WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у вищій школі - Курсова робота

Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у вищій школі - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у вищій школі
?
ЗМІСТ
Вступ
Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у вищій школі
1. Поняття про управління.
2. Психологія управління
3. Об'єктивні можливості управління системою освіти
4. Функції управління, їх психологічний аналіз
5. Управління учінням студентів
5.1. Визначення мети і змісту навчання
5.2. Забезпечення мотивації учіння студентів
5.3. Організація пізнавальної активності та
5.4. Контроль і перевірка знань і умінь студентів
5.5. Шляхи досягнення оптимізації взаємодії викладача і студента
Висновок
Література
Вступ
Діяльність - це динамічна система відношень суб'єкта зі світом, у процесі становлення якої відбувається виникнення і втілення в об'єкті психічного образу і реалізації опосередкованих відношень суб'єкта в предметній діяльності. Діяльність може бути зовнішньою (предметною) і внутрішньою (психічною). Дослідження довели, що завжди була і буде потреба у керуванні діяльністю. Особливо гостро ця проблема постає у вищій школі, де студенти дуже часто не можуть правильно себе організувати, вчасно виявити свої помилки у побудові самостійної роботи тощо. Окрім того слід пам'ятати про пріоритети у підготовці педагогічних та науково-педагогічних кадрів, викладені у "Національній доктрині розвитку освіти України", що спрямовані на модернізацію освіти та її поліпшення. Саме тому важливим на цьому етапі буде дослідження проблеми організації управління навчальним процесом у вищій школі. Оскільки на сучасному етапі розвитку української держави увага приділяється, в першу чергу, змінам методології підготовки майбутнього фахівця, зокрема переорієнтації на формування цілісної особистості педагога, який має бути високоосвіченою та високодуховною людиною, тому слід переглянути вже накопичений досвід у підготовці вчителя та викладача, частково змінити та утвердити нову сучасну систему управління сферою освіти.Сучасна Україна на сьогодні виступає за запровадження демократизації у всіх сферах суспільства, тому, відповідно, необхідно розробити демократичний механізм управління у педагогічних навчальних закладах на засадах гуманізації та гуманітаризації. Нагальною є потреба формування у студентів національної самосвідомості на основі вивчення історії України, народних традицій, звичаїв, усвідомлення національної самобутності свого народу, підвищення мовленнєвої культури, активності, екологічної культури, природоохоронної та рекреаційної діяльності, розвитку навичок творчого використання дозвілля й дотримання здорового способу життя.Взагалі в умовах гуманізації та демократизації суспільного життя посилюється роль психологічної культури спеціаліста з вищою освітою. Отже, завданням вищої освіти є також формування у студентів - майбутніх педагогів комунікативних умінь, здатності спілкуватися з дітьми на основі принципів взаєморозуміння та взаємоповаги, готовності конструктивно розв'язувати конфліктні ситуації, що виникають у педагогічній взаємодії тощо.Усе вище зазначене дуже складно організувати у вищій школі, оскільки у вищих навчальних закладах навчаються діти з різних регіонів, з різними особливостями, традиціями, поглядами на життя тощо. Для того, щоб правильно сконструювати навчальний процес, необхідно дуже добре знати особливості управління освітою. Саме тому вважаємо за потрібне детальніше зупинитися на визначеній проблемі. З огляду на це можна виділити такі завдання цієї роботи: визначити функції та особливості управління у вищій школі, характеристики викладача-організатора навчального процесу, мотивації учіння студентів тощо.
Психологічний аналіз управління навчально-виховним
процесом у вищій школі
1. Поняття про управління.
Управління - це процес упливу суб'єкта на ту чи іншу систему (біологічну, технологічну) з метою організації цієї системи, збереження, видозміни її структури, підтримки, зміни режиму діяльності, її програми [14, 636]. Освітня система потребує управління, хоча відносно освіти управління має якісні відмінності: людина - це не об'єкт діяльності, на відміну від технологічної чи будь-якої іншої системи, людина вибірково ставиться до зовнішніх впливів. Саме тому процес управління освітою є дуже складним і потребує великої уваги.У вищій школі здійснюються одразу три процеси - навчання, розвиток особистості, виховання, поєднання яких має назву едукація. Результатом едукації є професійна підготовка студентів до самостійної професійної діяльності. Зокрема для студентів педагогічного університету це: оволодіння знаннями, уміннями, навичками, набуття професійних якостей - педагогічного мислення, педагогічного спостереження тощо. Для студенів загалом це: духовне зростання, остаточне формування особистості, визначення громадської позиції тощо. Забезпечувати едукацію - єдність усіх цих трьох напрямків освіти - завдання управління освітою. В управлінні процесом підготовки майбутнього педагога можна виділити дві групи проблем. Перша зумовлена особливостями відносин системи педагогічної освіти із зовнішнім середовищем (дія об'єктивних закономірностей соціального розвитку); друга пов'язана з процесами, що відбуваються всередині неї (взаємозв'язок та взаємозумовленість закономірностей її розвитку й функціонування, внутрішньосистемними суперечностями та специфічними принципами їх розв'язання у процесі управління фаховою підготовкою освітян) [4, 12].Організаційно-педагогічною основою управління процесом підготовки вчителя є сукупність мети, завдань, принципів, функцій, методів, які можна розглядати на трьох рівнях: ступенева педагогічна освіта, педагогічний навчальний заклад і педагогічний процес у вищій педагогічній школі [10, 178]. Такий системний підхід до аналізу педагогічних явищ має передумовою налагодження зв'язку між змістом, засобами й формами навчання. Реалізація принципу наступності збагачує зміст, форми й методи навчання та виховання і цим акумулює позитивні результати на всіх рівнях управління системою педагогічної освіти. Необхідно забезпечувати чутку послідовність етапів навчального процесу, оскільки кожний наступний етап складніший за попередній, а тому випадання будь-якої ланки призведе до втрати потрібних результатів. Слід також зазначити, що позитивним буде навчання тільки тоді, якщо система освіти буде правильно організованою, починаючи з шкільної освіти і закінчуючи інститутом вдосконалення вчителів і у зворотньому напрямку. Необхідна чіткість, наступність та цілісність педагогічного процесу забезпечується лише за умови правильного управління освітою. Далі буде розглянуто що входить до поняття управління освітою, його структури, завдань, функцій тощо.
2. Психологія управління
Управління та предмет його діяльності - це колективна праця конкретної організації, якою керує певний апарат управління. За умовами і складом праці усі організації суттєво відрізняються, тому у кожному випадку можнаспостерігати особливі риси керування. Так, на зборах та нарадах керівник вивчає стан об'єкта, яким керує, за доповідями підлеглих, формує на цій основі нові програми дій або уточнює попередні, дає вказівки з приводу виконання прийнятого рішення. Управління навчально-виховним процесом у вищому педагогічному закладі - це планомірний вплив на його зміст, структуру, передумови ефективності з метою забезпечення високого рівня професійного становлення й особистісного зростання майбутнього вчителя й вихователя, його науково-теоретичної та практично-методичної підготовки. Процес навчання в університеті пов'язаний зі зростанням кількості завдань, винесених на самостійне опрацювання, зі збільшенням чисельності різних курсів та поглибленим вивченням певного предмету. Управлінська діяльність у вищій школі необхідна, оскільки приходячи після школи (а

 
 

Цікаве

Загрузка...