінні вирішувати професійні завдання.Вирішення практичних завдань вимагає аналізу, синтезу та порівняння (мисленнєва діяльність, яка потребує зусиль, напруження волі). Процес мислення включається у сприймання. Вища форма мислення - творче (дивергентне) мислення. Репродуктивне (конвергентне) мислення діє за алгоритмом, зразком; дає один результат. У людини виникає раптова інтуїція (унікальний інстинкт здогадки). Вона тісно пов'язана з логічним міркуванням. Отже, тут мова йде про творчу діяльність (їй передує накопичення знань з певної галузі) - перехід кількості ідей у нову якість. Новизна творчого акту має подвійний характер: з одного боку суб'єктивність - нове для себе, для свого досвіду - та об'єктивність - нове для суспільства взагалі. Іноді на одне питання особа може дати кілька правильних відповідей. Отже, розвиток людини - це приклад суб'єктивного характеру творчого мислення. Процес психічного розвитку - суб'єктивний творчий процес.Будь-яка життєва проблема потребує нестандартного вирішення; творчість виявляється у мисленні, почуттях, роздумах, конкретному ставленні до якогось явища, здатності сприймання нового. Креативність - це здатність до сприймання та утворення нового. Педагог має спрямовувати студента у цій справі, коригувати його фрагментарні творчі здобутки, допомагати у осмисленні, систематизації тощо. Стадії творчого процесу (В.П.Зінченко):1. Виникає нова тема, завдання. Початок необхідності вирішення цього завдання.2. Ситуація аналізується, усвідомлюється проблема ситуації, завдання.3. Формулюється гіпотеза, усвідомлюються протиріччя, уточнюється проблема4. Починається пошук шляхів вирішення проблеми - єдність свідомого і несвідомого.5. Виникає ідея як вирішення завдання (інсайд).6. Виникнення та реалізація остаточного варіанту ідеї.Творчому процесові заважає висока комфортність, тривожність, емоційна пригніченість, слабка мотивація діяльності, низька самооцінка.
5.4. Контроль і перевірка знань і умінь студентів
Контроль і перевірка знань і умінь студентів відіграють особливу роль в управлінні. Система контролю, що існує на сьогодні не є досконалою. Контроль повинен здійснюватися за такими показниками, які б відповідали психолог-педагогічній моделі сучасного спеціаліста з вищою освітою й могли б визначатися за допомогою системи психодіагностичних процедур.У теорії управління - це відносно самостійна функція, яка виявляє наскільки результат навчання відповідає меті, чи співпала мета навчання й мета учіння.Принципи контролю та оцінювання [10, 191]: - систематичність (важливо робити зріз знань за певною системою, щоб перевірити знання усіх студентів);- об'єктивність (у жодному випадку не слід переносити власне ставлення до особи студента на його оцінювання);- всебічність (необхідно охопити знання з різних розділів предмету, що вивчається).Ці принципи беззаперечні, проте вони ставлять ряд певних проблем, зокрема, це такі питання: Які вимоги до засвоєння знань (репродуктивні чи творчі)? Що перевіряти (знання, уміння чи навички)? Як співвіднести об'єктивні критерії оцінки з необхідним врахування індивідуальних особливостей? тощо.При оцінюванні слід уникати таких помилок:
помилка ореола (оцінювання кращих студентів групи);
логічна помилка;
поблажливість (до найслабших і найсильніших);
тенденційність (якщо студент на першому занятті отримав "незадовільно" або "відмінно", це не означає, що далі він теж буде виявляти той самий рівень знань).
Система контролю повинні сприяти розвиткові самоосвіти й самоконтролю.
5.5. Шляхи досягнення оптимізації взаємодії викладача і студента
Для оптимізації педагогічної взаємодії викладача і студентів як умови підвищення ефективності навчального процесу управління нею необхідно здійснювати такі напрямки [4, 56]:1) забезпечення наступності педагогічної взаємодії викладачів і студентів на різних етапах професійного навчання майбутніх педагогів, поступовий обмін між викладачами та студентами соціально-рольовими функціями;2) аналіз особливостей особистості викладача та студента, які є умовою і результатом їхніх стосунків у процесі навчання;3) перехід від індивідуально-спільного (фронтальне чи паралельне навчання) до спільно-взаємодійного типу організації навчання (групові форми навчання, ділові ігри, "мозкові штурми", дискусії тощо);4) вияв рівня задоволення викладачів і студентів педагогічною взаємодією і виявлення труднощів,що стоять на заваді;5) науково-методичне забезпечення та психологічний супровід (діагностика, консультація, психокорекція тощо) педагогічної взаємодії;6) аналіз і оцінка результатів педагогічної взаємодії. Відомі психологи (Б.Г.Ананьєв, Ш.А.Амонашвілі та ін.) визначили головні риси керівника управління:1) сміливість і рішучість;2) самоконтроль;3) чіткість рішень;4) почуття справедливості;5) ясність планів;6) звичка працювати старанно;7) привабливість особистості;8) співчуття і розуміння;9) досконале володіння ситуацією;10) готовність взяти відповідальність на себе; 11) співпраця, співробітництво.
Висновок
Отже, у ході дослідження було зроблено такі висновки:1. Професійна якість сучасного фахівця потребує цілої системи особистісних якостей, соціально-психологічних рис і професійних здібностей, формування яких є найважливішим завданням управління процесом у вищому навчальному закладі.2. Управління навчальним процесом у вищій педагогічній школі за нових соціально-економічних умов має важливе теоретико-методологічне та науково-практичне значення.3. Важливого значення набуває принцип єдності управління та самоуправління у педагогічному процесі, зокрема через організацію самостійної навчальної діяльності студентів.4. При управлінні процесом освіти необхідно враховувати особливості особистості, яка навчається, і особистості, яка навчає, тобто студента і викладача. Також забезпечувати взаємодію, взаємозв'язок та взаєморозуміння між цими суб'єктами навчального процесу. 5. Для поліпшення педагогічної освіти на сучасному етапі розвитку держави необхідним є концептуальне переосмислення психолого-педагогічних умов управління підготовкою викладача.
ЛІТЕРАТУРА
1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник. - К., 1997.
2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб. пособие. - Мн., 1993.
3. Заїка Е.В. Психологічні питання організації самостійної роботи студентів вузів // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 5-6.
4. Карамушка Л.М Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. - К., 2000.
5. Кремень В. Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2001/2002 навчальному році // Педагогічна газета. - 2000. - № 11. - С. 1-2.
6. Левина М.М. Функциональное моделирование процесса обучения // Новые исследования в педагогических науках. - М., 1970. - № 2. - С. 13-18.
7. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. О.Г.Мороза. - К., 2000.
8. Организация учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе: Учеб. пособие. - Л., 1984.
9. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1986.
10. Падалка О.С., Мороз О.Г. Психологія та педагогіка вищої школи. - К., 2003.
11. Поторій Я.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студента // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 2.
12. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика Пресс, 1996.
13. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Курс лекцій. К., 1997.
14. Словарь психолога-практика / Сост. С.Ю.Головин. - Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...