WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота

Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасних умовах - Курсова робота

предмета, об'єкта, факту - до глибинних знань, які відбивають зв'язки і відношення.
Отже, вчені розглядають інтерес як категорію динамічну і таку, що розвивається поетапно.На низькому рівні його сформованості переважає емоційність. У процесі розвитку він може включати усвідомлення об'єктів і явищ дійсності, збагачуватися інтелектуальною діяльністю, ставати активним, набуваючи діяльнісного характеру.
Проблемі формування в учнів інтересу до різних професій присвячено ряд дисертаційних досліджень. Так, Б.Т.Барабаш та Р.І.Гарбич досліджували проблему формування в учнів інтересу до сільськогосподарської праці та механізаторських професій. Проблеми виховання інтересу до робітничих професій в умовах неповної середньої школи досліджувалися Г.Ф.Георгієвим. Проблема формування в учнів інтересу до технічних професій в процесі трудового навчання аналізувалась О.В.Осиповим. Шляхи формування стійкого інтересу до праці в сфері матеріального виробництва висвітлені в результатах дослідження Є.П.Герасимчука. Формування в учнів інтересу до навчально-дослідницької роботи розглядається в працях І.А.Кравцової.
Слід зазначити, що на об'єктивний взаємозв'язок пізнавальних та професійних інтересів вказує багато дослідників. Згідно з результатами досліджень М.А.Хомутової, пізнавальний інтерес тісно пов'язаний з професійним. На те, що домінуючий пізнавальний інтерес є основою професійного, вказують у своїх роботах В.Ф.Сахаров, Н.К.Степанкова, Г.І.Щукіна. Про те, що і навчальні інтереси пов'язані з вибором конкретної професії, говориться в дослідженнях Л.В.Ботякової, А.Є.Голомштока, Л.А.Йовайши, М.Д.Левітова.
Інтерес до певної сфери діяльності є по суті професійним інтересом. В основі професійних інтересів старшокласників лежать потреби, мотиви, здібності, які при правильно організованому навчально-виховному процесі з врахуванням впливу соціального оточення дозволяють всебічно розвивати особистість учня, створюють передумови для оволодіння ним комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для оволодіння майбутньою професією.
Професійний інтерес як зацікавленість конкретною професією визначається вченими як у певній мірі усвідомлений мотив; як спрямованість особистості на визначений вид діяльності; як власне інтерес до бажаного виду діяльності; як ставлення особистості до професії; як ставлення особистості до конкретного виду чи роду діяльності.
Значно ширше визначення професійного інтересу дає З.С.Нечипорук. Вона розглядає професійний інтерес як одну із властивостей особистості, яка характеризує не лише позитивне ставлення людини до певного виду трудової діяльності, але й її спрямованість на певну діяльність. Інтерес до тієї чи іншої професії спонукає людину глибше ознайомитися з технікою та технологією відповідного виробництва, з його суспільним значенням, перспективами розвитку і т.ін. ?14?.
Досліджуючи мотиви вибору учнями майбутньої професії, Є.М.Павлютенков визначив, що усвідомлені потреби при виборі майбутньої професії породжують відповідні інтереси, що знаходяться в основі діяльності, спрямованої на здійснення всього комплексу мотивації. Дослідник вважав, що потреби виступають у виді основи формування інтересів; ціннісні орієнтації - у вигляді основного змісту цих інтересів; мотиви діяльності - у якості різновидів інтересу.
Проте, Є.М.Павлютенков зазначав, що взаємодія мотивів з інтересами особистості має свою специфіку, і не всякий інтерес може служити психологічною основою мотиву і заснованого на ньому вибору професії. Зокрема він вказує, що у практиці нерідко доводиться зустрічатися з так званим ситуативним інтересом, для якого є характерним позитивне ставлення до певних професій, коли вони представляються у формі, що приваблює мимовільну увагу школяра. При цьому учень не застосовує вольових зусиль для пошуків, спрямованих на пізнання даної професії [15].
Проблема динаміки становлення професійного інтересу займає значне місце в наукових дослідженнях. Аналіз наукової літератури дозволяє визначити таку динаміку розвитку інтересу: зацікавленість допитливість пізнання дія. Є й інші підходи до структури динаміки розвитку професійного інтересу, але всі вони звертають увагу на поетапний характер його виникнення, розвитку і результату.
На три групи за рівнем розвитку професійних інтересів поділив старшокласників А.Ф.Есаулов. До першої він відносить учнів з яскраво вираженим професійним інтересом. Для них характерне гармонійне поєднання навчальної діяльності та позашкільних занять, практичне знайомство із вибраною професією. У другу групу входять учні із яскраво вираженим, але недостатньо стійким професійним інтересом. У третю групу входять учні з недиференційованим та нестійким інтересом, мало пов'язаним з позашкільними заняттями ?27?.
Психологічні особливості та індивідуальні прояви психічних процесів знаходять в інтересі своє відображення. Вказані процеси значною мірою визначають його структуру та компоненти. Проте, різні автори не мають єдиної думки щодо структури інтересу. Так, за Б.Ф.Афанасьєвим, до професійного інтересу входять емоційний та пізнавальний компоненти. Професійний інтерес як інтерес до майбутньої чи наявної професійної діяльності розглядався ним як вибіркове емоційне і пізнавальне ставлення, і як спрямованість особистості, яка виражається у прагненні до певної діяльності, до практичного оволодіння професією.
На присутність емоційного та пізнавального компонентів у структурі професійного інтересу вказують Т.Л.Бухаріна та В.В.Кревневач, а З.С.Нечипорук у професійних інтересах учнів поєднує емоційний та вольовий компоненти. До емоційного компоненту інтересу деякі дослідники відносять переживання привабливості професії (захоплення відповідною діяльністю, почуття виявленої радості від передбачення майбутнього успіху в роботі). Вольовий же компонент виявляється в бажанні ознайомитись з конкретною професією, у прагненні оволодіти знаннями, уміннями та навичками, які потрібні для майбутньої діяльності ?14?.
Варто відзначити неоднозначність природи професійного інтересу. Прийнято розрізняти інтереси до самого процесу діяльності, що передбачає оволодіння певними знаннями і інтереси до результатів діяльності, точніше - набуття професії. Педагогічне обґрунтування процесу розвитку інтересу до певного виду діяльності передбачає, що його цілеспрямоване формування можливе лише при всебічному врахуванні об'єктивних умов і факторів організації навчально-виховного процесу.
На нашу думку, для формування у старшокласників інтересу до відповідної сфери діяльності необхідно створити умови для пролонгованого педагогічного впливу на учнів. Іншими словами, розвиток професійних інтересів слід здійснювати на основі формування відповідних пізнавальних інтересів. Актуальним при цьому є поєднання урочної та позаурочної форм навчально-виховної роботи з учнями через диференціацію та індивідуалізацію їх навчання. Оскільки будь який навчальний предмет має певні

 
 

Цікаве

Загрузка...