WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний аналіз сприйняття студентами наукового тексту - Курсова робота

Психологічний аналіз сприйняття студентами наукового тексту - Курсова робота

поділений на абзаци, стає надзвичайно складним і незрозумілим, якщо об'єм речень в тексті через міру великий. Такі ж складнощі виникають при довгих переліках правил, рекомендацій, інструкцій і т.д. Так виникає необхідність поділу складних по об'єму синтаксичних побудов. Велике значення для полегшення сприймання мають фонові знання, уміння їх активізувати та творчо використовувати для розуміння наукового тексту. Утруднення сприймання може пояснюватись цілим рядом причин. Наприклад, складністю самої думки автора, несподіваністю та незвичністю такої думки, заплутаністю викладу та вираження думки, відхиленням думки в сторону, і в решті решт незнайомим словом. Незрозумілість може бути ненавмисною та навмисною. Навмисна неясність часті зустрічається вхудожніх текстах і не є характерною ознакою наукового тексту.Незнайомі слова в науковому тексті мають бути поясненні. Додаткова інформація може подаватись у різних формах: визначення, пояснення, уточнення, приєднання. Чим більше вказується ознак предмета, тим повніша складається про нього уявлення. Слід враховувати при цьому обізнаність студентів в даній галузі та тематиці, щоб пояснення не виявились зайвими та не переобтяжили текст. Виділення, курсив, додаткові знаки в тексті не є додатковою інформацією, але вони полегшують сприймання тексту шляхом забезпечення ціленаправленого пошуку потрібної інформації. Полегшенню сприймання наукового тексту сприяє також зниження напруженості викладення. Ненапружений текст - це логічно розвернутий текст без пропусків змістових ланцюжків, без стрибків в тема-рематичних послідовностях. Отже, полегшувати сприймання тексту так само як і ускладнювати його можуть багато факторів, на які слід звертати увагу авторам наукових текстів, учителям та студентам.
Висновки
Для вивчення процесів приймання потрібно враховувати вікові особливості психічного та фізіологічного розвитку реципієнтів. У студентів відповідно до їх віку має бути досить великий об'єм оперативної пам'яті, досвід у мислительних процесах (аналіз, синтез), знання відповідних лексичних одиниць, творче мислення. У сприйманні важливу роль відіграє попередній досвід, попередні уявлення особистості. Зміст попереднього досвіду, спорідненість його із сприйманим об'єктом, інтерес до нього є передумовою ефективності та адекватності сприймання. Поряд із попереднім досвідом слід зазначити очікування та пресупозиції студента до сприйняття тексту, які можуть створюватись викладачем або ж самим студентом. Необхідною передумовою сприйняття наукового тексту студентами є оволодіння основними поняттями у відповідній галузі наук. Науковий текст характеризується великою кількістю термінів та понять, що мають абстрактну природу. Останнє вимагає достатнього розвитку абстрактного мислення у студентів, а також високого рівня розвитку мислительних процесів, аналізу та синтезу. Сприйняття будь-якого тексту може бути різного рівня: високого чи низького. За високого, адекватного сприйняття, образ тексту має бути динамічним та мінятися в процесі сприйняття. Студент створює цілісний образ тексту, виділяючи в ньому структурні компоненти, розуміє основну думку тексту, виділяючи при цьому другорядні думки, може передати зміст тексту, підбираючи при цьому свої слова та не порушуючи цілісність тексту. Важливим при цьому є рівень розвитку мовної компетентності студента. Саме усвідомлення проблемної ситуації робить розуміння наукового тексту можливим. Внутрішня мотивація та інтереси студента відіграють важливу роль при сприйнятті наукового тексту. В процесі інтерпретації сучасних наукових текстів відбуваються складні процеси рефлексії, яка проявляється як погляд на світ через інтереси, потреби і цілі студента. Слідкуючи за закономірностями сприйняття тексту студентами, можна помітити цікаву тенденцію щодо активності та творчості дій студента. Зрештою сприйняття тексту може обмежуватись лише сприйняттям понять, може перейти у судження і навіть у дії вищого порядку - в умовиводи. З вище сказаного можемо зробити висновки, що сприйняття як таке - суб'єктивне, а сприйняття наукового тексту - відносне.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство,
2. 1979. - 350с.
3. Богин Г.И. Разные подходы к вопросу о схемах понимания текста // Текст в языке и речевой деятельности: состав, перевод и автоматическая обработка. - М., - 1987.
4. Воробьева М.Б. Некоторые особенности научного произведения обзорного характера // Общие и частные вопросы исследования функциональных стилей. - М.: Наука, -1988.
5. Воробьева О.П. Текстовые категории и фактор адресата. - Киев, - 1992.
6. Выготский П.С. Мышление и речь. - М., - 1999.
7. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии. - М., - 1984.
8. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М., - 1980.
9. Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. - М., - 1989.
10. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории: Автобиография. - М.:Наука, -
11. 1980. - 339с.
12. Леонтьев А.А. Психология общения. - Тарту, - 1974.
13. Максименко С.Д. Загальна психологія. - Вінниця: Нова Книга, -
14. 2004. -701с.
15. Мамардашвили М. Как я понимаю философию... / Сост. и предисл. Ю.П.
16. Мурзин Л.Н. Язык, текст и культура // Человек - текст - культура: Коллект. монография/ Под ред. Н.А.Купиной, Т.В.Матвеевой. Екатеринбург, - 1994
17. Мурзин Л.Н. О лингвокультурологии, ее содержании и методах // Русская
18. разговорная речь как явление городской культуры/ Под ред. Т.В.Матвеевой. - Екатеринбург: "АРГО", - 1996.
19. Мурзин П.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. - Свердловск, -
20. М.: Прогресс, - 1990. - 344с.
21. Огурцов А.П. Дисциплинарные исследования и научных коммуникации // Системные исследования. - М., - 1980.
22. Петрушевская Л.С. Лингвистические сказочки // Собр. Соч.: Т.5. - М., - 1996
23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., - 1999.
24. Славгородская Л.В. Научный диалог. Лингвостилистические проблемы. - Л.: Наука, - 1986.
25. Современная философия: Словарь и хрестоматия. - Ростов-на-Дону:
26. Феникс, - 1996. - 59с.
27. Штерн А.С. Перцептивный аспект речевой деятельности (эксперементальное исследование). СПб., - 1992.
28. Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности - системно-структурное строение, смысл и содержание // Системные исследования: Методологические проблемы: М., - 1987.
29. http://fixed.ru/prikling/russmen/konc/kvoprmvoghwh.html
30. http://iling.nw.ru/grammatikon/child/kos.html.
31. Siipola Е. М. 1935. A Study of Some Effects of Preparatory Set. "Psychol. Monogr.", 46, № 210.

 
 

Цікаве

Загрузка...