WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні тренінги для викладачів і студентів - Курсова робота

Психологічні тренінги для викладачів і студентів - Курсова робота

2. АКТИВІЗАЦІЯ В ТРЕНІНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
2.1. Цільова направленість тренінгу по засвоєнню студентом позиції активного суб'єкта навчальної діяльності
Допомога студенту в засвоєнні позиції активного суб'єкта навчальної діяльності може здійснюватися в різноманітних формах навчально-виховної роботи. Однак найбільш ефективно ця допомога може бути організована як система заходів психолого-педагогічного характеру - тренінгів, які доповнюють традиційні форми організації навчально-виховного процесу в ВУЗІ (лекції, семінари, лабораторні роботи, тематичні зібрання і др.). Кожен тренінг повинен бути направлений на актуалізацію студентом позиції активного суб'єкта навчальної діяльності в спеціально створених психолого-педагогічних умовах. Ефект при цьому виникає:
за рахунок систематичності вказаної актуалізації;
за рахунок специфічності створюваних умов, знижуючих, наприклад, ризик отримання студентом чи викладачем психологічної травми.
Щоб визначити характеристики тренінгів по розвитку у студентів позиції активного студента навчальної діяльності, звернемося, перш за все, до традиції осмислення навчальної діяльності в вітчизняній педагогіці і педагогічній психології.
Згідно прийнятої в психології точки зору основними характеристиками будь-якої діяльності є її предметність та суб'єктність. Сутність предметності діяльності в тому, що в ній об'єкти зовнішнього світу не просто впливають на суб'єкт, але обов'язково перетворюються в процесі діяльності, чим досягається велика адекватність їх відображення в свідомості.
Суб'єктивність діяльності знаходить своє вираження в її обумовленості психічним чином, минулим досвідом, потребами, установками, емоціями, цілями і мотивами, які визначають напрямок діяльності, а також в особистому сенсі діяльності, тобто в індивідуалізованому відображенні дійсного відношення особистості до тих об'єктів, заради яких розгортається її діяльність, усвідомлюваним особистістю (студентом) як "значення для мене" засвоюваних суб'єктом різноманітних знань про світ.
В співвідношенні з діяльністю виступає і активність особистості, що визначається як динамічна умова становлення, реалізації та видозмінення діяльності. Активність характеризується обумовленістю виконуваних суб'єктом дій, специфікою його внутрішніх станів, а також надситуативністю.
Специфічним видом діяльності є навчальна діяльність, яка реалізується людиною на протязі всього життя. Так, згідно Д.Б. Ельконіну, в якості змісту навчальної діяльності виступає оволодіння способами дій в сфері наукових понять. І.А. Зімняя визначає навчальну діяльність як "діяльність суб'єкта по оволодінню загальними способами навчальних дій і саморозвитку в процесі вирішення учбових завдань, спеціально поставлених викладачем, на основі зовнішнього контролю і оцінки, які переходять в самоконтроль та самооцінку". Підкреслимо, що І.А. Зімняя спеціально акцентує увагу на тому, що не всяке навчання являється навчальною діяльністю, що навчальну діяльність не можна зводити до учіння чи на учіння в інших формах. (Н-д, методом спроб і помилок).
Отже, можемо зробити висновок, що навчальна діяльність характеризується:
1. Спеціальною направленістю на оволодіння тих, хто навчається:
? навчальним і виховним матеріалом;
? науковими і моральними поняттями;
? загальноприйнятими способами дій і вчинків.
2. Направленістю на вирішення навчаючих ся навчальних і виховних завдань.
3. Закономірними змінами в самому навчаючому ся як суб'єкті навчальної діяльності.
4. Специфічністю взаємодії педагогічної діади "навчаючий" - "той, хто навчається", "вихователь" - "вихованець".
Виділені вище чотири характеристики навчальної діяльності можуть слугувати основою для визначення цільової направленості тренінгів по засвоєнню студентами позиції активного суб'єкта навчальної діяльності. В кожному із такого роду тренінгів може бути виділена:
? загально навчальна мета, яка складається з першої вище наведених характеристик;
? конкретно - дидактична мета (2);
? розвиваюча мета (3).
Четверта із вище наведених характеристик навчальної діяльності співвідносна з умовами проведення і оцінки тренінгу по засвоєнню студентами позиції активного суб'єкта навчальної діяльності.
2. Зміст тренінгу по засвоєнню студентом позиції активного суб'єкта навчальної діяльності.
Окрім цільової направленості важливо виділити також змістові характеристики тренінгів по засвоєнню студентами позиції активного суб'єкта навчальної діяльності, які слід враховувати при розробці (конструюванні) та мінімум три змістовних блоки такого роду тренінгів:
Перший змістовний блок пов'язаний з актуалізацією досвіду, вже накопиченого студентом в процесі навчальної діяльності, з розвитком у студента рефлексивного відношення до навчальної діяльності;
Другий змістовий блок пов'язаний з пошуком і засвоєнням студентом нових способів, форм, шляхів, прийомів навчальної діяльності, нових областей застосування отриманих знань;
Третій змістовий блок пов'язаний з відновленням психічних сил студента, посиленням його енергетики, психофізичних можливостей і т.п.
Розглянемо докладніше виділені змістові блоки, кожен з яких може, разом з тим, розглядатися і як один із напрямків допомоги студенту в засвоєнні позиції активного суб'єкта навчальної діяльності.
Перший блок. В ході актуалізації вже накопиченого студентом в процесі навчальної діяльності досвіду вирішується комплекс завдань, які направлені на підвищення у студента усвідомленості цієї діяльності. Як відомо, життєвий досвід відкладається здебільшого в несвідомих формах. Досвід навчальної діяльності не є в цьому значенні виключенням. Основний зміст роботи по першому блоку (напрямку) - розвиток у студента умінь само презентації, причому само презентації не тільки в значенні демонстрації знань, але і в значенні адекватного вираження власних емоцій, відношень до явищ, інших людей як у вербальній, так і в невербальній формі, створення особливої палітри різноманітних способів само презентації.
Другий блок. В ході пошуку і засвоєння студентом нових способів, форм, шляхів, прийомів навчальної діяльності вирішується комплекс завдань, направлених на розширення у студента можливостей для переносу отриманих знань в інші, ніж в навчальній ситуації, умови, на інші об'єкти тобто завдання, спрямованіна розширення креативних можливостей студента, на розвиток його творчих здібностей. Викладачами ВУЗів часто відмічається, що студенти мало використовують знання і уміння в нових для них ситуаціях, які відрізняються від тих, в яких були отримані знання і сформовані уміння. Особливо гостро ця проблема постає а етапі адаптації випускників учбових закладів до реального виробництва. Тому навіть в рамках традиційного навчально-виховного процесу необхідно допомогти студенту в актуалізації їм позиції відкривача, творця, спеціально "сконструював" нові для нього (невідомі йому раніше) області застосування знань, нові способи їх засвоєння, що і є змістом роботи по другому блоку

 
 

Цікаве

Загрузка...