WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості педагогічної діяльності - Реферат

Психологічні особливості педагогічної діяльності - Реферат

Процес формування педагогічних умінь вчителя
Відповідно до вищезазначеного процесу формування педагогічних умінь передбачає оволодіння зовнішньою і внутрішньою сторонами педагогічної діяльності. Освоюючи менше зовнішню предметну діяльність, тобто практичні дії, вчитель визначає спосіб дії на основі лише логіки практичних дій (спочатку робить, а потім аналізує, в силу чого дані дії привели або не привели до потрібного результату). Оскільки логіка практичних дій не розкриває закономірності зв'язків між компонентами педагогічного процесу, то вчителі при цьому часто не можуть обґрунтувати, які саме способи дій і чому саме такі були вибрані в тій чи іншій ситуації, вони просто копіюють дії інших або сліпо виконують вказівки методичних розробок.
Свідома педагогічна дія - це спроектована передбачувана дія, основана на осмисленні мети, способів виконання та принципу вибору цих способів. Саме глибока теоретична основа надає педагогічним умінням цілеспрямованого усвідомленого характеру. ^Кожне педагогічне вміння, таким чином, являє собою певну сукупність інтелектуальних і практичних дій, цілеспрямованих і взаємопов'язаних, виконуваних у певній послідовності. У вчителя мають бути передусім сформульовані певні провідні ідеї, які задають загальну спрямованість його діяльності. Ці ідеї повинні бути засвоєними вчителем на рівні особистих педагогічних переконань. Лише у цьому випадку вони будуть не просто декларованими ідеями, а такими, що реально мотивують дії вчителя. Наявність таких провідних ідей визначає спосіб бачення вчителем конкретних педагогічних ситуацій, дозволяє йому виділяти характерні для кожної з них проблеми, тобто певні протиріччя між висунутими цілями та реальними умовами їх досягнення.
Наступний етап - втілення ідеї в конструктивну схему рішенням, яка б врахувала особливості конкретної педагогічної ситуації. Реальним втіленням конструктивної схеми виступає оперативний образ ситуації, в якому відображається як конструктивна схема рішення, так і особливості конкретної ситуації взаємодії між вчителем та учнями у даний момент часу.
У практичному мисленні вчителя завжди мають місце два зустрічні процеси:
1) вчитель постійно одержує інформацію про реальну ситуацію діяльності, зміст якої дозволяє йому будувати чуттєво - конкретні уявлення про цю ситуацію,
2) йдеться вже про напрямки збору такої інформації, вибіркове ставлення до неї, систематизацію і узагальнення її - всі процеси регулюються на основі тих критеріальних структур, що притаманні вчителю.
Формування таких структур є необхідною умовою розвитку вчителя як суб'єкта педагогічної праці і здійснюється у процесі поєднання теоретичних знань та практично-індивідуального педагогічного досвіду. При цьому теоретичні знання розширюють межі індивідуального досвіду вчителя, спрямовують і організовують цей досвід, дозволяють осмислювати його в контексті соціального досвіду і, таким чином, відкривати можливості для його вдосконалення та розвитку.
Процес перетворення теоретичних знань у ті емпіричні конструктивні схеми, що безпосередньо співвідносяться з конкретними практичними ситуаціями, не лише забезпечує дієвість, оперативність і ефективність цих знань, а й часто призводить до їх стерео типізації.
Ще одна особливість професійно-педагогічної діяльності - це оволодіння вчителем теоретичними знаннями та накопичення практичного досвіду є необхідною умовою професіоналізму, але не достатньою. Лише постійні осмислення, аналіз і узагальнення власного досвіду, дозволяють вчителю розвиватися як професіоналу.
6. Формування рефлексивного ставлення вчителя до своєї діяльності
Рефлексивне ставлення вчителя до своєї діяльності є однією з найбільш важливих психологічних умов її поглибленого усвідомлення, критичного аналізу конструктивного вдосконалення. Саме рефлексія забезпечує особистості можливість виходу з повного поглинення безпосереднім процесом. Саме здатність людини рефлексивне відноситися до самої себе та своєї діяльності є результатом оволодіння особистістю соціальними стосунками між людьми. Лише на основі взаємодії з іншими, коли індивід прагне зрозуміти думки та дії іншого, і коли він оцінює себе очима цього іншого, він стає здатним рефлексивне відноситися і до самого себе.
У професійно-педагогічній діяльності рефлексивні процеси проявляються перш за все:
- у процесі безпосередньої практичної взаємодії вчителя з учнями, кили вчитель прагне адекватно зрозуміти і цілеспрямовано регулювати вчинки, почуття і мислитель ні процеси школярів;
- у процесі проектування діяльностіучнів, коли вчитель розробляє цілі навчання і виховання, конструктивні шляхи їх досягнення з урахуванням особливостей школярів та можливостей їх розвитку;
- у процесі самоаналізу і самооцінки вчителем власної діяльності та самого себе як її суб'єкту.
У літературі показано, що рефлексивна позиція вчителя найбільш чітко проявляється тоді, коли він робить предметом свого аналізу ті конструктивно-методичні схеми, якими він користується у процесі розв'язання практичних задач. Показано, зокрема, наявність глибинного зв'язку між орієнтацією вчителя на самостійність при конструюванні різноманітних педагогічних рішень, рівнем сформованості його професійної рефлексії та способами відбору інформації з різних джерел. При цьому саме рефлексивне ставлення початківців до самих себе як до суб'єктів професійно-педагогічної діяльності є основою для розвитку у них педагогічної рефлексії як необхідної умови професіоналізму.
Висновок
Зі сказаного вище можна прийти до висновку, що про ефективність проходження вчителем-початківцем етапу професійного становлення з достатньою повнотою можна судити по сформованості в нього вміння розв'язувати педагогічні задачі та розвину тості комунікативної компетенції. Нажаль для нашого сьогодення характерна невисока ефективність освоєння молодими вчителями своєї професійної діяльності. У більшості молодих вчителів спостерігається розірваність процесів накопичення практичного досвіду і освоєння психолого-педагогічних знань, які існують ніби паралельно.
Продуктивним шляхом розвитку уміння розв'язувати педагогічні задачі може бути рефлексивне навчання молодих вчителів, при якому забезпечується дослідження ними основ конструювання педагогічних рішень, його пошуку. Таке навчання має забезпечувати: рефлексію початківцями власних труднощів прийняття тих чи інших педагогічних рішень, їх осмислення, узагальнення, корекцію, оволодіння конкретною методологією розв'язання педагогічних задач, розвиток категоріального апарату педагогічного мислення молодих учителів, формування у них конструктивно-методичних схем розв'язання педагогічних задач, формування у початківців вміння використовувати теоретичні знання для аналізу педагогічних ситуацій, виділення в останніх педагогічних задач та прийняття обґрунтованих та продуктивних педагогічних рішень.
Список літератури
1. Бутрымович М.: Профессиональное становление учителя // Народное образование. - 1984. - № 5. - С.31 - 33
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти Т., Т.6. - М.: Педагогика, 1984.-400 с.
3. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления. - М.: Педагогика, 1975. - 303 с.
4. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. - Л.: ЛГУ, 1967. -183с.
5. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся // Вопросы психологии. - 1984. - № 1.-С.20-26
6. Кулюткин Ю.Н. Творческое мышление в проф. деятельности учителя // Вопросы психологии. - 1986. - № 2. - С.21 - 30
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975.-304с.
8. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. - К.: Знание, 1978.-46с.
9. Мышление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат/ Под ред. Ю.Н.Кулюткина, Т.С.Сухобской - М.: Педагогіка, 1990. - 102с.
10. Рубинштейн С.Л. Проблемі общей психологи. - М.: Педагогика, 1975. -303с.
11. Сластенин В.А. Проф. готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура, функционирование//Проф. подготовка учителя в системе высшего педагогического образования/ Под ред. В.А.Сластенина. - М. - 1982. - С. 14 - 28.

 
 

Цікаве

Загрузка...