WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура викладача вищої школи - Реферат

Психологічна культура викладача вищої школи - Реферат


Реферат на тему:
Психологічна культура викладача вищої школи
?
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1: Психологічна культура як обов'язкова складова особистості викладача вищої школи
РОЗДІЛ 2: Культура спілкування викладача вищої школи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Успішність навчально-виховного процесу обумовлена великою кількістю факторів, кожен з яких є надзвичайно важливим, і тому нехтуваня будь-якого з них обов'язково призводить до непорозумінь і зниження його ефективності. Одним із основних, якщо не найбільш вагомим чинником, що забезпечує результативність процесу навчання є безпосередньо сам педагог, який бере на себе роль вчителя і вихователя. Зокрема саме до особистості майбутнього педагога висувається ряд надзвичайно серйозних вимог. Серед них можна виділити головні, без виконання яких неможливо стати висококваліфікованим викладачем, та другорядні, які власне не є обов'язковими для педагога, але саме вони розкривають неповторність його особистості, формують зокрема індивідуальність, що взмозі навчати й виховувати іншу особистість. Як основні, так і другорядні вимоги відносимо до психології діяльності та спілкування педагога. Зокрема високий рівень психологічної культури викладача вищої школи - одна із головних й постійних вимог, стоїть поряд із любов'ю до дітей, пофесії, наявністю спеціальних знань в окремо взятій галузі науки та ерудованістю вцілому. Усі ці характеристики, як і власне психологічна культура, не є врожденними. Вони набуваються систематичною і наполегливою працею, величезною роботою педагога над собою. Не випадково викладачів та педагогів багато, а обдарованих, талановитих, таких, що блискуче виконують свої обов'язки та сприймають їх як покликання - одиниці.Отже, мета нашого дослідження - розкривши суть поняття "психологічна культура викладача вищої школи", з'ясувати роль і, що надзвичайно важливо, механізми даного явища в системі сучасної вищої освіти.Актуальність такої розвідки зумовлена тим фактом, що пріорітетна увага у реформуванні вищої освіти в Україні має надаватися підготовці нової генерації педагогічних кадрів, що здатна трансформувати в собі нову освітньо-світоглядну парадигму гуманістичного вознесення самоцінності особистості вихованця. А такий перехід до нового особистісно-орієнтованого типу освіти не можливий без суттєвого підвищення рівня психолого-педагогічної культури викладача вищої школи. Крім того, поняття психологічної культури ще не здобуло належного обгрунтування і не увійшло до категоріального апарату психолоії. Реалізація сучасної моделі викладача вищої школи передбачає високий рівень його психолого-педагогічної підготовки. Результати ж обстеження засвідчують наявність суттєвих прогалин у психолого-педагогічних знаннях як складової гностичного компоненту діяльності викладача вищого навчального закладу.
РОЗДІЛ 1: Психологічна культура як обов'язкова складова особистості викладача вищої школи
Психолого-педагогічна культура є частитною загальнолюдської культури, в якій з найбільшою повнотою відображені духовні і матеріальні цінності освіти і виховання, а також способи творчої психолого-педагогічної діяльності, необхідні для обслуговуваня історичного процесу зміни поколінь, соціолізації особистості і здійснення освітньо-виховного процесу. Тобто - психолого-педагогічна культура інтегрує історико-культурний психолого-педагогічний досвід і регулює сферу психолого-педагогічної взаємодії. Нині під впливом реальних протреб оновлених вищої і загальноосвітньої школи спостерігається підвищення інтересу вчених до аналізу проблем психолого-педагогічної культури.В культурно-історичному аспекті вона містить світовий педагогічний досвід як зміну культурних епох і відповідних їм педагогічних цивілізацій, як психолого-педагогічної науки і освіти.В соціально-педагогічному аспекті психолого-педагогічна культура постає як явище соціальне, як характеристика особливостей психолого-педагогічної взаємодії поколінь, як засіб педагогізації навколишнього середовища. Її носіями і творцями виступають педагоги, батьки, громадські установи і заклади.В аспекі діяльності педагогічних закладів психолого-педагогічна культура досліджується як сутнісна характеристика середовища, способу життя, особливостей психолого-педагогічної системи, як процес її руху до нового якісного стану.В індивідуально-особистісному аспекті вона розглядається як вияв сутнісних властивостей особистості, прфесійної діяльності і спілкування викладача вищої школи.Думка вчених з данного приводу незмінно розгортається в площині філософського осмислення поняття психологічної культури як частини загальної культури суспільства, в рамках якого психолого-педагогічна культура розуміється як:- система цінностей-регуляторів педагогічної діяльності (аксеологічний підхід);- передумова, мета, засіб, інструмент психолого-педагогічної діяльності, рівень самореалізації в ній, її результат і крітерій оцінки (діяльнісний підхід);- концентроване вираження особистості педагога (особистісний підхід).Типи психолого-педагогічної культури, що історично склалися, відповідають типам розвитку людської цивілізації та характеру взаємодії між освітою та культурою в ту чи іншу епоху. Сутність психолого-педагогічної культури полягає в особливому ціннісному ставленні до дитинства як унікального, неповторного періоду людського життя і кожної дитячої особистості як самоцінної.Гуманістична психолого-педагогічна культура - основоположна характеристика особистості, діяльності і культури спілкування педагога, тому атестація має виявляти в нього відповідний рівень психолого-педагогічної культури, суттєвим показником якої слід вважати:- гуманістичну педагогічну позицію у ставленні до дітей, учнів студентів та його здібність бути вихователем;- психолого-педагогічну компетентність і розвинене педагогічне мислення;- освідченість у сфері предмета викладання та володіння психолого-педагогічними технологіями;- досвід творчої педагогічної діяльності, уміння обгрунтувати власну психолого-педагогічну діяльність як систему (дидактичну, виховну, методичну), здатність розробити авторський освітній проект;- культуру професійної поведінки, способи саморозвитку, уміння саморегуляції власної діяльності, культуру спілкування.У педагогіці вищої школи вважається загальновизнаним, що професійні вимоги до педагога повинні складатися з трьох основних комплексів: загальногромадянські риси; властивості, що визначають специфіку педагогічної професії; спеціапльні ЗУН з предмету (спеціальності).Професійна діяльність викладача вищої школи вимагає наявності певних особистісних якостей, соціально-психологічних рис і властивостей, які прямо, чи опосередковано пов'язані із пихолого-педагогічною культурою.1. Загальногромадянські риси:- широкий світогляд, принциповість і стійкість переконань;- громадянська активність та цілеспрямованість;- національна свідомість, патріотизм і толерантність щодо інших народів і культур;- гуманізм і соціальний оптимізм;2. Морально-педагогічні якості:-моральна зрілість, справедливість і об'єктивність;- високий рівень загальної і власне психологічної культури, педагогічне спрямування наукової ерудиції;- особистісно-орієнтовані взаємини з людьми, комунікабельність;- акуратність і охайність;- чесність, дисциплінованість і вимогливість.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...