WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні умови успішної адаптації першокурсника до навчання у вищому навчальному закладі - Курсова робота

Психологічні умови успішної адаптації першокурсника до навчання у вищому навчальному закладі - Курсова робота

шкільного життя до вузівського ставить проблему адаптації у центр уваги всього педагогічного колективу вузу.
Суть соціально-психологічної адаптації:
1. Процес і результат активного пристосування індивіда до видозміненого середовища за допомогою найрізноманітніших інтеріоризованих соціальних засобів (дій, вчинків, діяльності).
2.Компонент дієвого ставлення індивіда до світу, провідна функція якого посягає в оволодінні ним відносно стабільними умовами й обставинами свого буття.
3.Складову осмислення і вирішення типових, переважно репродуктивних завдань і проблем шляхом соціального прийняття чи ситуативно можливих способів поведінки особистості, що конкретно виявляються в наявності таких психологічних феноменів як оцінка розуміння і прийняття нею навколишнього середовища і самого себе, її будови, завдань тощо.
Спираючись на критерії ступеня адаптації між цілями і результатами діяльності особистості, є об'єктивні підстави чітко розмежувати три різновиди показників адаптативних процесів:
1)адаптативність як справжня або відносив гармонійність між суб'єктивними цілями і кінцевим результатом, яка супроводжується позитивним ставленням ( оцінкою, розумінням, прийняттям тощо);
2)неадаптивність як більшою чи меншою мірою усвідомлена відповідність між цілями і результатами діяльності, яка породжує амбівалентні почуття й оцінки, але яка не справляє психотравмуючого впливу на особистість;
3)дезадаптативність як певна дисгармонія між цілями та результатами, яка є джерелом психічної напруги ( стрес, психічнийзрив, шок, паніка і таке інше). Внутрішнього дискомфорту і нестабільності перебігу психічних процесів (страх, депресія, фрустрація тощо). Висока освоєність навколишнього оточення та усталені темпи перебудови внутрішнього світу студента об'єктивується, як правило, в адекватній адаптаційній взаємодій. А значні ускладнення вузівського середовища, що відбуваються за короткий відтинок часу та якісні зміни у психічному світі першокурсника, пов'язані з особливостями юнацького віку, породжують в нього особистісну неадаптованість, а часом й дезадаптованість.
Урахування названих проявів у системі вихованої роботи з першокурсниками вищого закладу освіти дозволяє оптимізувати процес входження вчорашніх абітурієнтів у нові соціальні умови, забезпечує успішне виконання ними основних видів діяльності.
Таким чином, доходимо висновку, що із всього вищенаведеного процес адаптації можна розподілити наступним чином:
У сфері діяльності адаптація - це засвоєння нових видів діяльності, а головне - це пристосування, усвідомлення і засвоєння головного виду діяльності - творчості в системі навчання обраній спеціальності.
У сфері спілкування адаптація розглядається з боку її розширення, включення нових видів ( самостійність у виборі мети спілкування, відсутність жорсткого родинного контролю).
Врешті-решт адаптація - це визнання тих необхідних змін. Які відбуваються у самосвідомості особистості в процесі засвоєння нових видів діяльності і спілкування.
Висновок
Виходячи з найважливішої сфери становлення особистості, основний зміст процесу адаптації студентів молодших курсів, її ядро можна визначити таким чином:
1) нове відношення до професії;
2) засвоєння нових навчальних норм, оцінок, способів й прийомів самостійної роботи та інших вимог;
3) пристосування до нового типу навчального колективу, його звичаям та традиціям;
4) навчання новим видам діяльності;
5) пристосування до нових умов побуту у гуртожитку, до нових зразків "студентської" культури, нових форм використання вільного часу.
Для активної роботи по успішній адаптації студентів необхідно враховувати таке:
1) у навчальному процесі ширше використовувати творчі проблемні методи навчання і виховання, прищеплювати практичні навички, любов до майбутньої професії;
2) взяти під контроль випадки вибуття студентів із навчального закладу, аналізувати при цьому причини відсіву;
3) соціологічним і психологічним лабораторіям надавати кваліфікаційну допомогу по вивченню проблем, пов'язаних з адаптацією студентів;
4) вдосконалювати систему заохочень відмінників навчання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бибрих Р.Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному процесу в вузе / Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процесу в вузе. - Кишинев, 1990. -С. 70-81.
2. Гришанов А.К., Цуркан.В.Д. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов./ Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процесу в вузе. -Кишинев, 1990. - С. 35-49.
3. Левківська Г.П.,Сорочинська В.С., Штифурак В.С. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти. -К.,2000. - 102 с.
4. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Психологія і психологія вищої школи. - К., 2000. - 364 с.
ДОДАТКИ
Старший юнацький вік, або студентський (18-25 років) виділений як спеціальний об'єкт психолого-педагогічних досліджень відносно недавно. Цей вік, як і всяка інша стадія життєвого шляху має свою неповторну специфіку.
Б.Г.Ананьєв, який зробив великий внесок у вивчення студентства, звертаючи свою увагу на перетворення мотивації всієї системи ціннісних орієнтацій, з одного боку, а також інтенсивне формування спеціальних здібностей у зв'язку з професіоналізацією - з іншого, виділяє цей вік як центральний період становлення характеру та інтелекту (Ананьєв Б.Г.Человек как предмет познания. -М.,1977).
В свою чергу психолог В.Шубкін зазначає:" Вік від сімнадцяти до двадцяти п'яти, висловлюючись дещо натхненно, я назвав би доленосним періодом у житті людини. Інтенсивні пошуки покликання, вибір професії, перехід від книжних романтичних уявлень до зіткнення з реальними інститутами, професійне самовизначення, працевлаштування, любов, утворення сім'ї...Усе це пов'язане з такою гостротою емоційних переживань, з такою кількістю рішень, які потрібно прийняти в найкоротший термін і які значною мірою визначають долю людини, що в інші життєві цикли, ймовірно, ніколи не повторяться".
Додаток 1
ТЕСТ ТОМАСА
Інструкція: із запропонованих варіантів А і Б виберіть той,
який є для Вас найхарактернішим способом реагування у
складних конфліктних ситуаціях. Перевагу надавайте першій
реакції.
По кожному з 5-ти розділів опитувальника підрахувати кількість відповідей, що збігаються з ключем. Одержані кількісні оцінки порівнюються між собою для виявлення переважаючої форми

 
 

Цікаве

Загрузка...