WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі - Курсова робота

Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі
Зміст
Вступ
1. Концептуальні засади дослідження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі
2. Роль психологічної готовності особистості до навчання у вузі
3. Психологічні умови ефективного впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ
У період духовного й національного відродження України, становлення її як незалежної держави все більшої актуальності набуває процес гуманізації суспільства. Глобальні зміни у світі перетворення, що відбуваються в суспільстві в цілому, потребують істотних змін у системі освіти, принципах її організації, формах і методах навчально-виховного процесу, зокрема розробки і впровадження сучасних освітніх технологій навчання та виховання.
Сучасна філософська, культурологічна й психолого-педагогічна науки виробили значну кількість теоретико-практичних знань із питань організації навчально-виховного процесу в вищих навчальних закладах. Так, в роботах В.Афанасьєва, Г.Балла, О.Винославської, М.Євтуха, В.Кременя, С.Максименка, Е.Машбиця, А.Пригожина, М.Поташніка, В.Садовського, М.Смульсон, А.Фурмана, Ю.Швалба та ін. представлені системно-діяльнісний підхід як теоретико-методологічна основа дослідження психолого-освітніх проблем вищої школи та психолого-генетичний підхід до розробки та впровадження сучасних технологій навчання в освіті.
Безпосередньо впровадження сучасних технологій навчання у вищих навчальних закладах різного рівня вивчали В.Безпалько, В.Бондар, Г.Бордовський, О.Гаврилюк, О.Долженко, М.Кларін, Н.Корсунська, І.Прокопенко, А.Слободянюк, Д.Чернилевський, Ф.Янушкевич та ін. Теоретичні й практичні аспекти сучасних технологій організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах розглядались у низці дисертаційних досліджень різних років, зокрема в дослідженнях О.Гохберг, О.Євдокимова, А.Слободянюка та ін.
Що стосується дослідження психологічних чинників впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі, то в вітчизняній психолого-педагогічній науці мало робіт дисертаційного та монографічного рівня, безпосередньо присвячених цій проблемі.
В навчально-виховній системі традиційного вищого навчального закладу існують певні суперечності, які істотно ускладнюють ситуацію впровадження сучасних освітніх технологій. Це суперечності:
- між орієнтацією на систему знань як основу підготовки фахівця високого рівня та його особистісним розвитком;
- між традиційним підходом до оцінки якості підготовки спеціаліста та соціальним оточенням сучасного освітнього простору;
- між потребою у впровадженні результативних освітніх технологій і недостатнім науково-методичним та психолого-організаційним супроводом їх розробки й поширення (включно з розвитком відповідних структур).
Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій потребує нових підходів до управління, залучення до традиційної системи навчання і виховання принципово нових елементів, оскільки цей процес не зводиться лише до збільшення суми знань та розвитку професійної спрямованості майбутніх фахівців, а передбачає досягнення нової якості організації навчально-виховного процесу, урахування сучасних підходів до організації суб'єктів діяльності в процесі професійної підготовки.
Спрямування навчально-виховного процесу в розвивальному напряму вимагає, насамперед, усунення деструктивних комунікативних домінант. А особливої актуальності в навчально-виховному процесі набуває створення розвивальної ситуації (під ситуацією ми розуміємо сукупність психолого-освітніх умов). Основним функціональним полем розвивальної ситуації у вищих навчальних закладах освіти є аудиторні та практичні заняття, де взаємодіють викладач та студент.
Соціокультурна та психолого-педагогічна значущість психологічних чинників успішного впровадження сучасних освітніх технологій підготовки спеціалістів у професійному вищому навчальному закладі та недостатня розробленість цієї проблеми в теорії і практиці й зумовили вибір теми реферативного дослідження "Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі".
Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі.
Предмет дослідження - психологічні чинники ефективного впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі.
Мета дослідження: дослідити систему психологічних чинників ефективного впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі та визначити психологічні умови підготовки суб'єктів навчально-виховного процесу до їх застосування.
Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання дослідження:
1. Визначити психологічні особливості навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів у сучасних умовах.
2. Визначити комплекс психологічних чинників, які сприяють успішному впровадженню сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі.
3. Розробити систему психологічних чинників ефективного впровадження сучасних освітніх технологій у вищих навчальних закладах.
4. Визначити психологічні умови підготовки суб'єктів навчально-виховного процесу вищого навчального закладу до ефективного впровадження сучасних освітніх технологій.
Методологічну та теоретичну основу дослідження складають:
- методологія розвитку сучасної психологічної науки (О.Донченко, О.Запорожець, Г.Костюк, К.Мамардашвілі, С.Максименко та ін.);
- системний підхід до вивчення психічного розвитку та формування особистості (К.Абульханова-Славська, Б.Ананьєв, Б.Ломов та ін.);
- положення про цілісність навчання як єдності всіх його компонентів (М.Данилов, В.Ільїн);
- положення про структуру, детермінанти та функції ємоційно- оцінного ставлення до навчання (В.Казміренка, Д.Корольова, В.Третьяченко).
Відповідно до поставлених завдань використовувався наступний комплекс методів:
Теоретичне значення дослідження полягає:
- в розширенні і доповненні поняттєвого апарату, що описує сутність психологічних чинників ефективного впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі;
- у розробці системи засобів формування готовності суб'єктів навчально-виховного процесу до впровадження сучасних освітніх технологій.
Теоретично значущим є обґрунтування засад застосування системного підходу до впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі.
1. Концептуальні засади дослідження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі
Теоретичний аналіз проблеми дослідження дозволив дійти висновку, що розробка поставленої проблеми має здійснюватися з позицій системно-діяльнісного підходу. Методологічною основою для аналізу проблем підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах виступають сучасні підходи до наукового пізнання:системний, культурологічний.
Системний підхід до аналізу сутності загальнокультурної та професійної підготовки спеціалістів надає необхідність єдності всіх компонентів цього процесу, визнання безперервного інтелектуального, творчого й професійного розвитку особистості протягом усього життя.
У педагогіці та психології вищої школи системний підхід є важливою теоретичною умовою наукової організації навчального процесу. Він передбачає розкриття цілісності об'єкта, механізмів, що її забезпечують, виявлення структури і різноманіття зв'язків складного об'єкта, аналіз його інтегративних властивостей (В.Биков, В.Сминтин, В. Юдін)
Основні ознаки системи дозволяють виділити властивості, що мають значення для розгляду освітніх явищ і процесів як систем: відкритість, динамічність, цілеспрямованість, багатофункціональність, розвивальність, самокерованість. Саме таке

 
 

Цікаве

Загрузка...