WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Поняття про психіку. Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу і наукового вивчення. Історія питання - Курсова робота

Поняття про психіку. Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу і наукового вивчення. Історія питання - Курсова робота

наприкінці XIX - на початку XX ст. Основні зусилля були спрямовані на вивчення психології слідчих показань і допиту (А. Біне, Г. Тросе, К. Марбе, В. Штерн та ін.), "діагностики причетності" до злочину (К. Юнг та ін.), судової та слідчої роботи, психологічних основ професійного відбору й навчання юристів (Г. Мюнстерберг).
Система юридичної психології складається із загальної та окремої частин.
У загальній частині вивчається її предмет, метод, зв'язки з іншими науками; проводиться психологічний аналіз ситуацій правового регулювання соціальної поведінки людини, досліджується правосвідомість людини на суспільному й особистісному рівнях;розглядається психологія юридичної діяльності, зокрема психологічний профіль юриста, професіограми юридичних професій, проблеми профвідбору та профорієнтації осіб відповідно до вимог юридичної діяльності.
Окрема частина юридичної психології аналізує психологічні зако-номірності різних стадій провадження правосуддя; вивчає особистість злочинця, формування злочинної мотивації, соціально-психологічні особливості злочинних груп. До структури цієї частини входять: кримінальна психологія; слідча психологія, психологія потерпілого; виправно-трудова психологія.
Психологія управління. Психологія управління - галузь науки, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, психологічні основи добору та навчання управлінських кадрів.
Предмет досліджень: психологічні аспекти змісту та структури управлінської діяльності; психологічні особливості управління у сфері виробництва, бізнесу, освіти, культури; психологічні особливості стилів управління; психологічні основи прийняття управлінських рішень; закономірності взаємодії та ділового спілкування керівника з підлеглими; психологічні умови попередження та розв'язання конфліктів у трудовому колективі; формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі; психологічні критерії та методи добору управлінських кадрів.
Психологія наукової творчості. Психологія науки - галузь психології людської діяльності, що вивчає психологічні фактори наукової діяльності з метою підвищення її ефективності.
Предмет досліджень: зв'язок психології науки з наукознавством (логікою науки, історією науки, соціологією науки, організацією науки, етикою науки); психологічні механізми виробництва наукових знань в умовах індивідуальної і колективної діяльності; психологічна підготовка наукових кадрів; діагностика формування відповідних особистісних якостей і установок; вікова динаміка наукової творчості; психологічні аспекти наукових комунікацій, сприйняття та оцінка нових ідей; діяльність, спілкування та міжособистісні стосунки вчених в організаціях і колективах різного типу, що мають як формальний (юридичне узаконений), так і неформальний (наукова школа, "невидимий коледж") статус.
Первісне суспільство Стародавній світ Середні віки
Ситуативне визначення вчинку.
Приєднання людини до світу як опори буття
ситуація значень ситуація конфлікту ситуація колізії
Екзистенціальний принцип у психології
анімізм відособлення психічного теологічний антропологізм
Фаталізм Магія Табу і оргіастична розкутість поведінки
Психологія вчинку-ритуалу Нірвана, поглад до чуттєвості і уникання страждання
Мікрокосм і макрокосм
Душа і Бог
Психіка як образ буття Категоріальна сума схоластичної психології
народні вірування,
міфи,
легенди
Конфуцій
Лао-Цзи
Упанішади
Будда
Демокріт
Платон
Арістотель
Цицерон
Плотін Августин
Григорій Нисський Немесій Емесський Абеляр
Данте
Фома Аквінський
Самопізнання
відчуження самосії освоєння самості пізнання самості
проекція на зовнішній світ
уявлення про генія і демона
людина - міра всіх речей, аналог великого світу, рівень досконалості
міфологічна психологія
філософська психологія
Відродження
Бароко (Анти-Ренесанс)
Просвітництво
Мотиваційне визначення вчинку.
Індивідуальна самодостатність людини перед світом
мотивація як така боротьба мотивів прийняття рішення (мета)
Феноменологічний принцип у психології
"Я" та "інший"
стражденність і самодостатність психічного паралогізм інтелектуального і морального
Психологія титанізму Фаустівська психологія (діалектика добра і зла)
Гуманістична психологія Рефлекторний принцип у психології Монадологічний принцип у психології Самопзнання як самостворення людини
Емотивістична психологія
Інтелектуальна психологія
Волюнтаристична психологія
Ібн Сіна
Авероес
Піко делла Мірандола
Лоренцо Валла
Беме
Еразм
Роттердамський Гокленіус
Н. Кузанський
Рабле
Сервантес
Шекспір Декарт
Спіноза
Локк
Лейбніц
Берклі
Гоббс Паскаль
Мальбранш
Шефтсбері
Гізель
Я перський
Гельвецій
Дідро
Руссо
Кант
Гегель Фейербах
Кониський
Радищев
Сковорода
Самопізнання
відчуження самості освоєння самості пізнання самості
творчий універсалізм та індивідуалізація, розвиток і утримання суперечності духу рефлекторний автома-тизм, людина як монада, "очерет на вітрі" творчі здатності, недос-коналість, відкритість і закритість людської пси-хіки як системи
філософська психологія
Психологія XIX- XX ст.
Дійове визначення вчинку. Освоєння людиною світу
мета дії засіб дії спосіб (образ) дії
Принцип індивідуалізації у психології
біологічні і соціальні фактори, становлення і функціонування психіки
адаптація творчість особистість
Еволюційна психологія
Психологія свідомості
Психологія народів Суб'єктівістська психологія творчості Емпірична психологія творчості Психологія творчої індивідуальності Принцип цілісності психічних проявів Принцип антагонізму шарів психічного Психологія життєвого та творчого шляху особистості
Спенсер
Дарвін
Сеченов
Рібо
Вундт
Джеме
Бергсон
Леві-Брюль
Фрезер
Афанасьев Потебня
Веселовський
Франко
Бердяев Уотсон
Скіннер
Фрейд
Юнг
Келер
Фромм
Піаже
Бехтерев
Павлов
Виготський
Узнадзе
Рубінштейн
Самопізнання
відчуження самості
освоєння самості
пізнання самості
біологічне, фізіологічне, соціальне, кібернетичне, техніцистичне, речі як міра людини
продуктивна діяльність - моральна, художня, наукова, технологічна
моделі світу і людини та їхній феноменологічний рух: окремого індивіда - особистість, характер, життєвий і творчий шлях; своєрідність вираження вселюдського
наукова психологія
A - цикл пізнавальній дій дослідника щодо предмета дослідження; В - цикл перетворююча дій дослідника щодо психологічного явища, відображеного в предметі; С - загальний цикл дослідницьких дій психолога щодо психологічних явищ світу

 
 

Цікаве

Загрузка...