WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура викладача вищої школи - Курсова робота

Психологічна культура викладача вищої школи - Курсова робота

вміння висловлювати розпорядження, вказівки та прохання без благання, але і без марнославства;- вміння слухати співрозмовника, не виказуючи байдужості та вищості;- врівноваженість, самовладання і діловий тон спілкування без дратівливості та сухості;- простота в спілкуванні без фамільярності та панібратства, без "показухи";- принциповість і наполегливість без упертості;- уважність, чутливість і емпатійність без їх підкреслення;- гумор без насмішки;- скромність без удаваності.Отже, педагогічний такт виховується і набувається разом з психологічною культурою і конкретно виявляється в педагогічній діяльності. Він є показником зрілості викладача вищої школи як майстра своєї справи. Це сильний засіб, за допомогою якого вихованців можна перетворити на своїх спільників чи, навпаки, суперників. Педагог повинен працювати над формуванням власного педагогічного такту і постійно його вдосконалювати. Як немає межі досконалості, так і немає межі вияву різноманітних і багатогранних сторін педагогічного такту.Його вдосконаленню сприяє так званийсоціальний інтелект - особлива індивідуальна його якість, що дає змогу розуміти дитину, розпізнавати найбільш суттєві її риси, усвідомлювати мотивацію її поведінки.Соціальний інтелект проявляється як просоціальна спрямованість, готовність до співробітництва, особиста зацікавленість у добробуті інших; соціальна ефективність як очікування успіху в розв'язанні міжособистісних взаємин; емпатійний інтерес та особисте співчуття, які забезпечують декодування невербальних ознак емоційних переживань; адекватне визначення ціннісних аспектів ставлення до себе і до інших[30].Психологічна творчість - особистісна якість викладача вищої школи, яка є невичерпним джерелом його ініціативи, активності, інновацій, постійного натхнення для вдосконалення всього педагогічного процесу. Там, де немає творчості в педагогічній діяльності, там немає живої душі, там педагогіка є бездітною. Обміркування методики і змісту майбутнього навчально-виховного заходу, конкретне їх визначення, планування і проведення - справа індивідуальна. Тому як немає двох однакових педагогів, так і немає двох однакових методик.
Висновки
У даній роботі ми зробили спробу з'ясувати, які компоненти включає комплекс професійної культури вузівського викладача. Оскільки характеристика особи є віддзеркаленням діяльності, ми спробували показати, що професійна діяльність вузівського фахівця багатогранна і має декілька сторін - психологічну, наукову, методичну, яким відповідає комплекс компонентів здібностей - гносеологічний, конструктивно-проектний, організаційний, комунікативний і перцептивна рефлексія. Володіння сукупністю цих здібностей допомагає досягти викладачу вищої школи високого рівня майстерності і робити ефективний вплив на формування особи студента, його власних здібностей, що дають можливість самореалізації в нашому складному, суперечливому світі.
Список використаних джерел
1. Болотин И, Березовский А. Кадры современной высшей школы. - //Высшее образование в России. - 1998 - №2. - С. 22-27
2. Волгин В. Н. Молодежь в науке. М.; 1964. - 135 с.
3. Гоноболин Ф. Н. Психологический анализ педагогических способностей. В сб. Способности и интересы. М.; 1962. - 245 с.
4. Добрускин М. Социально-психологический портрет вузовского викладача вищої школи. - //СОЦИС - 1995. - №9. - С. 137-141.
5. Есарева З. Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. Л.; Изд-во Ленинградского университета, 1974. - 112 с.
6. Иванов В., Гурье Л., Зерминов А. Педагогическая деятельность: проблемы, сложности // Высшее образование в России. - 1997. - №4. - С. 44-49.
7. Краткий психологический словарь. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общей ред. А. Н. Петровского, М. Г. Ярошевского. - Ростов-на-Дону, Изд-во "Феникс". - 1998. - 512 с.
8. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. - М.; Высшая школа, 1990. - 119 с.
9. Маркова А. Н. Психология труда викладача вищої школи: Кн. для учителей. - М.; Просвещение, 1993. - 192 с.
10. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). - М.; "Дело", 1994. - 216 с.
11. Скок Г. Б., Салкова О. В. Совершенствование коммуникативных умений преподавателя. - //Советская педагогика. - 1990. - №5. - С. 101-103.
--------------------------------------------------------------------------------[1] Амонашвим Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества: Книга для учителя. К., 1991. С. 62.
[2] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: В 2 кн. М, 1999. Кн. І. С. 232.
[3] Кузьмина Н.В., Кухарев Н.В. Психологическая структура деятельности учителя. Гомель, 1976. С. 20.
[4] Щербаков А. И. Формирование личности учителя в системе высшего педагогического образования. Л., 1968. С. 30.
[5] Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. С. 103.
[6] Bourdoncle R. La professionnalisation des enseignants: les limites d'un mythe // Revue Francaise de Pedagogie. 1993. № 105. P. 103.
[7] Debesse V., Milaret G. Traite des sciences pedagogiques. Paris, 1974. P. 138.
[8] Там само. Р. 51.
[9] Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. М., 1988: Педагогічна майстерність / За ред. I.А. Зязюна. К., 1997.
[10] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Кн. 1. С. 242.
[11] Там же. С. 243.
[12] Педагогічна майстерність / За ред. I.А. Зязюна. К.. 1997. С. 30.
[13] Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К., 1997. С. 251.
[14] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Кн. 1. С. 266-267.
[15] Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1959. С. 63-64.
[16] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Кн. 1. С. 246.
[17] Педагогическая энциклопедия. М., 1968. Т. 4. С. 258.
[18] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Кн. 1. С. 267.
[19] Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К., 1997. С. 110.
[20] Там само.
[21] Сухомлинський В.А. Как воспитать настоящего человека. К., 1975. С. 12-13.
[22] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Кн. 1. С. 267.
[23] 3язюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. С. 117.
[24] Dietorich, Elbing, Peagitsch, Rilsehcr. Psychology de der Zehrer-person-lichkiet. Munchen; Basel, 1983. P. 5.
[25] Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. С. 253-254.
[26] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Кн. 1. С. 240.
[27] Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. С. 103.
[28] Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Кн. 1. С. 269-270.
[29] Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 6. С. 259.
[30] Аминов Н.А. Социальный интеллект и социальная компетенция в подготовке социальных работников (факторные модели Дж. Гилфорда и Г.Марлоу) // Социальная работа / Под ред. И.А. Зимней. М., 1992. Вып.5. С.37-46.

 
 

Цікаве

Загрузка...